Vedik Astroloji de Ay bu hafta ?kizler burcundan ba?l?yor yolculu?una, h?z ve hareket veren bu enerji zihnimizi de hayli uyan?k tutacak. Pazartesi ve Sal? günü boyunca etkin olacak ?kizler enerjisi ile pratik sonuçlar almak, çabuk karar vermek, h?zl? dü?ünmek söz konusu. Ancak gergin ve çabuk de?i?en bir zihin yap?s?yla da u?ra?mak zorunda kalabiliriz. ?kizler ve Yay burçlar? ba?ta olmak üzere, haftan?n ilk yar?s?;

?kizler, Yay, Terazi, Kova burçlar? daha yo?un ba?layabilirler haftaya.

Di?er yandan bu hafta boyunca Venüs Retro’ya ek olarak bir de Venüs Yan?k pozisyonda ilerliyor ki estetik alanlar?nda dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta boyunca ili?kilerle ilgili dikkatli olmak gereken bir döngüye girdik. Özel ili?kilerinizde, a?kta ve her türlü ikili ili?kinizde daha sakin ve esnek olmaya çal??man?z yerinde olacakt?r. Özellikle ?kizler, Koç ve Akrep burçlar? ili?kilerde daha hassas olabilirler.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 29 Ekim - 4 Kas?m haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç    

Hafta ba?? yak?n çevreniz ve h?zl? halletmeniz gereken konularda pratik olacaks?n?z. Telefon veya ileti?im trafi?iniz çok yo?un olabilir. H?zl? ve tempolu ba?layacaks?n?z haftaya. Çar?amba’dan itibaren ailevi konulara dönebilirsiniz. Evinizle ilgili halletmeniz gerekenleri çözmek, bitirmek için Çar?amba size hayli destekli. E?lence ve sosyal i?ler içinse bu hafta Cuma, Cumartesi tam da hafta sonu ile bulu?urken gökyüzü deste?i de sizinle olacak.

Bo?a Yükselen / Ay Burcu Bo?a

Maddi konular, banka i?leri, finansal alanlarda h?zl? ba?layabilirsiniz haftaya. Çar?amba’ya kadar parasal i?lerinizle ilgili yo?unlu?unuz olabilir veya dikkatiniz daha çok bu noktada olabilir. Çar?amba’dan itibaren ileti?im ve görü?me trafi?iniz aç?s?ndan yo?unluk var. Cuma’dan itibarense ailevi konular ve ev alanlar?n?z daha aktif olacak.

?kizler Yükselen / Ay Burcu ?kizler

Haftaya h?zl? ba?l?yorsunuz. Bu hafta burcunuzda hafta ortas?na kadar konaklayacak Ay ile çözüm odakl? ve ileti?ime dönük olacaks?n?z. Haftan?n ikinci yar?s? ise maddi konular ve parasal i?ler, sat?? ve pazarlama alanlar?, konu?man?z gereken bir konu ve durum varsa buna odaklanman?z söz konusu. Cuma gününden itibarense bir süredir bekletti?iniz bir giri?iminiz, karar?n?zla ilgili aniden harekete geçebilirsiniz.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Hafta ortas?na kadar içsel alanlar?n?z gergin ve duygusal olarak gelgitler ya?amaya meyilli olacaks?n?z. Kendinizi zorlamay?n ve özellikle duygusal konularda karar vermeyin, sonradan de?i?ebilir. Çar?amba’dan itibaren ay burcunuza geçerken, savunma alanlar?n?z, sevdiklerinize kar?? koruyucu tavr?n?z daha netle?ecek. Çevrenizden biri ile sevdi?iniz bir ki?iyi korumak ad?na gerginlik ya?anabilir dikkatli olun.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

Hafta ba??ndan ba?layan yüksek tempo, h?zl? hareket etme dürtünüz ve sosyalle?me süreciniz çar?ambadan itibaren biraz daha kendi alanlar?n?za dönük olaca??n?z etkilere yerini b?rakacak. Çar?amba, Cuma aras?n? dinlenerek ve kendinizi herhangi bir konuda zorlamadan geçirmeye çal???n.

