INFLOW Global Summit’18 kapsam?nda tüm dünyadan moda, seyahat, gastronomi, güzellik ve bak?m gibi farkl? konularda milyonlarca takipçisi bulunan 100’e yak?n yabanc? influencer ?stanbul’a geliyor. 

Biz de bu y?l 18 Aral?k Sal? günü 4’üncü kez düzenlenecek olan INFLOW Global Summit vesilesiyle; etkinli?in kat?l?mc?lar?ndan dünyaca ünlü Influencer ve Realfashionist hesab?n?n ard?ndaki isim JZaklina Berrido Pisano’ e merak ettiklerimizi sorduk. 

Influencer oldu?unuzdan beri hayat?n?z nas?l de?i?ti?

Hayat?m inan?lmaz derecede de?i?ti. Instagram’da olup her gün neredeyse yar?m milyon ki?iye ilham vermek ve bu say?n?n giderek artmas? inan?lmaz.

Her ?ey ba?kalar?n?n beni mutlu etmesini beklemekten vazgeçmem gerekti?ini anlad???mda ba?lad?. Mutlulu?u kendi ba??n?za bulmal?s?n?z. Kendinizi canl? ve mutlu hissetmek için çaba göstermelisiniz. Para korku demektir. Eskiden alt?ndan korkuyorduk, ?imdi bir ka??t parças?ndan korkuyoruz. Ben paran?n bir araç oldu?unu dü?ünüyorum.

Ba?lang?çta yaln?zca içeriklerimi, foto?raflar?m? ve videolar?m? olu?turdu?um bir telefonum vard?. Daha sonra finansal özgürlü?e sahip olmak için yat?r?m yapmam gerekti?ini anlad?m. Oldukça pahal? bir kamera ve lens ald?m. Bu yat?r?m? yapt???m s?rada hala bir gelirim yoktu. Ancak bir üst seviyeye ilerlemenin gerekli oldu?unu anlam??t?m. Hayat?m? sonsuza dek de?i?tirmek için bugün nelere yat?r?m yapmaya haz?r?m? Neleri riske atmaya haz?r?m? Ne vermeye haz?r?m? Bu sorular yolumu çizmemi sa?lad?.

Ayr?ca gelmek istedi?im noktaya çoktan varm?? ki?ilerden de çok ?ey ö?rendim. Birçok yerden ilham ald?m: Amazon, Facebook, Apple gibi ?irketlerin kurucular? gibi i? dünyas? devlerinden (bu ki?ilerin kitaplar?ndaki bir sayfadan bile birçok ?ey ö?renebilirsiniz) ruhani liderlere kadar birçok ki?i ?unu anlamam? sa?lad?: En büyük zenginlik gönül rahatl???d?r. Yani tüm parçalar? bir araya getirdi?inizde hem maddiyat?, hem bilgiyi, hem de ruhani bilgeli?i elde etmi? oluyorsunuz.

Hayat?m? kendi felsefeme göre ya??yorum. Bu yüzden beni bir defileden di?erine ko?arken göremezsiniz.

Ama influencer olan ki?iler, ne kadar popüler olsalar da sizin ve benim gibi s?radan insanlar. Ben tutkular? olan ve bu tutkular?n? dünyaya ilan etmekten çekinmeyen bir insan?m.

Tutkulu oldu?um konuyu sosyal medyada payla?arak internette çok büyük bir popülarite yakalad?m. Böylelikle blog yaz?lar?, videolar ve resimler arac?l???yla takipçi kitlemi kendi fikir ve görü?lerimle etkileyebiliyorum.

?lgi alanlar?m aras?nda moda, ya?am tarz?, sa?l?kl? ya?am ve yemek gibi konular var. Influencer olmam sayesinde bunlar?n keyfini ç?karabiliyor ve bunlar? takipçilerimle payla?abiliyorum. Tan?t?m?n? yapmam için bana gönderilen ürünlerin %90’?n? ba?kalar?na veriyorum.

Kendime ay?rm?yorum. Kimse bu dünyadan giderken evini, çantalar?n?, ayakkab?lar?n?, son model iPhone’unu yan?nda götüremeyecek.

