Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Murat Sarg?n ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? çekti?inizde kaç ya??ndayd?n?z?

O zamanlar 28 ya??ndayd?m.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze k?yasla nas?ld??

Zaman?m?za göre o dönemde foto?raf çekmenin bence en büyük fark? polaroid ve film kullanmam?zd?. Foto?rafç?lar?, sette lup kullanarak mücevherci edas? ile polaroid’leri incelerken görebilirdiniz. Tüm ekip polaroid’in pe?ine dü?erdi, onu kapt?rmaman?z gerekirdi. Çünkü çekim izleme formu için gerekecekti. Polaroid ve filmler e?le?tirilerek forma yaz?l?r, her plandan test y?katt?ktan sonra as?l y?kama yap?l?rd?. O dönemde yapaca??m?z çekimler için film seçimi bile çok önemliydi. Bir sihirli ve güzel taraf? daha vard?: Banyo i?lemi bitmeden kareleri görme ?ans?m?z yoktu. Filmler elimize ula?t???nda ayn? heyecan? tekrar ya?ard?k.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??

Marie Claire dergisine birçok çekim yapm?? bir foto?rafç? olarak çok an?m?z var. Fakat benim hiç unutmayaca??m bir hat?ram? anlataca??m: Tamer Y?lmaz’a asistanl?k yapt???m dönemde Marie Claire için iki günlük Kapadokya çekimine gittik. ?lk gün Tamer a?abey çekimlerini yapt?. ?kinci gün, yanl?? hat?rlam?yorsam sabah 04.00 gibi kalk?ld?. S?cak hava balonu ile çekim yap?lacakt?. Modelimiz Tu?çe Kazaz’d?. Tüm haz?rl?klar bittikten sonra ilk plan için Tamer a?abey benden polaroid çekmemi istedi. Ben de kendime göre bir kadraj ve aç? ile bir kare çektim. Fato? Yal?n ve Tamer Y?lmaz, polaroidi de?erlendiriyorlard?. Sonra bana dönüp “Murat bu çekimi sen yapmak ister misin?” dediler. Daha önce bahsi bile geçmedi?i için çok ?a??rd?m. Mutluluk ve pani?i ayn? anda ya??yordum. Tamer a?abey reflektörü ald? ve “Hadi sen çek” dedi. Bu benim stresimi daha da art?rd?. Art?k geri dönülmez yola girmi?tim. Hemen çevreme bakt?m, çekebilece?im kareleri gördü?ümde biraz rahatlad?m. ?lk plan? çekmeye ba?lad?m. Tu?çe’yi do?ru ???k ve foto?raf için yönlendirmeye çal??t?m. Bir süre sonra kadrajda göremedim, çünkü yerdeydi. K?sa süreli bir bayg?nl?k geçirdi. Bir taraftan Tu?çe’nin önemli bir ?eyi olmamas? için dua ediyordum. Bir taraftan da yakalad???m ?ans?n sonland???n? dü?ünüyordum. Çünkü bu süreçte saç? ve makyaj? bozuldu. Kendine geldi ve çekime devam edebilece?ini söyledi. K?sa sürede toparland?k ve çekime devam ettik.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??

Profesyonellik hayat?mda çok önemli bir yere sahip. Akademiyi bitirme projemi gördüler ve sayfalar?nda yay?nlad?lar. Derginin ç?kt??? hafta telefonlar?m susmad?. Sonraki dönemde ise Marie Claire için röportaj, moda, güzellik, dekorasyon, yemek gibi foto?raf?n neredeyse tüm uzmanl?k dallar?nda çekimler gerçekle?tirdik. Bu süreç kendimi ke?fetmek için güzel bir ortam yaratt?. Marie Claire benim için ikinci bir akademi oldu. Bu ?ans? verdikleri için çok te?ekkür ediyorum.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…

Benim de projelerinde keyifle yer ald???m Marie Claire ailesinin 30. y?l?n? kutlar?m. Nice 30 y?llara!

Total
0
Shares