Bu haftaya Akrep burcunda gerçekle?ecek yeniay hakim olacak. 6 Aral?k Per?embe sabah saatleri ba?layacak olan yeniay, 7 Aral?k Cuma günü yine sabah 9 civar? tamamlanacak.

Yeni Ay etkisi Çar?amba gününden itibaren hissedilmeye ba?l?yor ve ard?ndan cuma günü yeniay tamamlan?rken bir süredir geri giden Merkür de Retro’dan ç?km?? olacak.

Dolay?s? ile yeniay enerjisi ile Merkür’ün normal seyrine geçmeye ba?lamas? birle?erek önümüzdeki günlerde çok h?zl? geli?meleri, ani ?ekilde beklenmedik olan? ya?amay? önümüze koyacak görünmekte.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 3 – 9 Aral?k haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Ortakl? i?ler ve konular, sözle?meler ve bir süredir pe?inde oldu?unuz anla?ma türü kontrat ve konular ad?na haftaya hareketli ba?layabilirsiniz. ?li?kiler ad?na da özellikle çar?amba gününe kadar olan dönemde aktif bir hafta geçireceksiniz. Partner veya e?inizle ilgili konular odak noktan?z olabilir.

Duygusal ili?kilerde partner ile ileti?iminize dikkat edin. Per?embeden itibarense maddi konular ve finansal alanlarda ki i?lerinize dönük olacak, bir süredir bu alanlarda halletmeniz gereken konular? toparlamaya yöneleceksiniz.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Hafta ba?? sa?l???n?za dikkat ederek, ba????kl?k sisteminize önem vermeniz gerekiyor. Yeme ve uyku düzeniniz bu hafta önemsemeniz gereken alanlar?n ba??nda geliyor. Do?ru ve düzenli beslenmeye önem verin. Sa?l?kla ilgili kontroller içinde çar?ambaya kadar olan dönem hayli uygun olacak.

Çar?ambadan itibaren duygusal ili?kiler, e?inizle ba?lant?l? konular öne ç?k?yor. Yeni ay ikili ili?kilerinizde hareket getirecek. E?iniz veya ili?kinizle ilgili önemli bir karar alma, bir durumun fark?na varman?z söz konusu. Ortakl? i?leriniz, i? ortakl?klar?n?z varsa bu dönemle birlikte yeni kararlar al?nabilir, ko?ullar ay sonunda netlik kazanacak.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

?? ve mesleki konularda geli?melere aç?k bir hafta olacak. Hafta ilk yar?s? sunumlar, aç?l??lar, bir konuda öne ç?kma, vurgulu olurken,duygusal alanlarda ise per?embeye kadar olan dönem ili?kilerle ilgili kararlar alman?z, yeni bir birliktelik için ad?mlar?n at?lmas? veya içinde bulundu?unuz ko?ullar?n yeniden gözden geçirilmesi olas?.

Yeniay dönemi olan per?embe ile cumartesi aras?nda sa?l???n?za ve metabolik dengenize önem verin. Öte yandan dü?manl?klara, yanl?? anla??lmalara aç?k olacaks?n?z. ?? ve günlük hayat?n?zda yak?n?n?zda olan ki?ilere kar?? biraz daha tedbirli olman?z gereken bir hafta söz konusu.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Hafta ba?? ailevi konular, ebeveynler, ev alanlar?n?z, yuva alanlar?n?z öne ç?kmakta. Bu konulardaki i?leriniz ve yo?unluklar?n?z artarken, ev içi veya günlük rutinde kendinize önem verip, ki?isel konular?n?z? aksatmadan ve ele ald?klar?n?z? sakince düzenlemeniz önemli olacak.

Hafta ortas?ndan itibaren yeni ay döngüsü ile ki?isel ili?kiler, a?k alanlar?, sevdi?inizle ilgili konular daha çarp?c? ?ekilde öne ç?kabilir. Ayr?ca çocuklar, çocuklarla ilgili konulara bu haftan?n ikinci bölümünde daha fazla e?ilmeniz gerekebilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

?li?kiler, ortakl? konular, birlikte i? yürüttü?ünüz ki?ilerle olan diyaloglar?n?z? gösteren alanda bir süredir seyirde olan Mars, yeniay ile kontakta olacak ki ikili her türlü ili?kinize dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçmektesiniz. Otorite sembolleri, yöneticileriniz, üst veya alt ili?kide oldu?unuz ki?ilerle diyaloglar?n?z aç?s?ndan daha sakin ve sade bir dil kullanman?z yerinde olur.

Yaz?l? ve sözlü diyaloglar?n?za dikkat edin ve unutmay?n ki öfke ile kalkan zararla oturur. E?iniz veya partnerinizle olan ileti?iminizde de duygusal davranmamak ve mant?kla hareket etmek gerekecek. Di?er yandan mücadele ve u?ra?? gereken konularda önemli ad?mlar atman?z söz konusu. Bu haftay? yönetirken beden ve ruh sa?l???n?za dikkat etmekte fayda var.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Hafta ba?? parasal konular, maddi alanlarda biriken i?lerin h?zlanaca??, toparlaman?z gereken konular? daha rahat organize edebilece?iniz etkilerden geçeceksiniz. Haftan?n ikinci yar?s? ise yeniay süreci ile birlikte yak?n çevreniz, karde?ler, yak?n arkada?lar ad?na ili?kilerinize dikkat etmek gerekiyor.

