Bir zamanlar tek dokunu?uyla dizlerinizi titreten o seksi ve e?lenceli adam art?k ayn? evde ya?ad???n?z bir akrabaya dönü?tüyse, cinsel hayat?n?za el koyma zaman?n?z gelmi? demektir.

En yo?un duygular?n ya?and??? güçlü ili?kiler bile y?llar geçtikçe evrim geçirebilir. Ama uzman görü?lerine göre ili?kinizi “ev arkada?l???” havas?ndan kurtarmak için illa tropikal bir adada romantik bir tatil yapmak zorunda de?ilsiniz. Be? ad?ml?k aksiyon plan?m?z sayesinde, partnerinizle uzun zamand?r yan?ndan bile geçmedi?iniz cinsel çekimi tekrar yakalayabilirsiniz.

1. ADIM // B?RAZ HASRET ÇEK?N +

Seks Terapisti Dr. Holly Richmond’un dan??anlar?nda ilk bakt??? nokta, bir çift olarak birbirleriyle ne kadar iç içe olduklar?. “?li?kide yeteri kadar özgürlük ve bireysellik var m?? Hâlâ kendilerine ait bir hayatlar?, aileleri, arkada?lar? olan iki bireyden mi bahsediyoruz yoksa sarma??k gibi birbirlerine dolanm??lar m??” Richmond, ?ehveti yitirmeyen çiftlerin bireysel özgürlüklerine, hobilerine ve kendi hayatlar?na sahip bireylerden olu?tu?unu; birbirlerine alan tan?d?klar? için ili?kilerinin hep canl? kald???n? ve hâlâ heyecan duyabildiklerini belirtiyor.

Bu etkiyi yakalamak için k?sa süreli bireysel programlar planlayabilirsiniz. Örne?in hafta sonu tek ba??n?za tatilin keyfini ç?kar?n veya arkada?lar?n?zla her hafta bir gün program yaparak, e?inize duydu?unuz hasret ve merak duygunuzu tekrar canland?r?n. Di?er bir deyi?le ili?kinizi biraz havaland?r?n. Unutmay?n, ate?in körüklenmesi için oksijen gerekir!

2. ADIM // KEND? C?NSELL???N?Z? CANLANDIRIN +

?li?kinizdeki cinsel çekimi tekrar yakalamak için öncelikle kendi dürtülerinizi uykudan uyand?rman?z gerekiyor. Konunun nereye gitti?ini tahmin edebiliyorsunuz de?il mi? Richmond, seks yapmayan çiftlerin mastürbasyon da yapmad?klar?n?, porno izlemediklerini ve kendi dürtülerini canl? tutmad?klar?n? belirtiyor. Bu da konuyu iyice içinden ç?k?lmaz bir hâle getiriyor.
Dü?üncesi bile seksi çeker. Havan?z? biraz de?i?tirmek için dans dersine gidebilir, saç?n?z? yapt?rabilir veya seksi bir iç çama??r? tak?m? alabilirsiniz; k?sacas? kendinizi tekrar nas?l seksi hissedecekseniz onu yap?n. Kendinizi ??martmay? bir ad?m ileri götürerek ufak bir “oyuncak” da alabilirsiniz. ?lerleyen teknoloji sadece cep telefonlar?m?z ve tabletlerimize yans?m?yor.
Vibratörlerdeki farkl? h?z, tasar?m ve motor gücü seçenekleri art?k çok geni?. Çok daha basit bir çözüm ar?yorsan?z, internet üzerinden erotik bloglar? takip edebilir veya erotik kitaplar okumay? deneyebilirsiniz.

3. ADIM // YATAK ODASINDAN ÇIKIN +

Bu sizin için küçük ama ili?kiniz için büyük bir ad?m olacak. E?er e?inize yorgun bir gün sonunda yapt???n?z, al??kanl??a dönü?mü? omuz ovma seans?n? daha çekici ve seksi hâle getirebilirseniz bamba?ka bir enerji yakalars?n?z.