Bu yüzden sahip oldu?um her ?eyi sevdiklerime, arkada?lar?ma, aileme vetakipçilerime veriyorum. Çünkü ?imdi ihtiyaç duymuyorsam, yeni sezonda ihtiyaç duyar m?y?m diye dü?ünmüyorum. Ayr?ca insanlar?n hediye al?rken yüzlerinin güldü?ünü görmek beni çok mutlu ediyor. Bu hissi hiçbir ?eye de?i?mem.

Bir influencer olarak kar??la?t???n?z en büyük zorluk ne oldu?

Ki?ili?inizden ödün vermeyin. Popüler bir influencer oldu?unuzda birçok zorlukla kar??la??yorsunuz.Yüksek ücretler kar??l???nda, kesinlikle kullanmayaca??m ürünlerin tan?t?m?n? yapma teklifleri al?yorum. Bunlar gerçekten reddedilmesi zor teklifler. Ama yine de ki?isel olarak kullanmad???m ve güvenmedi?im ürünlerin reklam?n? yapmay? kabul etmiyorum. Neden mi? Çünkü bu dünyadaki ömrümüz k?sa ve s?n?rl?.Bu ömrü de do?ru oldu?unu dü?ündü?ünüz ?ekilde ya?amal?, gerçekten sevdi?iniz ve inand???n?z ?eyler o anda size istediklerinizi vermiyor olsa bile “para ve ?öhret”üzerine kurulu bir hayalin pe?inden ko?arak kendinizi mutsuz etmemelisiniz.

Mesela ben hesab?m? açt???m s?rada, Instagram alemine Kardashian ailesi hükmediyordu. Herkes onlara bakmak istiyordu. Ben de kendi kendime ?öyle dedim:Art?k baz? ?eylerin de?i?me vakti geldi. Art?k modan?n yeniden moda olmas? gerekiyor 🙂 Koyu renkli güne? gözlükleriyle fular takmak, benim imaj?m? Instagram’daki di?er ki?ilerden ayr? bir konuma getirdi. 50 ya??nda bir büyükanne olmam da çok büyük ilgi toplad?.Çok çal??maya haz?r olun. Her zaman bir ?eyler üretirim. Çünkü yapt???m i?i gerçekten çok seviyorum. Üstelik yaln?zca para için yapm?yorum; para bu i?in yan ürünü. ??in her ad?m?n? seviyorum. Ama daha ak?ll? çal??may? ö?renmem gerekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri de çal??mak gerekiyor. Bunu yapmaya haz?r m?s?n?z? Hay?r m?? Gezip tozmay? tercih mi edersiniz?

Ben de geziyorum. Harika yerlere, en güzel sahillere gidiyorum, ama ayn? zamanda daima yarat?c? olmak için gerekli disipline de sahibim. Hafta sonlar? bile.

O anda olman?z gerekti?ini dü?ündü?ünüz yerde de?ilseniz hata yap?yorsunuz.Uzun süre boyunca bin takipçim bile yoktu. Kimse profilime bakm?yordu ama ben kendime olan inanc?m? kaybetmedim. ?stedi?imiz ?eyleri de?il, oldu?umuz ?eyleri kendimize çekeriz. ?nsanlarla nas?l çal???laca??n? ö?renmek çok önemli.

Ayaklar?n?z yere bass?n.

?nsanlara sayg? gösterin. Arkamda duran ki?iler ne kadar iyiyse, ben de ancak o kadar iyi olabilirim. ?nsanlarla aramda çok derin bir ba? var. Onlar?n sorular?na yan?t veriyorum, profillerini ziyaret ediyorum, yorum yaz?yorum.Baz?lar? art?k popülarite kazan?p “ünlü” oldu?umu söyleyerek neden hala bu i?i yapt???m? soruyor. Ben de onlara ?öyle diyorum: Çünkü beni buraya getiren sizlersiniz. Ben de sizin o güzel ruhlar?n?z? çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmay?n: ??in büyük bir k?sm?n? ili?kiler olu?turur. Servet kazanmak her zaman ili?kilerle ve kimi tan?d???n?zla ilgilidir. Yükselmek için ba?kalar?n? ala?a?? etmek istemiyorum. ?nsanlar? daha da yükseltmek, bunu da ki?ili?imden ödün vermeden yapmak istiyorum. Çöpçü de olsa rektör de olsa herkesle ayn? ?ekilde konu?urum.

