Marie Claire’in 30 y?l içinde yer verdi?i güncel ya?am olaylar?ndan seçtiklerimiz…

1994 +

Anneler Günü’nde birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleriyle alt? anne-k?z? bir araya getirdik.

1998 +

Her gün ?iddetle yüz yüze kalan genelev kad?nlar? için adalet konusunu masaya yat?rd?k.

1998 +

Elmas?n köle yapt??? hayatlar ‘I??lt?n?n Köleleri’.

1998 +

Sava??n ?çinden Yüzler ve Öyküler’ konusu içinde yer alan Ara Güler’den ‘Ekmek ve Tabanca’

1998 +

Kad?n?n mahremiyetine taciz niteli?indeki bekâret kontrolüne dikkat çektik.

1998 +

Tecavüze önleyici ve koruyucu tedbirler almak ad?na yapt???m?z ara?t?rma konusu.

1999 +

Makedonya – Kosova s?n?r? aras?nda kaç?? arayan binlerce Kosoval?

1999 +

17 A?ustos depreminden sonra bir çad?r kentte Frans?z gösteri grubu ‘Cirque Pouce’un çocuklar? e?lendirmek için kurdu?u Burun Ev’i foto?raflad?k.

2001 +

Sahada 12 Dev Adam’?n yan?ndayd?k.

2001 +

?stanbul e?lence hayat?n?n en ?a?al? dönemini mercek alt?na ald?k.

2002 +

Mevlana’n?n ‘a?k ve ho?görü’ çat?s? alt?nda toplanan semazen kad?nlar

2002 +

O zamanlar Türkiye’de ciddi bir boyut kazanan satanizmi ara?t?rd?k.

2002 +

?stanbul’un striptiz kulüplerinde neler ya?and???n? ara?t?rd?k.

2003 +

Birçok önemli isim meme kanserine dikkat çekmek için yapt???m?z çekimde yer ald?.

2006 +

Estetikçi ak?m?n önde gelen tarihi ismi Oscar Wilde’?n felsefesini tekrar canland?rd?k.

2008 +

Sulukule’nin insanlar?…

2008 +

Cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar.

2012 +

Emek Sinemas? yenilenmeden, ?nci Pastanesi kapanmadan önce, bu önemli iki mekân?n tarihini inceledik.

2013 +

Gezi Park?’nda, Gezi kad?nlar?yla…

2014 +

‘Kurallara Kar?? Gelen Kad?nlar’dan gassal Esra Kocadere.

2014 +

“K?M?LER? ‘ÇOCUK GEL?N’ D?YOR K?M?LER? ‘PEDOF?L?’! B?ZCE SAPIKLIK!”

2015 +

Türkiye’ye s???nan Suriyeli ailelerin hayat ?artlar? ve ya?ad?klar?n? dinledik.

2015 +

23. LGBT? Onur Haftas? sonras? farkl? jenerasyonlardan üye bireylerle bir araya geldik.

2016 +

Organ ba????n?n ne kadar hayati bir önem ta??d???n? vurgulad?k.

2016 +

Gazetecilik ad?na kendini tehlikeye atan sava? muhabirlerinden Ay?e Karabat.

2016 +

Ülkenin ciddi problemi haline gelen çocuk istismar?na kar?? aileleri bilinçlendirmeye çal??t?k.

2017 +

Kald?r?mlar? i?gal eden motosikletler ?ehir hayat?n? terörize ediyor. Motosiklet av? için sokaklara indik.

2017 +

Dokuz kad?n sanatç?, erkeklere ithaf edilen kal?pla?m?? kavramlar? yaratt?klar? sanat eserlerine yans?tt?.

2018 +

Oyun endüstrisinin önemli ve yarat?c? kad?n piyonlar?yla bir araya geldik.

 

 

Total
0
Shares