Günlük aktivitelerinizin cinsel cazibesini artt?rmaktan çekinmeyin. Koltukta oturmu? televizyon izliyorsa, e?ilin ve onu boynundan öpün veya parmaklar?n?z? saçlar?nda gezdirin. Mutfakta yemek mi haz?rl?yor? Sessizce yakla??p ona sar?l?n. Richmond, “Erotizmi harekete geçiren unsur sürpriz ve ?a??rmad?r” diyor. Sizin yumu?ak ve seksi dokunu?lar?n?z, onun devam?n? getirme iste?ini tetikleyecek.

4. ADIM // SEKS HAKKINDA KONU?URKEN RAHAT OLUN +

“Seni istiyorum” cümlesini düzenli olarak rahatça söyleyebilmek, ili?kinizi canl? tutacak faktörlerden biri. Ama ne yaz?k ki ço?unlukla ili?ki içinde bile seksle ilgili zar zor konu?abiliyoruz. Bunu yeni bir dil ö?renmek gibi dü?ünürseniz, i?iniz kolayla?abilir. En basit cümlelerle ba?lamay? deneyin ve saçmalamaktan çekinmeyin.

Hatta kula?a saçma gelebilecek yöntemlerle ba?lay?n. Kerner, e?inizle bir anahtar kelime (örne?in satranç) belirlemenizi ve çocuklar?n yan?nda veya d??ar?da seksten bahsederken bu kelimeyi kullanman?z? öneriyor. (“Ak?am satranç oynayal?m m??” gibi.) Hatta bazen kelimelere bile ihtiyaç duymadan, sadece emojilerle iste?ini dile getirebilirsiniz. Veya ikinizden biri i? seyahatinde oldu?unda, görüntülü konu?ma esnas?nda partneriniz için ufak bir erotik ?ov düzenleyebilirsiniz.
Hangi yolu kullan?rsan?z kullan?n, cinselli?i kayg?s?zca dile getirmek ilerleyen zamanlarda daha müstehcen konular? rahatl?kla konu?man?za yard?mc? olur. Kerner terapiye gelen bir dan??an?n?n seks esnas?nda müstehcen istekleri oldu?unu ama bunlar? kocas?na söylemeye cesaret edemedi?ini söylüyor ve ekliyor; “Ama eskisi kadar veya hiç sevi?miyorsan?z, birden derinlere inip, y?llard?r isteyip de söylemedi?iniz ?eyleri söylemek çok zordur.” Önce daha basit ?eylerle konuya girmek, üzerinizdeki bask?y? azaltarak ileti?im kurman?z? kolayla?t?r?r.

5. ADIM // “EVET” VE “HAYIR” L?STES? YAPIN +

Ev i?leri, faturalar, toplant?lar, yan odada ba??rarak a?layan bir çocuk… Tüm bunlar?n ortas?nda cinsel çekimin azalmas? çok normal. E?er e?inizi ev arkada??n?z gibi görüyorsan?z, cinselli?inizi söndüren faktörler onu tetikleyenlerden daha fazla demektir.

E?inizle oturup ikinizi de cinsel olarak uyaran ve iste?inizi söndüren ?eyleri belirleyin. Uyar?c?lar tamamen fiziksel (mesela kulaklar?n? öpmenizden ho?lanmas?) ya da sizin spor salonundan döndükten sonra iyi hissetmeniz gibi modunuza yönelik ?eyler olabilir. Ayr?ca mutfakta bir bula??k y???n? dururken neden sevi?mek istemedi?ini bu liste sayesinde ö?renebilir. Onunla oturup bu konuyla ilgili ileti?im kurmak, ili?kinizin geli?iminde büyük rol oynayacak -hatta ba?l? ba??na bir uyar?c? görevi görecek.

Derleyen: Ceylan Özçapk?n | Women’s Health

Total
0
Shares