Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Cihan Alpgiray ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? hangi y?l çektiniz?
2017 y?l?nda çektim.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmaz?…
Çekece?imiz ünlü isimle uyumlu çal??abilecek bir ekip benim için olmazsa olmazlar?n ba??nda geliyor.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
Bü?ra Develi kapa??n? çekti?imiz gün o yaz?n en s?cak günüydü. Bu sebepten ekibin tüm fonksiyonlar?n?n yava?lay?p bir süre yerine getirememesi e?lenceliydi.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Marie Claire gibi köklü bir dergiye çekim yap?yor olmak, beni her zaman mutlu etmi?tir. Profesyonel anlamda tan?nmak, 2008-2010 tarihleri aras?nda yapt???m editoryal çekimler sayesinde oldu. Özellikle foto?rafç?s?na ve onun tarz?na güvenen bir dergi oldu?u için hareket alan?m?z her zaman özgürce oldu.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
30 y?l?n neredeyse on y?l?nda Marie Claire’in bir parças? olmak benim için büyük bir onur. Modaya ve moda foto?rafç?l???na katk?lar?ndan dolay? te?ekkür ediyorum. Marie Claire’e daha nice 30 seneler diliyorum!

Total
0
Shares