Bir ?eyi gerçekten isterseniz olaca??na inan?r?m. Birçok insan pe?indeoldu?u ?eyi tüm kalbiyle istemiyor. O yüzden de istedikleri gerçekle?miyor.

Sosyal medyadaki blog yazarlar?n?n gelece?ini nas?l görüyorsunuz?

Gelece?i toz pembe görüyorum 🙂

Google’da “Influencer” kelimesinin aranma oran? 2017/2018 y?llar?nda %325 artt?. Bu da influencer pazarlama yönteminin bu y?l en h?zl? büyüyen online mü?teri kazanma yöntemi oldu?unu gösteriyor. Bu trend gelecekte de devam edecek gibi görünüyor. Pazarlama departmanlar?n?n yakla??k üçte ikisi önümüzdeki y?llarda influencer pazarlamas? için ay?rd??? bütçeyi art?rmay? planl?yor.Bence blog yazarlar?n?n güvenilirli?i ve sosyal aç?dan kan?tlanm?? ba?ar?s? çok büyük bir güce sahip. Sosyal medyadaki influencer’lar? di?er destekçilerden ay?ran en büyük özellik insanlar?n kendilerini influencer’lara yak?n hissetmesi. Büyük popülariteye ve takipçilere sahip olsalar bile,influencer’lar yine de insanlar?n gözünde normal ve s?cak ki?iler olarak alg?lan?yor. ?ahsen tan?d???m en ba?ar?l? influencer’lar da gerçek anlamda böyle ki?iler.

Bu yüzden sosyal medyan?n (özellikle bu platformlar?n en popüleri olan Instagram’?n) gelece?inin, özellikle pazarlama baz?nda yeni mü?teri elde etme yöntemi oldu?unu dü?ünüyorum; yeni Amazon gibi bir ?ey, ama daha güvenilir olan?. Yani ürünleri tan?tan ki?ilerin takipçilerin güvenini kazanm?? olmas? gerekiyor.

Takipçilerimizle ba?lant? kurarak ve onlarla do?rudan etkile?ime geçerek günlük hayatlar?m?z hakk?nda payla??mlar yap?yoruz. Al?c?lar?n güvenilir kaynaklardan fayda sa?lad??? stratejik pazarlama yakla??m?n?n temelinde bu yat?yor.

?u aralar sevdi?iniz ya da nefret etti?iniz trendler/tarzlar var m??

Trendler ölmek için do?arlar 🙂

?nternet ve sosyal medya bu trend döngüsünü öyle h?zland?rd? ki, art?k trendler do?duklar? h?zda yok olup gidiyor. Trendlerin onda dokuzu yeni de?il,eski bir ak?m?n geri dönü?türülmü? halidir. Bu da tüm bu trend konusunun biraz saçma görünmesine neden oluyor.

E?er söz konusu trend modaysa “ak?ll?d?r”. Zaman?n ötesindeyse “cüretkard?r”. 20 y?l sonra ise “gülünç” hale gelir. 50 y?l içinde de trendin yeniden moda oldu?unu görürüz.

“Trendlere aldanmay?n. Modan?n size hükmetmesine izin vermeyin. Onun yerine ne oldu?unuza, giyim ve ya?am tarz?n?zla neyi ifade etmek istedi?inize siz karar verin.”

Benim modaya olan yakla??m?m, sayg?n ?talyan tasar?mc? Gianni Versace’nin bu sözleri ile ayn? do?rultuda. Benim için stil demek kendin olmak demektir.  Moda e?lenceli ve zevkli olmal?d?r. Kaç?? dedi?imiz kavram, ba?ka bir tutsakl?k ?eklinde olmamal?, tam anlam?yla gerçeklikten kaç?? ?eklinde olmal?. E?er sadece “moda” veya “??k”oldu?u için bir k?yafetin içinde rahats?z veya mutsuz olacaksan?z, iyi giyimli olmaktansa mutlu olman?z? tavsiye ederim. Mutlu olmak daima daha iyidir.