Ba?ak Yükselen / Ay Burcu Ba?ak

Kariyer ve i? alanlar?n?zda yo?un bir tempo ile haftaya ba?layacaks?n?z. Vermeniz gereken bir karar veya atman?z gereken bir ad?mla ilgili ani ve h?zl? geli?meler olabilir. Bu hafta Cuma’ya kadar olan süreçte daha h?zl? ve sonuç odakl? olman?z söz konusu. Ancak Cuma’dan itibaren biraz daha içe çekilme, kalabal?klardan rahats?z olma, kendinizle kalma durumunuz öne ç?kabilir. Hafta sonu temponuzu yüksek tutmay?n ve mümkünse dinlenerek geçirin.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

?artlar?n sizin için h?zl? geli?ece?i bir hafta ya?ayacaks?n?z. Verece?iniz kararlarda k?sa süre içinde fikir de?i?tirebilir veya göremedi?iniz noktalar? sonradan daha iyi kavrayabilirsiniz, Çar?amba’ya kadar olan dönemde daha sakin ve esnek olmaya çal???n. Çar?amba’dan itibaren özellikle i? ve kariyer alanlar?nda temponuz artabilir. Hafta ortas?yla dikkatiniz daha çok i? alanlar?n?za odaklanacak. Çözmeniz gereken i? konular? varsa bunlar? çar?ambadan itibaren Çar?amba veya Cuma’ya alman?z daha rahat etmenizi sa?layabilir.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Hafta ba?? sa?l???n?za dikkat etmeniz yerinde olur. Ci?erler, bron?it alanlar?, öksürük sorunlar?na yatk?nl?k ya?ayabilirsiniz. Bu hafta so?uk alg?nl?klar? veya ü?ümeye ba?l? sorunlara kar?? tedbirli olun. ?? ve günlük rutinleriniz aç?s?ndan yo?un bir tempo özellikle Per?embe gününden itibaren kendini belli edecek ki dinlenerek ve kendinizi zorlamadan konular? ele almaya çal???n.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Haftaya i? ortakl?klar?, projeler, i? görü?meleri, teklifler ve toplant?lar aç?s?ndan hayli yo?un ba?layacaks?n?z. Sal? günü i? yo?unlu?u aç?s?ndan aktif bir gün olabilir. Çar?amba’ya kadar sürecek bu döngü de planl? olmaya gayret edin ancak Çar?amba’dan itibaren daha çok ki?isel alanlar ve ili?kiler, a?k hayat?n?zla ilgili konulara odaklanacaks?n?z. Bu hafta zihinsel ve duygusal olarak çabuk karar verme ve de?i?tirme potansiyelleriniz nedeniyle emin olmad???n?z bir konuda hemen ad?m atmay?n.

O?lak Yükselen / Ay Burcu O?lak

Günlük rutininiz ve ki?isel alanlar?n?zda halletmeniz gereken konular aç?s?ndan tempolu bir hafta söz konusu. Hafta ilk yar?s? birlikte çal??t???n?z ki?iler, yard?mc?lar?n?zla ili?kilerinizde dikkatli olun, yanl?? anla??lmalara aç?ks?n?z. Hafta ortas?ndan itibaren dikkatiniz e?inize veya partnerinize yönelirken, ili?kiler ve a?k hayat?n?z hafta ortas?ndan itibaren daha vurgulu olacak.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Çocuklara ilgili halletmeniz gereken bir durum, konu?man?z gereken bir konu veya ele alman?z gereken i?ler ad?na aktif bir hafta olacak. A?k ve ili?kiler, duygusal beklentileriniz, ili?kilerinize dönük karar verme e?ilimlerinizde ayn? ölçüde aktif olacak. De?i?ken enerjiler nedeniyle özellikle hafta ortas?na kadar acele etmeyin ve rutin olanda kalmaya çal???n.

Bal?k Yükselen / Ay Burcu Bal?k

Haftaya kendi alanlar?n?zla, i? konular?nda halletmeniz gerekenler aras?nda ko?turaca??n?z bir tempo ile ba?lay?p, hafta ortas?na kadar da bu aral?kta devam edeceksiniz. Hafta ortas?ndan itibaren temponuz daha sakin ve stabil etkiye geçecek. H?zl? konular? hafta ortas?na kadar, ki?isel i?lerinizle, daha rahat ve sakin halletmeniz gerekenleri de hafta ortas?ndan itibaren de?erlendirebilirsiniz.  Ancak unutkanl?klar, dalg?nlar ve detay? kaç?rma aç?s?ndan riskli etkilerin oldu?u bir hafta geçirebilirsiniz ki dikkatinizi toplamaya çal??arak ele al?n i?lerinizi.