Romantizm, a?k ve ili?kiler, güzellik ve estetik, dekorasyon, mimarl?kla ilgili i?ler,  sanat, kreatif i?ler, yarat?c?l?k, konfor ve lüks, arabalar… ??te tüm bu konular onun kapsama alan? içinde. Venüs’ten bahsediyoruz.

5 Ekim 2018’de “Gerileme” veya di?er ad? ile “Retro” etkisine geçecek olan Venüs, burçlar üzerinde nas?l etkilere yol açacak?Astrolog ?ebnem Ek?ib sizler için yorumluyor.

Venüs Retrosu 5 Ekim’de ba?l?yor ve 17 Kas?m 2018’de tamamlan?yor. Terazi burcunda ba?layacak ve tüm gerileme döngüsü de bu burçta sürdürecek. do?al olarak bu gerilemeden en yo?un ?ekilde Yükselen, Ay burçlar? Terazi ve kar??s?nda bulunan Koç burçlar? etkilenecekler.

Venüs Gerilemesi Burçlara Etkisi

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Evlilik, ili?kiler, e?iniz, partnerinizle ilgili konular Venüs Retrosu s?ras?nda sizin için vurgulu olabilir. Ayr?ca ortakl? i?leriniz, i? ortakl?klar?n?z, proje çal??malar?n?z, yurtd??? i? ve projeleriniz ad?na bu süreçte acele kararlar almamak, parasal yat?r?mlarda, ticari ad?mlarda dikkatli olmak yerinde olacakt?r. Eski bir ili?ki, eski bir beraberlik, eski bir a?k tekrar gündeminize gelebilir. A?k ve ortakl? i?lerinizde karar vermek için Retro döneminin sonunu beklemek yerinde olur.

Bo?a Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Sa?l???n?z aç?s?ndan bu dönemi kendinize dikkat ederek geçirmekte fayda var. Ba?ta hormonlar, böbrek ve idrar yollar?, genital organlar olmak üzere sa?l?k konular?n?zda hassas etkilerden geçebilirsiniz. ?? arkada?lar?n?z, meslekta?lar?n?zla ili?kiler ad?na da yine bu dönem var olan sorun veya geli?melerin öne ç?kt??? bir dönem olacak. Hayat?n?zdaki rutin konularda ani geli?meler ya?anabilir. Venüs burcunuz yöneticisi oldu?u için genel konforunuz aç?s?ndan ?artlar sizi zorlayabilir.

?kizler Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

A?k ve ili?kilerde ani ve beklenmedik geli?meler ya?anabilir. Ummad???n?z teklifler alabilece?iniz gibi duygusal olarak kendinizi bir dengede tutmakta zorlanabilirsiniz. Yeni bir ili?ki ad?na hareketli bir dönem ya?ayacaks?n?z. Çocuk sahibi iseniz çocu?unuzla ilgili konular bu dönemde öne ç?karken, onunla ilgili daha önce fark etmedi?iniz bir durumu fark etme potansiyeliniz yükselecek.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Ev, emlak ve gayrimenkul alanlar?nda biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Emlak i?lerinizle ilgili konularda radikal kararlar almadan önce iyi dü?ünün. Ta??nma, ev dekorasyonu, yenilenme çal??malar?nda dü?ünceleriniz varsa acele ad?mlar atmay?n. Ebeveynler ve ailenizle ilgili konularda bu süreçte gündeminizde olabilir. Daha önce sat?lmayan bir ev veya menkulle alakal? ani geli?meler ya?ayabilirsiniz. Al?mlarda ise dikkatli olmakta fayda var.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan +

?leti?im konular?, çevrenizle ileti?iminiz, karde?ler, kuzenler, yak?n çevrenizde olan ki?ilerle alakal? konular gerileme sürecinde daha fazla önünüze dü?ebilir. Önemli bir giri?iminiz, ilerlemeyen bir projeniz, beklentiniz birden yön de?i?tirerek yeniden önünüze gelebilir. Yepyeni bir giri?imi aktive etmek içinse retronun bitmesini beklemekte fayda var. Eski arkada?lar, dostlar hatta ili?kilerle ilgili haberler alacaks?n?z.

