Çanakkale Belediyesi taraf?ndan bu y?l 55. kez düzenlenenUluslararas? Troia Festivali; Faz?l Say’?n Truva Sonat? adl? eserinin dünya prömiyeri ile ba?lad?.

Çanakkale Belediyesi’nin 1963 y?l?ndan bu yana her y?l ücretsiz olarak düzenledi?i Uluslararas? Çanakkale Troia Festivali’nin 55.’sinin aç?l???, Faz?l Say’?n Troia y?l?na özel besteledi?i eseri Truva Sonat?’n?n dünya prömiyeri ile gerçekle?tirildi.

Yekta Kopan’?n sunumu ile sahnede yerini alan dünyaca ünlü sanatç? Faz?l Say’?n ba?ta Anadolulu ozan Homeros’un üç bin y?ll?k ölümsüz destan?ndan, di?er kaynaklardan, olaylar? ve ki?ileri yorumlayan sahne eserleri ile filmlerden esinlenerek besteledi?i Truva Sonat? dinleyicileri büyüledi.

Çanakkale Belediyesi’nin Troia y?l? kapsam?nda sipari? etti?i eser, 2018 y?l? içinde alt? ay? kapsayan bir zaman diliminde bestelendi. Festivalin ilk ak?am?nda Faz?l Say Çimenlik Kalesi’nde yakla??k 10.000 ki?iye büyülü destan Troia’n?n tüm dramatik ögelerini müzik diliyle hissettirdi.

Ozan anlat?yor, Homeros bölümü ile ba?layan eser s?ras?yla Ege rüzgarlar?, Troia kahramanlar?, Sparta, Helen, Troia ile devam etti ve A?il, Sava?, Truva At?, Sonsöz ile son buldu.

40 dakikal?k Troya Sonat?’n?n bölümleri aras?na yay?lan “Kader a?lar?n? örüyor”, “gece”, “Menelaus”, “Paris”, “güne?”, “Agamemnon”, “Hektor”, “kahramanl?k”, “endi?e” isimli form temalar? ile dinleyenler Çimenlik Kalesi’nin e?siz atmosferinde müzik dolu bir ak?am ya?ad?.

Program sonunda festivalin 55. Y?l?na yak??an, Troia’y? anlatan bir eseri dünyaca ünlü besteci ve piyanistimiz Faz?l Say’?n Çanakkale Belediyesi’nin talebi üzerine haz?rlayarak dünyada ilk kez Çanakkale’de sahnelemesinin büyük bir onur oldu?unu dile getiren Çanakkale Belediye Ba?kan? Ülgür Gökhan, bu unutulmaz ak?am için Faz?l Say’a te?ekkürlerini iletti.

Festivalin ilk ak?am?nda Özgürlük Park?’nda sahne alan dünyaca tan?nan grup Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’s? sevenlerine e?lence dolu bir gece ya?att?.

Dünyaca ünlü pek çok sanatç?n?n performanslar?n? sergileyece?i festivalde bu sene Troia y?l? kapsam?nda Çanakkale Belediyesi taraf?ndan ?smarlanan bir opera da yer al?yor. Muhte?em Süleyman ve Kösem Sultan operalar?yla dünyaca tan?nan sanatç? Tevfik Akba?l? taraf?ndan

bestelenen, Homeros’un ?lyada Destan? ?????nda I??k Noyan librettosu ile haz?rlanan Aytaç Manizade yönetiminde sahnelenecek Troia Efsanesi Operas? Çimenlik Kalesi’nin büyülü atmosferinde dünya prömiyerini 12 A?ustos Pazar ak?am? gerçekle?tirecek.

Aç?l?? ak?am?nda sahne alan dünyaca ünlü piyanist Faz?l Say ve Barcelona Gipsy Balkan Orkestras?’n?n yan? s?ra festival boyunca pek çok ünlü isim Çanakkale’de sevenleri ile bulu?acak. Festival kapsam?nda 10 A?ustos Cuma ak?am? Dina Ensemble ve Erol Evgin, 11 A?ustos Cumartesi pek çok filme ruhunu katt??? besteleri ile dünyaca tan?nan sanatç? Eleni Karaindrou Senfoni Orkestras? ve Mehmet Erdem, 12 A?ustos Pazar Troia Efsanesi Operas? ve Resul Dizdar, 13 A?ustos Pazartesi de “Big Band” müzi?inin günümüz Frans?z temsilcilerinden Dany Brillant ve Rubato, Çimenlik Kalesi ve Özgürlük Park?’nda kurulan sahnelerde festival ruhunu kat?l?mc?lara müzikle aktaracaklar.

Festival kapsam?nda verilen Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü bu y?l 10 A?ustos Cuma ak?am? Troia Antik Kenti’nde Haluk ?ahin’e verilecek. Özgürlük Park?’nda gerçekle?tirilecek söyle?ilerin bu y?l ki konuklar? Fecri Polat, Haluk ?ahin, Levent Üzümcü ve Ataol Behramo?lu olacak.

Gecesi ayr?, gündüzü ayr? keyifli program?yla kente kültür sanat? doyas?ya ya?atacak festival kapsam?nda halkla bulu?acak sergiler Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatç? Evi, Çanakkale Kent Müzesi

ve Ar?ivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüphanesi’nde düzenlenirken, festival boyunca üç ayr? tiyatro oyunu da seyircileri ile Amfi Tiyatro’da bulu?acak.

 

 

Total
0
Shares