Mars burç de?i?tirmeye haz?rlan?yor ve Bal?k burcunun son derecelerinde ilerleyerek bu haftay? tamamlayacak. Venüs ise art?k Akrep burcundan ç?k?p Yay burcuna geçecek ve hafta sonuna kadar bask?n enerjiler olu?turacak. Yani hafta boyunca Venüs ve Ay en bask?n gezegenler olacaklar. Cumartesi gününden itibarense bayra?? Mars devral?yor ki hafta sonu boyunca hareket, aktivasyon vurgulanmaya ba?layacak.

??te Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 28 Ocak-3 ?ubat haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    
+

Mars yer de?i?tirmeye haz?rlan?yor ve sizin burcunuza do?ru ilerlemekte, önümüzdeki haftadan itibaren hayli yo?un bir tempoya gireceksiniz ancak bu hafta  duygusal ve içsel olarak gergin geçebilir. Ani öfke krizleri, küçük bir meseleyi büyütme veya ki?iselle?tirme e?ilimleriniz artacak. Daha sakin ve esnek olmaya çal??mak hafta boyunca dikkat etmeniz gereken en önemli nokta.

A?kta ili?kilerde, parasal alanlarda veya alaca??n?z herhangi bir kararda duygusal davranma, dü?ünmeden hareket etme potansiyelleriniz nedeniyle daha planl? ve organize olman?z gereken bir hafta geçireceksiniz. Hafta boyunca sezgisel taraflar?n?z çok yükselecek. Evrenin size gönderdi?i ilginç mesajlara aç?k olacaks?n?z. Bu nedenle öfkeyi beslemeden ve biraz da çemberin d???na ç?karak olaylara geni? pencereden bakabilmeniz çok faydan?za olur.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

?? konular?nda ortakl? i?ler, ortakla?a yürütülen projeler, i? orta??n?zla ba?lant?l? konular dikkatinizin yo?unla?t??? alanlar olacak. Duygusal konularda ise e?iniz, partnerinizle alakal? durumlara daha fazla odaklanacaks?n?z. Bu hafta artan gücünüzü iyi kullan?n, öfke, birikmi? k?zg?nl?klar birden su yüzüne ç?kabilir. Uzun süredir sabretti?iniz arkada?lar, akrabalarla ilgili patlamalar ya?ayabilirsiniz. Bu nedenle gerilim yaratacak durumlardan uzak olmaya gayret edin. Karma??k ve uzun süredir devam eden meseleleri ele almak veya çözmeye çal??mak için per?embeye kadar olan dönem çok rahat olmayabilir, bu tip karma??k durumlar? mümkünse bu hafta bekletin, de?ilse per?embeden itibaren ele almaya gayret edin.

Güzellik veya estetikle ilgili atmak istedi?iniz bir ad?m varsa, burcunuzun gezegeni Venüs’ün burç de?i?tirme döngüsü olan sal? ve çar?amba mümkünse bekletin, per?embeden itibaren ad?m at?n.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Sa?l???n?za dikkat edin. Böbrekler, üreme organlar?, genel metabolizman?z ba?ta olmak hafta boyunca dikkat etmeli, kendinize bu hafta önem vermelisiniz. Sa?l?kla ilgili kontroller ya da yak?nlar?n?z?n bu anlamda i?lerine destek vermek gibi ekstra i?lerle de u?ra?ma potansiyeliniz var.

Öte yandan mesleki konular ve i? alanlar?nda tempolu bir hafta olacak. Ancak güç sava?lar?na, yöneticileriniz veya patronla olan ileti?imde gerginliklere dikkat edin. Meslekta?lar?n?z veya i? mü?terilerinizle olan ili?kilerinizde dikkatli olmak gereklili?inin vurguland??? bir hafta söz konusu.

