Uzman Astrolog Su Karaku?’un 7-13 Ocak haftas? için haz?rlad??? özel burç yorumlar?.

Y?l?n ilk Güne? tutulmas? O?lak burcunun tam ortas?nda, 15. derecede gerçekle?ti. Her ?ey oldu bitti ve geçti mi hay?r! Büyük perde as?l ?imdi aç?l?yor.

O?lak burcunun 15. derecesinde ilginç bir tutulma ya?and?. Satürn Tutulman?n önünde, Plüton arkas?nda s?ralanm??t? ve ikisi de ben buraday?m diyordu. ?kisi de kendi kurallar?n? ortaya koyuyor ve yerine getirenler için yenilik vaat ediyordu. Bu yenilik öyle böyle de?il, uzun zamand?r ne istiyorsan?z o olabilir vaadiydi.

6 ?ubat’a kadar hayat?n?za girecek yenilikler tüm ya?am?n?zda bir tarihçe yazd?racak. Tutulmalar böyledir. S?radan yenilikler getirmez hayat?n?z? de?i?tirir. Öte yandan kurallar? olan, zorlay?c? bir tutulmay? iyi yönetmek gerekir. Kar?? ç?kmadan uysal bir ?ekilde kurallara uyarak.

7-13 Ocak Haftal?k Astroloji Yorumunuz

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Hafta ortas?na dek aksilikler sürebilir ve ba?lama noktas?na getirdi?iniz ?eyler ilerlemeyebilir. Biraz sab?r ve ara?t?rmaya devam etmek kurtar?c? olacak. Öte yandan kariyerinizle ilgili bir yenilik ?ans? bulacaks?n?z. Bu zorland???n?z ve asl?nda isteksiz oldu?unuz bir konu da olabilir. Yeni bir yuva olu?turmak da ihtimallerden. Her ?eyin tepe taklak oldu?u anda güne?in do?aca??n? bilerek ilerlemelisiniz.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

?çinizde iyi bir his olu?maya ba?lad? ama bir türlü emin olam?yorsunuz gelecek güzel günlerden. Hafta ortas?ndan itibaren ayd?nlanma ba?layacak. Uzun bir yolculuk, belki ruhunuza bir yolculuk sizi kendinize getirecek. Kal?c? yenilikler için o yolculu?un tamamlanmas?n? beklemelisiniz. E?itiminiz devam ediyorsa kariyeriniz için önemli bir f?rsat yakalayacaks?n?z, de?erlendirmelisiniz.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Yeni bir gruba tesadüfen kat?labilirsiniz veya çok istedi?iniz klasta arkada?lar ya?am?n?za dahil olabilir. Bu durum asl?nda bir çe?it kurtulu?. Kendinizi ekonomik anlamda ba??ms?z hissetmekse niyetiniz veya borçlar ve yüklerden kurtulmaksa, ba?aracaks?n?z. Yeni y?k?mlardan kurtulma formülünü yeni kredilerle tamamlayacaks?n?z. Çal??arak kazanmak da ?ansl? oldu?unuz bir alan.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Kariyer ya?am?n?zla ilgili beklentileriniz hafta ortas?ndan itibaren sonuçlanmaya ba?layacak. Gecikmeler sizi üzmemeli. Evlilik veya ortakl?k karar? almak ya da bir dan??manla çal??mak aç?s?ndan harika bir dönem. Ko?ullar sizi buna zorlayaca?? için ba?ta isteksiz davranabilirsiniz ama sonuç memnun edecek. Yine de yeni partnerinizin hayat?n?z? kökten de?i?tirece?ini unutmay?n.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Ülke veya kent de?i?ikli?i plan?n?z varsa veya medyada yer almak istiyorsan?z hafta ortas?ndan sonra ekti?iniz tohumlar?n sonuçlar?n? almaya ba?layacaks?n?z. E?itim ya?am?n?z sürüyorsa ba?ar? grafi?iniz artabilir. Öte yandan uzun yolculuklarda dikkatli olman?z gereken bir dönemdesiniz. ?? ya?am?n?zda hafta boyunca sevindirici geli?meler beklemelisiniz. ?a??rsan?z veya mutlu olamasan?z bile gelecekte sizi mutlu edecek olaylar dizisinin ba?lad???n? bilmelisiniz.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Gelirlerinize yenileriniz eklemeye, mali durumunuzda ani parlamalar yaratmaya ihtiyac?n?z var. Yapman?z gereken hafta ortas?na dek beklemek ve ihtiyac?n?z olan ?eylerin listesiniz, ara?t?rmas?n? yapmak. A?k alan?nda nefis bir Güne? tutulmas? gerçekle?ti. Güçlü ve otoriter bir insan kalbinizi çalabilir. Çocuklar?n?z varsa onlarla ilgili haberler hafta sonuna do?ru sevimsizle?ebilir. Son bir bariyeriniz var atlat?nca refahtas?n?z.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Evlilik veya ortakl?k ya?am?n?zda sorunlarla bo?u?tu?unuz bir dönem geride kald?. Art?k olaylara farkl? bir aç?dan bak?yor ve hatta ad?m atmak için sab?rs?zlan?yorsunuz. Hafta ortas?ndan itibaren kendili?inden ya?anan geli?meler net bir karar vermenizi sa?layacak. Krizleri iyi yönetmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yeni bir ev veya yuva size iyi gelecek. Ba?ta yaln?z hissetseniz ve ba? edemeseniz bile zamanla güç kazanacaks?n?z.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

