Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Tamer Y?lmaz ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? çekti?inizde kaç ya??ndayd?n?z?

Marie Claire’e ilk kez çekim yapt???mda 31 ya??ndayd?m. 1989 senesinde ilk kapa??m? çektim. Bugün bakt???m?zda herkes hemen kapak çekmek istiyor. Ya da ben o zamanlar asl?nda geç çekmi?im…

O tarihlerde kapak çekmek günümüze k?yasla nas?ld??

O zamanlarda kapak çekmek zaten moda foto?rafç?l???n?n en önemli olay?yd?. Derginin tamam?n? çekseniz, kapak kadar de?erli olmazd?. Biz her zaman ayr? bir önem verirdik. Zaman?m?zda çekilen kapaklar gibi markalara çok sat?lmazd?. Çünkü bugün kapaklar, markalar taraf?ndan yönlendirilerek de yap?l?yor. Eskiden hiçbir ?eye kar???lamazd?. Bugün maalesef çekilen oyuncu veya sanatç?n?n menajeri ne giyece?inden nas?l duraca??na kadar her?eye kar???yor. Eskiden böyle bir ?ey yoktu. Bat? dünyas?nda bunun böyle olmad???n? gayet iyi biliyoruz.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??

Tabii ki, çekimler s?ras?nda çok an?lar?m?z var. Sevgili Fato? Yal?n’la neredeyse dünyan?n her yerinde çekim yapt?k. O zamanlar yapt???m?z çekimlerde prodüksiyon yok gibiydi. Fato?’un gayretleri sayesinde yapt?k hepsini. Her ?eyi uygun bütçelerle yapmak konusunda üstün bir yetene?i vard?. Yine böyle çekimlerden birinde Fato?, makyaj yapan arkada?? i?ten ç?kard?. O s?rada dünyan?n sonu gibi bir yerde, ya?mur ormanlar?n?n içindeydik. Hava 50 derece civar?ndayd? ve çok nem vard?. En çok ihtiyac?m?z olan ki?i de tabii ki makyaj artistiydi. Çekimin ortas?nda, o hâlde makyözü i?ten ç?kard?. Ard?ndan çekime de devam etmedik.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??

Marie Claire sadece benim hayat?ma de?il, ?u anki moda foto?rafç?lar?n?n hayat?na çok ?ey katt?. Çünkü ben Marie Claire ile çekim yapmaya ba?lad???mda moda foto?rafç?l??? diye bir ?ey yoktu. Herkes, her ?eyi çekiyordu. Ben, Sevil Sert, Hasan Hüseyin, Ayten Alpün gibi foto?rafç?larla birlikte moda foto?rafç?l??? alan? olu?tu. Böyle isimlendirilmeye ba?land?k. Daha önemlisi, portfolyomuzun tümü Marie Claire dergisiydi. Daha evvel Türk tekstilcilerinin Avrupa’da çektirdikleri kataloglar? da biz çekmeye ba?lad?k. Çünkü Marie Claire sayesinde buradaki bak?? aç?s? de?i?ti. Modaya daha hâkim olmaya ba?lad?k. Buna ek olarak ?u an sektörde yer alan ço?u önemli moda editörünü de Marie Claire yeti?tirmi?tir.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…

Sevgili Marie Claire; dijital dünyaya yenilmeden, daha uzun y?llar, güzel güzel dergi ç?karman?z? diliyorum. Sizleri seviyoruz!

Total
4
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.