Duygusal konular ve a?kla ilgili alanlarda karar vermeniz gereken bir durum varsa daha çok hafta sonuna do?ru per?embeden itibaren ele almak çok daha uygun olacakt?r. Ancak hafta sonuyla birlikte ?ubat ay?n?n büyük bölümünü kar?? burcunuzda geçirecek olan Venüs ile ikili ili?kiler ve a?k konular?nda ?ansl? bir döngüde olacaks?n?z. Bu hafta biraz daha sab?rl? olursan?z, önümüzdeki haftadan itibaren duygusal konularda daha rahat ve dikkat çekece?iniz bir süreç ba?l?yor. Ancak bu hafta ili?kilerden çok kendinize odaklan?n.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Çocuklar, çocuklarla ilgili konular bu hafta yo?un olarak odaklanaca??n?z alanlar olacak. Ki?isel alanlar?n?z, hobileriniz, ki?isel bak?m ve bunun gibi alanlar sal? ile cuma aras? sizin için biraz daha öne ç?kabilir. Di?er yandan çocuklarla ili?kinizde sab?rl? ve sakin olman?z önemli. Bir süredir aran?zda var olan gerilimlerde sabr?n?z art?k ta?abilir.

Çocuk sahibi iseniz bu hafta dikkatinizi daha ki?isel konulara kayd?rmak do?ru olacakt?r. A?k ve ili?kiler aç?s?ndan hareketli bir hafta geçireceksiniz. ?üphelendi?iniz bir durum, sevdi?inizin sizden gizledi?ini hissetti?iniz bir meseleyle ilgili ilginç tesadüflerle ö?renece?iniz konular önünüze dü?ebilir. Her durumda bu hafta neyi ele al?yorsan?z biraz daha sakin ve sab?rl? olmak yerinde olacak.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Ev ve aile konular?, ebeveynler, k?sacas? kendi iç alanlar?n?z aç?s?ndan hareketli bir hafta olacak. Özellikle ebeveynlerle ilgili konularda meseleleri büyütmeyin, sa?l?k aç?s?ndan bu hafta hassas bir dönem geçirebilirler. Kariyer ve i? alanlar?n?zda, çal??ma hayat?n?zda agresif bir süreç geçirebilirsiniz. Özelikle finansal konular veya finans sektöründe çal???yorsan?z riskli ad?mlara dikkat edin ve genel olarak kariyer etkilerinizde h?rs ile gözü kara davranmaman?z gereken bir hafta geçireceksiniz. Empati kurmakta zorlanaca??n?z bir hafta ya?ayabilirsiniz. Tahammül s?n?rlar?n?z?n dü?ük oldu?u, çabuk sinirlendi?iniz bir hafta olabilir ki ele ald???n?z hiçbir konuyu gözünüzde büyütmeyin ve karma??k, zorlay?c? i?leri planl? ve organize olmaya çal??arak yürütün.

Duygusal konularda hareketli bir süreciniz ba?l?yor. Venüs a?k ve ili?kiler alan?n?za geçerken bu hafta boyunca sab?rl? olman?z? talep etmekte. Önümüzdeki haftadan itibaren ili?ki alan?n?zda daha rahat edecek olan gezegen içinden geçti?iniz birkaç günlük dönemde ise h?rs ve tutku ile de?il, ak?l ile hareket etmeniz gerekti?ini vurgulamakta.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Bu hafta sal? ile per?embe aras? a??rl?kl? olmak üzere görü?me trafi?inizin artt??? günler geçireceksiniz. Yak?n çevreniz, arkada?lar, size yak?n insanlarla kontaklar?n?z aç?s?ndan yo?un bir süreç geçireceksiniz. Çar?amba günü ilginç haberler alabilir, ?a??rt?c? ?eyler duyabilirsiniz. Haftan?n genel etkileri sizin için ileti?im ve çevrenizle olan kontaklar aç?s?ndan yo?un geçecek.