Moda genel olarak aç?k fikirlili?i ve denemekten korkmamay? da beraberinde getirir. Seyahat etmenin, farkl? ?ehirlerde ve ülkelerde ya?aman?n bana çok yard?m? oldu. Ama yeni moda ak?mlar?n? gözü kapal? takip etmiyorum. Moda e?lencelidir ve hayat?n basmakal?p s?k?c?l???ndan kaçman?z? sa?lar. Bunun ötesi art?k saplant? halini al?r ve e?lenceli bir yan? kalmaz. En az?ndan benim için durum böyle.

Medya bize 30 ya??ndan sonra hayat?m?z?n sona erdi?ini söylüyor. Bu moda hesab? ile bunun do?ru olmad???n? göstermeye çal???yorum. Gerçeklik yetersiz kal?yor! Rengi, cinsiyeti, paras? ve sosyal statüsü fark etmeksizin dünyan?n her yerindeki insanlar için gerçeklik ayn?d?r: Do?um, okul, i?, evlilik, çocuk,emeklilik, ölüm. Ben bu basit ve ürkütücü plan?n bir parças? olmak istemiyorum.Günlük ya?am?n gerçekli?ine kar?? hayatta kalabilmek için moday? bir koruma kalkan? olarak kullan?yorum. Unutmay?n, içindeki ki?i ya?amad?kça k?yafetler hiçbir anlam ifade etmez. Tarz söz konusu oldu?unda bu i?in bir formülü yoktur.Tarz tamamen kendini ifade etmekle ve tav?rla ilgili bir konudur.

Processed with VSCO with a5 preset


?Influencer’lar?n i?i hakk?nda bilmediklerimiz neler?

Influencer tembel olamaz.

Sahip oldu?umuz ?eyleri hak etmemiz gerekir. Ben sahip oldu?um her ?ey için kendim çal??t?m. Beni seven bir ailem, beni cesaretlendiren bir e?im vard?. Ama ilk ba?lad???mda Realfashionist hesab?n? kendi ba??ma yaratt?m. Art?k bir ?eylerin olmas?n? beklememeye, istiyorsam gidip kendi ba??ma gerçekle?tirmeye karar verdim. Öncesinde bunu unutmu?tum. Sanki dünyan?n bana bir borcu varm?? gibi geliyordu. Ama asl?nda dünya kimseye borçlu de?ildir. Hayat?m?n sorumlulu?unu kendi ellerime almaya ba?lad???mda, seçti?im gerçekli?i ya?ayabilece?imi anlad?m. Ba?kalar?ndan medet ummay? b?rak?p bu yolculu?a tek ba??na ad?m att?m.

Yeteneklerimi ve kabiliyetlerimi ke?fetmeye ba?lad?m. Yetenekli oldu?umu anlad?m, ama bu tek ba??na yeterli de?ildi. Yetene?imi de?erlendirmem ve ba?kalar?yla payla?mam gerekiyordu. Zenginle?ebilmek için yetene?imi kullanmaya ba?lad?m. Ancak hayat sadece finansal güce sahip olmaktan ibaret de?il. Sa?l?k,varl?k, sevgi ve mutluluk da olmal?. Bunlar?n hepsinin bir arada olmas? gerekiyor.

K?sa süre önce evrende bir de?i? toku? yasas? oldu?unu fark ettim. Bu yasaya uyarak kendim oldum. Ba?ka insanlara neler sunabilece?imi görmeye ba?lad?m. Her ?ey yaln?zca benle ilgili de?il. Yaln?zca kendimden bahsederek çok daha fazla payla??m yapabilir, video haz?rlayabilirdim. Ama bunun yerine insanlar?n sorular?na yan?t vermeyi, deneyimlerimle onlara yard?mc? olmaya çal??may? ya da güzel mesajlarla kendilerini iyi hissetmelerini sa?lamay? tercih ediyorum.

