Marie Claire’in 30 y?l içinde yer verdi?i güncel ya?am olaylar?ndan seçtiklerimiz…

1994

Anneler Günü’nde birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleriyle alt? anne-k?z? bir araya getirdik.

1998

Her gün ?iddetle yüz yüze kalan genelev kad?nlar? için adalet konusunu masaya yat?rd?k.

1998

Elmas?n köle yapt??? hayatlar ‘I??lt?n?n Köleleri’.

1998

Sava??n ?çinden Yüzler ve Öyküler’ konusu içinde yer alan Ara Güler’den ‘Ekmek ve Tabanca’

1998

Kad?n?n mahremiyetine taciz niteli?indeki bekâret kontrolüne dikkat çektik.

1998

Tecavüze önleyici ve koruyucu tedbirler almak ad?na yapt???m?z ara?t?rma konusu.

1999

Makedonya – Kosova s?n?r? aras?nda kaç?? arayan binlerce Kosoval?

1999

17 A?ustos depreminden sonra bir çad?r kentte Frans?z gösteri grubu ‘Cirque Pouce’un çocuklar? e?lendirmek için kurdu?u Burun Ev’i foto?raflad?k.

2001

Sahada 12 Dev Adam’?n yan?ndayd?k.

2001

?stanbul e?lence hayat?n?n en ?a?al? dönemini mercek alt?na ald?k.

2002

Mevlana’n?n ‘a?k ve ho?görü’ çat?s? alt?nda toplanan semazen kad?nlar

2002

O zamanlar Türkiye’de ciddi bir boyut kazanan satanizmi ara?t?rd?k.

2002

?stanbul’un striptiz kulüplerinde neler ya?and???n? ara?t?rd?k.

2003

Birçok önemli isim meme kanserine dikkat çekmek için yapt???m?z çekimde yer ald?.

2006

Estetikçi ak?m?n önde gelen tarihi ismi Oscar Wilde’?n felsefesini tekrar canland?rd?k.

2008

Sulukule’nin insanlar?…

2008

Cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar.

2012

Emek Sinemas? yenilenmeden, ?nci Pastanesi kapanmadan önce, bu önemli iki mekân?n tarihini inceledik.

2013

Gezi Park?’nda, Gezi kad?nlar?yla…

2014

‘Kurallara Kar?? Gelen Kad?nlar’dan gassal Esra Kocadere.

2014

“K?M?LER? ‘ÇOCUK GEL?N’ D?YOR K?M?LER? ‘PEDOF?L?’! B?ZCE SAPIKLIK!”

2015

Türkiye’ye s???nan Suriyeli ailelerin hayat ?artlar? ve ya?ad?klar?n? dinledik.

2015

23. LGBT? Onur Haftas? sonras? farkl? jenerasyonlardan üye bireylerle bir araya geldik.

2016

Organ ba????n?n ne kadar hayati bir önem ta??d???n? vurgulad?k.

2016

Gazetecilik ad?na kendini tehlikeye atan sava? muhabirlerinden Ay?e Karabat.

2016

Ülkenin ciddi problemi haline gelen çocuk istismar?na kar?? aileleri bilinçlendirmeye çal??t?k.

2017

Kald?r?mlar? i?gal eden motosikletler ?ehir hayat?n? terörize ediyor. Motosiklet av? için sokaklara indik.

2017

Dokuz kad?n sanatç?, erkeklere ithaf edilen kal?pla?m?? kavramlar? yaratt?klar? sanat eserlerine yans?tt?.

2018

Oyun endüstrisinin önemli ve yarat?c? kad?n piyonlar?yla bir araya geldik.

 

 

Total
0
Shares