Bu hafta ?artlar? zorlamay?n. Atmak istedi?iniz ad?mlar, ba?latmak istedikleriniz veya art?k sabretmekten yoruldu?unuz konularda sab?rs?z davranabilirsiniz. Sakin ve esnek olmak gerekti?ini özellikle bu haftan?n etkilerinde fark ederek hareket etmeniz daha do?ru sonuç alman?za destek olacakt?r.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Hafta ortas?na kadar burcunuzda ilerleyecek olan Ay ile duygusal olarak biraz daha hassas bir süreç geçirebilirsiniz. ?ç de?erlendirmelerinizin artt???, kendi içinizde yo?un ?ekilde analiz yapt???n?z bir hafta ya?ayacaks?n?z. Maddi konular, ailevi alanlar, e? veya ili?kiniz, partnerinizle alakal? durumlar aç?s?ndan yeni ay döngüsü hareketli bir dönemden geçmenize neden olabilir.

Yeniay süreci kendinizi ifade edemedi?iniz, tuttu?unuz konularda yeni kararlar alman?za, harekete geçip sizi durduran noktalar? hayat?n?zdan ç?karmak ad?na iç alanlar?n?zda fazlas?yla de?erlendirme yapman?za neden olabilir. Daha sakin ve özgüvenli ilerlemek, harekete geçmek için bu haftan?n enerjilerinin gözden geçirmeye daha uygun oldu?unu unutmamak yerinde olacakt?r. De?erlendirin, ama ad?m atmak için önümüzdeki haftadan yararlanmaya çal???n.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

?çsel olarak haftaya huzursuz ama sezgisel olarak yüksek bir frekansta ba?layabilirsiniz. Rüyalar, hissedi?ler aç?s?ndan renkli ve ilginç bir hafta geçireceksiniz. Çar?amba gününden itibaren duygusal ihtiyaçlar?n?z artarken, iç huzursuzluklar?n?z? iyi dengelemeniz gereken bir dönem geçireceksiniz.

Önemli bir i?inizi veya ba?latmak istedi?iniz bir durumu bu hafta Pazartesi ve Sal? günleri veya Cumadan itibaren ele almak daha do?ru olabilir. Per?embe gününü mümkün oldu?unca dinlenerek ve kendi alanlar?n?zda kalarak geçirmeye çal???n. Çal???yorsan?z da kendinizi yormadan çar?amba ve per?embe günlerini organize etmeye bak?n. Öte yandan ilginç haberler alabilirsiniz, sizin için önemli bir konu beklemedi?iniz ?ekilde önünüze dü?ebilir. Ele ald?klar?n?z da sakin ve esnek olman?z son derece faydan?za olacakt?r.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Haftan?n ilk yar?s? ko?turmalar?n?z?n, bitirmek ve organize etmeniz gerekenleri toparlaman?z aç?s?ndan güzel f?rsatlar söz konusu. Çar?amba ö?leden sonras?ndan itibaren i?lerinizi hafifletmek, kendinize vakit ay?rmak ve fazla sosyalle?meden daha çok kendinizle kalman?z zihinsel olarak rahat etmenizi sa?layacakt?r.

Seyahatler ve beklenmedik ani geli?en bir yolculukla ilgili h?zl? karar vermeyin. Bu hafta genel olarak herhangi bir durum için h?zl? karar almak ve uygulamaya geçmek için ?artlar?n?z uygun de?il. Daha çok izleme ve analiz etme taraf?nda olmal?s?n?z.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Hedefledi?iniz sizin için önemli bir konuda son toparlamalar? yapmak, i?leri gözden geçirmek ad?na güzel bir hafta geçireceksiniz. Ama de?i?en ko?ullara h?zl? adapte olman?z da gerekebilir. Arkada?lar, sosyal alanlarda yo?un günlerden geçeceksiniz.

Beklemedi?iniz birinden son anda gelen bir destek sizi ?a??rtabilir. Kariyer ve i? alanlar?n?z hafta ba?? odak noktan?z olacak. Haftan?n ikinci yar?s? yeni ay döngüsü arkada?lar, aile büyükleri, sosyal konulara daha fazla odaklanman?z gerekebilir.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Ko?ullar? iyi gözden geçirmeli ve dikkatli ad?mlar atmal?s?n?z. Bu haftan?n sizin için en önemli noktas? dü?ünmeden hareket etmemek ve fevri kararlar almamak yönünde olmal?. Halletmeniz gereken i?leri toparlamak, düzenlemek için güzel etkiler var. Ama ?artlar? zorlamak, olaylar?n üzerine gitmek ad?na ruhsal ve fiziksel olarak kendinizi zorlamadan ilerlemelisiniz.

Kariyer ve i? alanlar?n?zda geli?melerin, f?rsatlar?n, olu?umlar?n ba?lad??? bir döngüden geçmektesiniz. ?? f?rsatlar?, yeni olanaklar aç?s?ndan destekli etkilerden geçiyorsunuz, ancak bir durum geli?me halinde olabilir ve bu hafta sonuç almaktan ziyade analiz etme ve de?erlendirme aç?s?ndan daha destekli etkileriniz söz konusu.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Ailevi konular, ili?kiler ve a?k alanlar?nda hareketli bir hafta geçireceksiniz. ?li?kiler ad?na yeni kararlar gelebilir. Ki?isel konularda benzer biçimde kararlar alabilir, yeni bir durumu hayat?n?za adapte etmeye kendinizi haz?r hissedebilirsiniz.

Hayata bak???n?z?, bir anlamda ya?am felsefenizi yeniden gözden geçirdi?iniz bir döngü içindesiniz, ancak bu hafta radikal kararlar almadan ve daha sakin ?ekilde de?erlendirmeler yapman?z yerinde olacakt?r. Kariyer ve i? alanlar?nda de?i?imlerden geçebilir, yeni olu?um ve f?rsatlarla kar??la?abilirsiniz. Bu hafta ba?layan durumlar Aral?k Ay? dolunay?nda hayat?n?zda daha net bir ?ekilde belirgin olacaklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.