Haftaya Yeni Ay enerjisi ve Merkür Retro ile ba?l?yoruz. Pazartesi günü boyunca dura?an pozisyonda ilerleyecek Merkür, sal? günü Retro seyrine ba?l?yor. Haftan?n en ilginç noktalar?ndan birisi Yeni Ay ile Merkür Retro seyrinin birlikte ba?l?yor olmas?…

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 25 ?ubat – 3 Mart haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç   

Sosyal ili?kileriniz, arkada?larla ili?kilerinizle ba?lant?l? etkileri aktive eden bir Yeni ay döngüsü ya?ayacaks?n?z. Arkada?lar?n?z ili?kilerinizde bu hafta cumaya kadar dikkatli olmakta, söz verirken, bir vaatte bulunurken dü?ünerek konu?man?z yerinde olacak.

Aksi halde üzerinize yük olabilecek ek i?lerle u?ra?mak zorunda kalabilirsiniz. Hedefledi?iniz bir konuda ilginç bir geli?me, bir dosttan gelebilecek bir fayda planlar?n?zda h?zl? bir geli?me ya?aman?za neden olabilir. Duygusal ili?kilerinizde ise per?embe ile pazar aras? dikkatli olun ve partner veya e?inizle kontaklar?n?zda daha sakin ve esnek olmaya çal???n. Konu?malar?n?za dikkat edin, küçük bir tart??may? büyütmek ve abartmak için uygun bir hafta de?il.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a

Yeni Ay kariyer ve i?inizle ilgili geli?meler getirebilir. Bir süredir üzerinde çal??t???n?z bir konuda farkl? bak?? aç?lar?na geçmeniz, daha önce fark etmedi?iniz bir durumu daha derinden analiz etmeniz söz konusu. Ancak önemli bir ad?m atmak, harekete geçmek için haftan?n ikinci yar?s?n? kullanman?z daha do?ru olabilir.

Planlama yapmak, daha farkl? bir ?ekilde bir durumu ele almak için güzel etkileriniz var. Harekete geçmek istedi?iniz konularda per?embeden itibaren daha rahat olacaks?n?z. Hafta sonu ise duygusal konulara, sevdi?inizle ileti?ime dikkat etmeniz yerinde olur.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler

Yeni ay döngüsü yeni f?rsatlar, olanaklar, beklenmedik teklifler aç?s?ndan size güzel ?anslar getirebilir. Ancak ba?layaca??n?z bir konuda pazartesi ile çar?amba aras? temkinli olun.

Per?embe gününden itibaren hafta ba?? beliren bir ???k veya yeni bir geli?me kariyer veya i?inizde daha net sonuç alman?za neden olabilir. Kariyer ve i?le ilgili per?embe ve cuma günleri destekli olacaks?n?z. Bu hafta sonu bilhassa pazar günü etkileri çok aktif, zihinsel ve duygusal olarak fazlas?yla tetiklenebilece?iniz için haftan?n son gününü evde tek kalman?z için çok uygun de?il. Seyahat planlar?, arkada? organizasyonlar? için bugünü kullanabilirsiniz.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

B?rakmak istedi?iniz ve sizi s?kan ne varsa bu alanlardan kurtulmak, rahatlamak ve özgürle?mek istediklerinizle sizi bulu?turan bir yeni ay döngüsü var önünüzde. Kazalara, aksiliklere kar?? tedbirli olun ama ruhsal olarak keskin kararlar alma, radikal de?i?ikliklere yatk?n olma hali içinde olacaks?n?z.

Bu hafta per?embeye kadar alkol, kahve ve benzeri uyar?c? içeceklerden uzak durmak yerinde olur. Sakin ve huzurlu alanlarda bulunmaya çal???n. Per?embe’den itibaren rahatlayacaks?n?z. Bu hafta per?embe gününden itibaren daha destekleyici olaca??n?z için önemli konular? haftan?n ikinci yar?s?na almak do?ru olur.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Kar?? burcunuzda gerçekle?ecek Yeni Ay bu hafta ili?kiler, e?iniz veya partnerinizle ba?lant?l? konular, ortakl? tüm alanlar?n?zda yeni geli?meler ya?anabilir. ?kili her türlü ili?kinizde daha sakin ve ak?lc? olman?z faydan?za olacakt?r.

Teklifler ve yeni geli?meleri ele al?rken öncelikle per?embe gününden itibaren hareket edin ve Merkür gerilemesinin dikkat da??tan enerjisine dikkat ederek, detaylar? iyi inceleyin. E? veya partnerle ili?kinize sal? ve çar?amba günleri biraz daha dikkat etmek yerinde olur.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak

Sa?l?k aç?s?ndan hassas bir hafta geçirebilirsiniz. Metabolizma dengeniz hafta boyunca önemli olacak. Ba????kl?k sisteminize önem verin. Sa?l?kla ilgili konular, yak?nlar?n?zla ba?lant?l? sa?l?k konular? yine hafta boyunca yo?unla?t???n?z konular olabilir.

Çal???yorsan?z sal? ile per?embe aras? i? ve mesleki konularda geli?meler ve yeni durumlar içinde olabilirsiniz. ?? ba?lant?lar?n?zda veya birlikte çal??t???n?z ki?ilerle ili?kilerinizde dengeli gitmeniz gereken bir hafta var önünüzde. Per?embeden itibaren zihniniz duygusal konulara, e?iniz veya partnerle ba?lant?l? durumlara yo?unla?acak. Hafta sonu pazar günü kazalar, aksiliklere yatk?nl???n?z var ki fiziksel olarak kendinizi yormay?n ve o günü dengeli geçirmeye çal???n.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Çocuklar?n?zla ilgili bir süredir devam eden konular, vermeniz gereken bir karar veya onlarla ili?kinizde hassas olan noktalar bu hafta daha fazla önünüze gelebilir. Özellikle ergen çocuklar?n?z varsa ili?kinize dikkat edin ve tart??arak çözüm üretemeyece?inizi bilin.