?? alan?n?zda bir türlü gerçekle?meyen beklentiler yormu? olabilir ama hafta ortas?ndan itibaren ?ok eden bir haberle büyük sürprize haz?r hissedeceksiniz. Olaylar çok h?zl? geli?ece?i için aceleci davranmal?s?n?z. Güne? tutulmas? yeni bir çevreyle tan??man?z? veya özel bilgilerin payla??lmas?n? sa?layacak. Hayat?n?z? de?i?tirecek yeni bilgilere ula?mak biraz sars?c? olsa da, küllerinden yeniden do?man?n pratik bir yolu oldu?unu ke?fedeceksiniz.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

?ni?li ç?k??l? a?k ya?am?n?zda son ç?k??a geldiniz. Ya mutlu sona ula?acak ya da nerde hata yapt???n?z? bulacaks?n?z. Her ko?ulda hafta ortas?ndan itibaren mutlu bir a?k ya?am?na yava?ça aç?lacaks?n?z. Sak?n h?z yapmay?n eski hatalar? kaybettirmek ruh sa?l???n?z? ve özgüven duygunuzu bozabilir. Mali konularda önemli bir geli?me ya?ayacaks?n?z. Çok çal??maya ve aza raz? oldu?unuz hissedilirse gücü ele geçirece?iniz pozisyonlara getirilebilirsiniz. Mütevazi olun.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Yeni bir ev veya evinizle ilgili pratik çözümler hafta ortas?ndan itibaren rahatlat?c? olacak ve konfor alan?n?z geni?leyecek. Marta dek en önemli konular?n?zdan biri eviniz ve aileniz olacak. Güne? tutulmas? burcunuzda gerçekle?ti  ve görünü?ünüzü yenilemenizi istiyor. ?maj?n?z yenilendi?inde ba?kalar?n?n gözünde daha güvenilir görüneceksiniz. Karizman?z art?yor.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Tan?nmak ve kendinize yeni, zeki bir çevre yaratmak için bekledi?iniz f?rsat hafta ortas?ndan itibaren kar??n?za ç?kacak. ?ok eden geli?melerle sevince bo?ulacaks?n?z. Güne? tutulmas? ruhunuz için sars?c? ama derin ve etkili bir temizlik getirebilir. Yeni bir yöntem, bir cümle hayat?n?z? de?i?tirebilir. Ancak tamamen iyile?ti?inizi dü?ünmek yerine gelecek travmalar?n etkilerini kolayca temizlemeyi de ö?renmelisiniz.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Mali konularda dura?an bir haftaya ba?lasan?z da, haftan?n ikinci yar?s?nda durum de?i?ecek ve art?ya geçmeye ba?layacaks?n?z. Yeni gelirler moralinizi yükseltecek. Gelirlerinizi artt?rmak için orijinal ve yarat?c? fikirler bulmal?s?n?z. Güne? tutulmas? iyi dostlar? veya eski s?k? dostlar? hayat?n?za getiriyor. Onlar?n gücüyle güçleneceksiniz.

Total
0
Shares