Fashion Film Festival Istanbul moda ve film dünyalar?n? bir araya getirecek olan e?siz içerig?i, büyük sürprizleri ve ?a??rt?c? isimleriyle Kas?m ay?nda be?inci kez seyircisiyle bulu?acak…

?stanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Festival Istanbul be?inci kez seyircileriyle bulu?uyor. ?ki günlük dev bir etkinlik olarak düzenlenen festival bu sene de yine dünyan?n dört kö?esinden hem büyük moda evlerinin, markalar?n hem de genç ve bag??ms?z tasar?mc?lar?n filmlerini dev ekrana yans?t?rken izleyicilerine söyle?iler, atölyeler, sanat enstelasyonlar? ve partilerle de benzersiz bir deneyim ya?atacak. Önümüzdeki Kas?m ay?nda Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi’nin deste?i ve ev sahipli?inde gerçekle?tirilecek olan festival her sene oldu?u gibi Tuna Y?lmaz taraf?ndan düzenleniyor. Festival tamamen ücretsizve halka aç?k.

Moda filmleri yar??mas? ile 7 dalda filmler ödüllendirilecek

Festivalin bu seneki edisyonu için hem gösterim program? hem de yar??ma için film ba?vurular? 1 ?ubat tarihinde ba?l?yor. Süre, y?l ve teknik k?s?tlamas? olmadan modayla alakal? tüm profesyonel ve amatör filmlere aç?k olan festivalde ba?vuru süreci 31 A?ustos’ta sona erecek. Fashion Film Festival Istanbul bu y?lki edisyonunda tam 7 farkl? kategoride ödül da??tacak. Editörleri, foto?rafç?lar, oyuncular, tasar?mc?lar ve festival direktörleri gibi farkl? disiplinlerden önemli ve dünyaca ünlü isimleri bir araya getirecek olan uluslararas? jüri, festivalde En I?yi Moda Filmi, En I?yi Türk Moda Filmi, En I?yi Müzik Videosu, En ?yi Moda Belgeseli, En I?yi Makyaj ve En I?yi Saç Tasar?m? ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. Ayr?ca bir üniversitede okuyan ya da ö?renci olmasa dahi ilk kez bir moda filmi çeken yönetmen ve tasar?mc?lardan birine verilecek olan Genç Ke?if ödülünün sahibini bir sonraki projesini ?stanbul’da gerçekle?tirmesi ko?uluyla bir yap?m deste?i bekliyor.

Ba?vurular festivalin resmi websitesi olan www.fashionfilmistanbul.com adresinden tamamen ücretsiz olarak yap?labilir.

Total
0
Shares