Ba?ak Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Maddi konular, parasal i?lerde Venüs Retro döngüsünde yat?r?mlara, finansal i?lere dikkat etmek yerinde olacakt?r. Ba?lataca??n?z veya ba?latt???n?z bir i?inizde gider ve gelir dengelerinizi özellikle Gerilemenin Kas?m ay?na kadar olan sürecinde çok iyi organize edin. Maddi her türlü i?inizde veya yat?r?m?n?zda planl? olmak, acele etmemek gerekmekte. Yüzünüze yapt?rmay? dü?ündü?ünüz bir i?lem veya estetik müdahale içinse bu dönemin bitmesini beklemek daha do?ru olabilir.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Burcunuzda gerçekle?ecek Venüs gerilemesi i? ve kariyerde, projelerde ?artlar?n de?i?mesine, birçok aksilikle u?ra?man?za veya planlad???n?z konular? yeniden ele al?nmak durumunda kalmas?na neden olabilir. Bu nedenle i? alanlar?n?zda B plan?n?z olmal?, maddi konularda gelir gider dengelerinizi iyi ayarlamal? ve gereksiz, ihtiyac?n?z olmayan giderleri do?ru yönetmelisiniz. Fiziksel olarak beden sa?l???n?za dikkat etmek yerinde olacakt?r. Duygusal konularda de?i?im etkilerinden geçerken, flörtler ve ili?kilerle ilgili hareketli bir dönem geçirebilirsiniz.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Gizli ili?kiler, gizli i?ler aç?s?ndan hareketli bir dönem geçirebilir. Öncelikle masraflar, giderler, gelir gider dengeleri aç?s?ndan planl? olman?z gereken bir süreç geçireceksiniz. Yurtd??? konular?na i?leriniz varsa eski konular, görü?meler yeniden gündeme gelebilir ama yeni bir i?i dikkatli ele almaya çal???n. Dü?manlar?n?za, rakiplerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem geçireceksiniz. Duygusal konularda a??r? tak?nt?l? hareket etmekten kesinlikle kaç?n?n. Tutkular?n?za, ili?kilerde tak?nt?lar?n?za gem vurman?z gereken bir süreç olacak.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay +

Hedeflerinizin, beklentilerinizin veya beklediklerinizle elde ettiklerinizin çok ani geli?meler ve de?i?imlere aç?k olaca?? bir Retro süreci ya?ayacaks?n?z. ?li?kilerde ?artlar ummad???n?z biçimde de?i?ebilir. Maddi konularda bu süreci planl? geçirin ve harcamalar?n?za dikkat etmeye bak?n. Sa?l???n?z aç?s?ndan hassasiyetleriniz artabilir. Özellikle üreme organlar?n?za daha fazla önem vermeniz yerinde olur. Çal??ma arkada?lar?n?zla ili?kilerinize, rekabet etti?iniz ki?ilerle mücadelenize dikkat etmelisiniz. Retro bitene kadar özellikle kad?nlara, kad?nlarla olan ileti?iminize önem vermek bir yana, herkesle her ?eyi payla?maman?z gerekti?ini de unutmamaya çal???n.

O?lak Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Kariyer ve i? alanlar?n?zda etkili bir Venüs Retro döngüsü ya?ayacaks?n?z. ?? konular?nda hesaplamad???n?z geli?meler, ani durumlar planlar?n?z? yeniden ele alman?za neden olabilir. Eski bir konu, proje, görü?me, teklif ummad???n?z bir an da önünüze dü?ebilir. Dikkat çekece?iniz bir süreç geçirirken, bir çok konuyla birden u?ra?man?z söz konusu ki ele ald?klar?n?zda planl? olman?z bu nedenle önemli olacak. Bilhassa Ekim ay? boyunca ticari konularda f?rsat ve tekliflere çok aç?k olacaks?n?z ama detaylara önem vererek ilerleyin.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova +

E?itim, akademik konularda bekleyen i?leriniz h?zlanacak. Yeni bir proje, yurtd??? konta??, yabanc?larla ilgili ba?lant?lar, seyahat veya turizm, yolculuk organizasyonlar? aç?s?ndan ele ald?klar?n?z? dikkatli yönetmelisiniz. Vize ba?vurular? veya benzer i?lemlerde yine bu dönem daha dikkatli olmakta fayda var. A?k, ili?kiler ve çocuklar?n?zla ilgili konularda geli?meler ya?anabilir. A?k konular?nda bir konuda bir süredir sizi me?gul eden karar veremedi?iniz bir konuda daha önce fark etmediklerinizi aniden görme ?ans?n?z olacak.

Bal?k Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

?li?kiler, parasal konular ad?na de?i?im döneminden geçiyorsunuz. Önceden ba?layan i?leriniz ad?na geli?meler ya?ayabilirsiniz. Parasal konularda miras veya krediler gibi farkl? kaynaklardan alaca??n?z birikimler birden geli?meler içine girebilir. Karde?ler, yak?n arkada?lar, yak?n çevrenizle alakal? konularda ise ileti?ime ve yanl?? anla??lmalara dikkat etmekte fayda var. Duygusal ihtiyaçlar?n?z?n artt??? bir dönemden geçeceksiniz. Duygusal konularda k?r?lganl?klar?n?z artabilir ki ele ald?klar?n?z? daha sakin ve acele etmeden yönetmeye çal???n.

 

Total
4
Shares