Bu haftaya Yeni Ay enerjileri ile ba?l?yoruz. 7 Kas?m Çar?amba günü tamamlanacak Yeni Ay süreci 6 Kas?m Sal? gününden itibaren kendini hissettirmeye ba?layacak.

Yeni Ay’?n di?er bir özelli?i de Uranüs ile kar??t etkide olmas?. Özellikle ekim ay?nda aniden ba?layan ili?kilerinizde bu Yeni Ay fazlas?yla sorgulama, yeni kararlar alma, ayr?lma, b?rakma etkileri aktive olabilir.

K?sacas? bu hafta sal? ve çar?amba günleri maddi konular, duygusal alanlar, ili?kileriniz, estetik ve kozmetikle ilgili konular ad?na daha sakin geçirilmesi gereken bir zaman diliminden geçece?iz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 5 - 11 Kas?m haftal?k astroloji yorumunuz!

5-11 Kas?m Haftal?k Burç Yorumunuz

Koç - Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Bu hafta dikkatiniz ili?kiler, ortakl? konular, e?iniz veya partnerinizle alakal? konulara odaklan?rken, gerginliklere ve tart??malara özellikle i? alanlar?n?zda krizlere dikkat edin. Ele ald?klar?n?zda çözüm odakl? ve esnek olman?z gerekmekte. Sal? ve çar?amba günleri özellikle hassas zamanlar olaca?? için bu etkilere bu iki gün daha fazla dikkat etmeniz yerinde olacakt?r.

Bo?a -  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Sa?l???n?za dikkat etmeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Hormonlar, idrar yollar?, ba????kl?k sistemi sorunlar? aç?s?ndan hassas bir hafta geçirebilirsiniz, hafta boyunca beslenme düzeninize ve metabolizman?za önem vermelisiniz. Birlikte çal??t???n?z ki?ilerle ili?kileriniz ad?na çar?amba günü hassas olabilirsiniz. Meseleleri büyütmeyin.

?kizler - Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

?li?kiler, a?k hayat?n?z ad?na hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Beklentilerinizi yüksek tutmadan, duygusal ihtiyaçlar?n?zda dengeli olman?z gereken bir hafta söz konusu. Di?er yandan çocuk sahibi iseniz, çocuklar?n?zla ilgili konular bu hafta gündeminizde olabilir.

Yengeç - Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Ev ve aile konular? hafta boyunca odak noktan?z olabilir. Ev de?i?iklikleri, ta??nma veya evinizle ilgili planlad???n?z bir durum geli?me gösterebilir. Duygusal kararlar almadan ilerlemeniz gereken bir hafta olacak. Konu ne olursa olsun, ele ald?klar?n?z? çok yönlü de?erlendirmeye çal??mal?s?n?z. ?li?kilerde özellikle e?iniz veya partnerinizle alakal? konularda per?embeye kadar sakin olmal?s?n?z.

Aslan - Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Yak?n çevreniz, karde?ler, arkada?larla ilgili konular hafta boyunca özellikle cumaya kadar olan dönemde gündeminizde olacak. Bir süredir bekletti?iniz bir giri?iminizle ilgili h?zl? bir ?ekilde ba?lang?ç yapman?z söz konusu. Partnerinizle ba?lant?l? konular, i? ortakl?klar?n?z ve ikili ileti?im kurdu?unuz herkesle olan diyaloglar?n?zda cumartesi gününe kadar daha sakin ve esnek olmaya bak?n.

Ba?ak - Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Maddi alanlar, finansal konular, yat?r?mlar?n?z veya parasal beklentileriniz aç?s?ndan hareketli bir hafta yeni ay döngüsü ile sizin için vurgulanacak. Mars enerjisinin düzelece?i cuma gününe kadar parasal i?lerde risklere girmeyin. ?? veya özel hayat?n?zda sal? ve çar?amba konu?malar?n?za, sözlü ifadelerinize dikkat etmekte fayda var.

Terazi - Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Burcunuzda gerçekle?ecek yeni ay duygusal ihtiyaçlar?n?z? artt?r?rken, aniden bir ili?ki veya flört durumu hayat?n?zda aktive olabilir. Venüs Gerilemesinin devam etti?ini unutmadan ayaklar?n?z yere basarak hareket etmeniz gerekiyor. Devam eden ili?kilerinizde ise cumaya kadar biraz daha sakin olmak faydan?za olacakt?r.

Akrep - Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Depresif etkilere aç?k enerjiler per?embeye kadar duygusal olarak kendinizi fazla dinlemeden ve sakin olman?z gerekti?ini, içe dönebilece?inizi, kalabal?klar?n bu hafta cumaya kadar size çok iyi gelmeyece?ine i?aret etmekte. Sezgileriniz artarken, ilginç rüyalar görebilir, haberci rüya veya sezgilerle ?a??rabilirsiniz.

Yay - Yükselen / Ay Burcu Yay +

Sosyal alanlar bu hafta öne ç?kacak ancak ili?kilerde çevrenizle kontaklarda dikkatli olmak, sakin ilerlemek yerinde olacakt?r. Zihinsel olarak kendinizi kar???k hissedece?iniz bir hafta söz konusu. Dikkatinizi odaklamakta zorlanabilirsiniz. Sal? ve çar?amba günlerine kar???k ve komplike i?leri almadan bu haftay? planlamakta fayda var.

O?lak - Yükselen / Ay Burcu O?lak +

?? ve kariyer alanlar?n?zda geli?melere aç?k bir hafta geçireceksiniz. ?? konular?nda ba?lang?çlar ve ani geli?meler ya?anabilir. Ba?layan konular?n sonuçlar? ay sonundaki Dolunay da netlik kazansa da bu haftan?n ana konusu sizin için i? alanlar?. Gerginlikleriniz artabilir, tart??maya daha aç?k olabilir ve fevri ç?k??lar yapabilirsiniz. Özellikle yöneticiniz, patronunuz veya önemli bir mü?terinizle konu?ma ve diyaloglar?n?za dikkat etmeniz yerinde olacakt?r.

Kova -  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Hava grubunda gerçekle?ecek Yeni Ay süreci size yarayacak. Bir süredir hedefledi?iniz, bekledi?iniz bir konuda güzel ad?mlar atabilir, ilerlemekte karars?z kald???n?z bir i? veya durumda ise aniden olaylar ivme kazanabilir. Öte yandan çabuk gerginle?me potansiyeliniz var ki bu hafta cumartesiye kadar sinirlerinize hakim olman?z yerinde olacakt?r.

Bal?k - Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Bir süredir bekledi?iniz dönü?ümleri gerçekle?tirmek ad?na h?zl? geli?meler ya?anabilir. Yeni Ay dönü?ümler alan?n?zda size yeni ko?ullar sunabilir. Maddi konular ba?ta olmak üzere geli?meler aç?k bir hafta geçireceksiniz. Duygusal konularda Sal? ile cuma aras? daha sakin ve duygular?n?z? büyütmeden hareket etmelisiniz.