Bir süredir ?üphelendi?iniz bir durumun ayr?nt?lar?n?n fark?na varman?z, baz? gerçekleri daha net görmenizin olas? oldu?u bir hafta geçirmektesiniz. ?li?kiler ve a?k ad?na küçük konular? büyütmeden ve hiçbir ?eyi ki?iselle?tirmeden hareket etmelisiniz. Tak?nt?lar?n, beklentilerin artt??? günlerden ilerlerken, özel hayat?n?zda ve gündelik ya?amda daha esnek olman?z bu hafta sizin için önemli olacak.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Maddi konular, finansal i?ler, bu konularda halletmeniz gereken durumlar?n kaç?n?lmaz ?ekilde önünüze dü?mesi gibi daha çok parayla ilgili durumlar?n yo?un oldu?u bir hafta geçireceksiniz. Parasal yat?r?mlara bilhassa büyük ölçekli finansal i?lere sal? ve çar?amba günleri dikkat etmekte fayda var.

Haftan?n etkileri sal? ile cuma aras? sizin için konu?ma bir anlamda iç dökmeye de yönelik. Bir süredir sustu?unuz ve sabretti?iniz konularda birden konu?maya ba?lam?? bulabilirsiniz kendinizi. Hafta boyunca i? alanlar?nda üst düzey ki?ilerle görü?melerinize veya konu?malar?n?za dikkat edin. Meslekta?lar, i? arkada?lar?n?zla gerginliklere yatk?n olaca??n?z bir hafta geçirmeniz söz konusu. Bu nedenle gereksiz tart??malar? büyütmeyin, küçük bir i? meselesini büyük bir olaya çevirmeden so?ukkanl? ?ekilde çözmeye gayret etmek yerinde olur. Bu hafta sizin için çözüm odakl? yakla??mlar sergilemeniz ele ald???n?z her konuda çok daha rahat hareket etmenize destek verecektir. Özel hayat?n?zda ise e?iniz veya yak?n çevrenizle ba?lant?l? her türlü ileti?imde daha sakin ve yap?c? olmaya gayret edin. Cumadan itibaren sa?l??a ve metabolizman?za önem vermeniz, ba????kl?k sisteminizi güçlü tutman?z önemli olacak.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Hareketli bir hafta geçireceksiniz. Sal? gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay, Venüs ve Jüpiter ile kontak kuracak. Duygusal konularda bu hafta ani biçimde geli?en olaylar, fark etti?iniz ama zaman?n? bekledi?iniz bir durumla ilgili harekete geçmeniz olas?. Her durumda neyi ele al?rsan?z al?n sakin ve esnek olmaya gayret edin. Epeydir beklettiklerinizle ilgili harekete geçme arzunuz artarken, bu hafta her konuda izleyerek ve dü?ünerek ad?m atmak gerekiyor.

Maddi alanlarda bu hafta tam da bu konular?n?z? yöneten alanlarda harekete edecek olan Venüs nedeniyle Sal? ve Çar?amba günleri önemli giri?imleri yapmamak, riskli yat?r?mlar, spekülatif parasal konularda risk almamak yerinde olur. Per?embe gününden itibaren parasal alanlar?n?z rahatlamaya ba?layacak.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Bu hafta duygusal konular, ili?kiler a?k ve partnerinizle ba?lant?l? konular odak noktan?z olacak. Öncelikle de?i?imlere, bilhassa ili?kilerde farkl? bak?? aç?lar?na aç?k bir haftadan geçeceksiniz. Bir süredir sizi s?kan ama sabretti?iniz konularda ani ?ekilde harekete geçebilir, daha spontane davranma e?iliminde olabilirsiniz.