Di?er yandan ili?kiler, duygusal konularda hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Bu hafta ki?isel alanlar?n?z?, sizi mutlu eden konularda atmak istedi?iniz ad?mlar? biraz daha öne ç?karmakta fayda var. Cumadan itibarense günlük rutininiz ve ki?isel alanlar?n?zda halletmeniz gereken birikmi? i?ler daha fazla yo?unla?aca??n?z alanlar olacak.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Bu haftan?n enerjilerini daha çok kendi alanlar?n?zda, eviniz veya sevdiklerinizle birlikte olarak daha rahat atlat?rs?n?z. Ev ve yuva alan?n?zda huzura, mekan?n enerjinizin dengeli olmas?na önem verin. Sürekli d?? i?ler, sosyal alanlar?z ve arkada?lar?n?zla görü?meler vs sizi yorar, biraz daha kendinizle kalman?z gerekene bir hafta geçireceksiniz.

Yeni Ay sürecinin aktif oldu?u sal? ile per?embe aras? ailevi konular, ebeveynlerle ilgili i? veya konularla daha fazla içli d??l? olabilirsiniz. Aile içinde gerginlikleri Yeni ay sürecinde büyütmeyin ve tart??malardan uzak durmaya çal???n.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Yeni Ay döngüsü karde?ler, yak?n arkada?lar, yak?n çevrenizle ilgili konulara odaklanman?z? artt?rabilir. Bir süredir size yük gelen, sizi zorlayan bir i? veya konuyla ilgili ad?m atma ve karar verme a?amas?nda olabilirsiniz.

Özellikle i?le ilgili bir ad?m atacak, bir konu?ma yapacaksan?z per?embeden itibaren harekete geçin. Öncesinde kendinizi ifade etmeniz daha zor olabilir. Cumadan itibaren ev konular?, kendi alanlar?n?z daha vurgulu olacak. Bu hafta sonunu dinlenerek ve bitirmeniz gereken ki?isel konular?n?z? evinizde tamamlayarak geçirmeniz daha rahat etmenize destek verecektir.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak

Maddi alanlar, parasal konular, finansal i?ler ve bu konularda toparlaman?z gereken konularla ilgili i?lerin öne ç?kt??? bir Yeni Ay süreci ya?ayacaks?n?z. E?er sat?? pazarlama i?leri yap?yorsan?z veya finansal bir konuyla ba?lant?l? bir i?iniz varsa bu hafta per?embe gününe kadar hayli yo?un bir temponuz olabilir.

Di?er yandan özellikle sal? ve çar?amba günleri boyunca konu?malar?n?za, yaz?l? ve sözlü diyaloglar?n?za, verdi?iniz sözlere veya size verilen sözlere dikkat edin. Dü?ünmeden konu?may?n, özellikle resmi yerlerde, önemli bir toplant?da dü?ünerek ve önceden haz?rlanarak hareket edin. Per?embe gününden itibaren gelecek etkiler bu hafta duygusal hassasiyetlerinizin artaca??na i?aret etmekte.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Sal? günü etkisi ba?layacak Yeni ay döngüsü çar?amba tamamlan?rken, bu hafta boyunca sizin yo?un etkileyecek. Öncelikle zihinsel olarak çok analitik, sezgisel olarak fazlas?yla hassas olacaks?n?z. ?lginç rüyalar, fark edi?ler içinde olabilirsiniz. Telepatik etkileriniz yükselirken, dü?ündü?ünüz ?eylere dikkat etmenizde fayda var.

Bu hafta pozitifte olmaya çal???n, a?z?n?zdan ç?kana dikkat edin. ?ç gerginlikler ini? ç?k?? gösterebilir ki bir konuyu tart???rken inatla?madan ve çok yönlü bakmaya çal???n. Yeni ay döngüsü hayat?n?zda yeni bir sürece i?aret etmekte. Bu hafta ba?layan konular, durumlar 20 Mart civar?nda art?k tamamlanacak.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k

Bu hafta gerçekle?ecek Yeni ay sizi arka perdeleri görmeye, arkan?zdan i? çevirilen bir durumu fark etmeye yönlendirecek. Dü?manlara, i?inizde rakiplere, sizi zorlayan, niyetini tam olarak anlayamad???n?z yak?n?n?zda bulunan ki?ilere kar?? dikkatli olun.

Bu hafta ba??ndan ortas?na kadar sezgileriniz rüyalar?n?z ve hissedi?leriniz ad?na hayli güçlü enerjilerden geçeceksiniz. Yurt d??? kontaklar?n?z, farkl? sektörler, farkl? yerlerde i? yapma üzerine aray??lar?n?z varsa bu hafta akl?n?za çok ilginç fikirler ve yarat?c? dü?ünceler gelebilir. Ad?m atmay?n ama bu fikirleri de besleyin ve dikkate al?n.

Duygusal konularda ise hafta ba??ndan per?embeye kadar kar???k bir dönem geçirebilirsiniz. Ani bir ayr?l?k karar? veya sizin fark etmedi?iniz bir durumla yüzle?meniz söz konusu olabilir. Per?embe gününden itibaren bu hafta çok daha aktif ve rahat enerjiler içinde olacaks?n?z. Önemli bir i? veya ad?m?n?z? per?embe gününden itibaren ele alabilirsiniz.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.