A?kta bu hafta sab?rl? olun, acele ile karar almay?n, fevri olmadan daha esnek bakmaya çal???n geli?melere. Burcunuza do?ru hareketlenen Venüs sizi daha parlak, dikkat çekici k?lmaya haz?rlan?yor ama öncesinde per?embeye kadar zor bir derecede ilerlerken, gemileri yakman?za, sabrettiklerinizi aniden söylemenize neden olabilir. Konu?malara, ifade biçiminize dikkat etmeniz gereken bir hafta geçiriyorsunuz. Günlük rutinlere odaklan?p, genel i?lerinizle u?ra?maya gayret edin ve zorlay?c? konular? bu hafta mümkün oldu?unca bekletin. Çabuk sinirlenme potansiyelleriniz nedeniyle sizi gerebilecek, üzerinize gelebilecek ki?ilerden uzak durun.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Hedeflerinize, epeydir bekletti?iniz ve art?k ad?m atmak istedi?iniz konulara do?ru h?zl? ve aceleci ?ekilde geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bu hafta beklemek ve izlemek daha iyi sonuç alman?z? sa?layabilecek etkiler bar?nd?rmakta. Öncelikle sosyal alanlar, arkada?larla ilgili konular hayli etkin olacak. Sal? ile cuma aras? arkada?lar?n?zla vakit geçirmek, bir arada olmak, destek almak, çözmekte zorland???n?z bir durum kar??s?nda beklemedi?iniz bir destek görmek söz konusu. Ancak unutmay?n ki yak?nlar?n?zla veya çevrenizle olan kontaklar?n?zda daha sakin ve agresif olmaktan uzak durarak ilerlemelisiniz.

?li?kilerde duygusal beklentilerinizden ziyade partnerinizin sorumluluklar?na dönük olacaks?n?z. ?li?kide dengeniz var m?, kar?? taraf sizi ne kadar destekliyor daha çok bu alanlara tak?l? kalman?z olas? ki unutmay?n ki bu hafta ili?kiler veya güncel hayatta hiçbir konuyu tak?nt?l? biçimde ka??mamak gerekmekte.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Bu hafta dengede olman?z, ele ald???n?z her ne olursa diplomatik bir ?ekilde yürütmeniz sizin için önemli. Sosyal alanlar?n?z arkada?larla ili?kileriniz, arkada? grubunuzda bulunan kad?nlarla alakal? konularda ani geli?melere ve gerginliklere aç?k bir hafta geçireceksiniz.

?li?kilerde üçüncü ?ah?slarla ilgili sizinle direk ba?lant?s? olmayan konulara müdahil olurken dikkatli olun, mümkünse uzak durun veya objektif bakmaya gayret edin. Gereksiz yükler, fazlal?k konular veya ek sorumluluklarla u?ra?mak için uygun etkiler hafta boyunca bulunmuyor. Bu nedenle ki?isel alanlar?n?za yönelerek, sizin d???n?zdakilere pek de müdahil olmadan haftay? yönetmeniz ak?ll?ca olur.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Kariyer ve i? alanlar?n?za geçmeye haz?rlanan Venüs, ?ubat ay?nda i? ve meslek alanlar?n?zda güzel geli?meler ya?aman?za destek olacak. Ancak öncesinde bu hafta geçi? sürecinde olacak olan gezegen, hafta ortas?na kadar i? ve a?k hayat?n?zda sakin olman?z gerekti?ini, acele ad?mlardan sak?nman?z?n daha do?ru olaca??na i?aret etmekte.  ?? ve kariyerle ilgili önemli ad?mlar? bilhassa per?embe gününe kadar atmamak yerinde olur.

Per?embeden itibaren i? alanlar?n?z hareketlenirken, a??r? h?rsla ad?m atmay?n. Burcunuzda ilerleyen Mars’?n zorlay?c? kontaklar? çevrenizle ileti?imde beklenmedik tepkiler vermenize veya alman?za neden olabilir. Özellikle hafta sonu ileti?im sizin için önemli olacak. Bu haftan?n aktif günleri sizin için sal? ve per?embeden sonras? olarak dikkat çekmekte.

Total
0
Shares