Ço?umuz tüketiciyiz. Ben de üretici olmam gerekti?ini fark ettim. Ya?am tarz?m? da yar? üretici, yar? tüketici olacak ?ekilde de?i?tirdim. %100 bir tüketici olmak istemiyordum, bu yüzden bir ?eyler üretmem gerekiyordu. Bu yüzden ilk Instagram hesab?m? açt?m, videolar çekmeye ve bloguma yaz? yazmaya ba?lad?m. ?nsanlar?n hayat?na de?er yaratacak ?ekilde katk?da bulunmaya ba?lad?m. Bu de?i? toku? yasas?na böyle dahil oldum. Hiç kimse bencil olarak ve“hep bana” diyerek bir servet yaratamaz.


Ba?ar?l? bir influencer olmak için payla?abilece?iniz ipuçlar? var m??

Bu soruyu çok s?k duyuyorum. Nas?l senin gibi ünlü olabilirim; bu güzel giysilere,ayakkab?lara ve çantalara nas?l sahip olabilirim; finansal özgürlü?ümü nas?l kazan?r?m; dünyan?n dört bir yan?na seyahat edip senin kadar çok takipçiye nas?l sahip olurum?

Bu sorulara yan?t?m ?u: En çok tutku duydu?unuz ?eye odaklan?n.

K?sa yoldan kö?eyi dönme hayallerinden vazgeçin. Hayat?n?zda her ?ey kuca??n?za m? dü?tü? O zaman neden bu i?in kolay bir  yolu oldu?unu dü?ünüyorsunuz?  Sanki kestirme bir yol varm??, ben de bu yolu biliyormu?um gibi. Bu i?in asl?n? sizinle payla?mak benim için çok büyük bir sorumluluk. Çünkü birço?unuzun bana bak?p her ?eyin bir anda biri taraf?ndan bah?edildi?ini dü?ündü?ünüzü görüyorum. Ama k?sa yoldan ba?ar?l? olmaya çal???rken kaybolabilirsiniz.

Kestirme yol her zaman en iyi yol de?ildir. 16-18 ya??nda bir gecede ünlü olan genç y?ld?zlara, ikonlara bak?n. Hepsi daha 25’ine gelmeden üçüncü ba??ml?l?k tedavisini görüyor, bir sürü psikolojik sorun ya??yor, hatta baz?lar? hayatta bile olmuyor. Tükenmi? oluyorlar. Bazen kestirme olan yol eniyi yol de?ildir. Arkam? dönüp kaçmak istemeyece?im bir hayat? elde edene kadar çok uzun yollardan geçtim. Ben de kestirme yolu seçebilirdim. Ama 50 ya??nday?m ve deneyimlerimin, bak?? aç?m?n ve beklentilerimin birle?imiyim. Ben de k?sayolu seçebilirdim ama uzun yolu tercih etmenin en iyi yan?, bu yol boyunca kendinizi bulabilmenizdir!

Ne hatalar yapt?m hayal bile edemezsiniz. Uzun yolu tercih ederek ne kadar çok ?ey ö?rendi?imi biliyor musunuz? Bu uzun yolda kaç ola?anüstü insanla tan??t???m? tahmin edebilir misiniz? Ço?umuz anl?k hazlar?n pe?indeyiz.“Zaklina gibi yar?m milyon takipçi istiyorum”, “Zaklina gibi seyahat etmek istiyorum”, “Onun giysilerini, ayakkab?lar?n? istiyorum”, “Zaklina’n?n hayat?n? istiyorum”. Peki o zaman, hayat?m sizin olsun 🙂 Ama unutmay?n; elinizden geleni yapt???n?z ve dayand???n?z temeli in?a etti?iniz zaman daha fazla tatmin ya?ars?n?z. Çünkü o zaman emek vermi? olursunuz.

Emek verin! O noktadan sonra tüm övgüleri hak etmi? olursunuz. Üstelik bu s?rada tümüyle inan?lmaz bir insan haline gelirsiniz. Kestirme yolda ise de?i?emez, harika bir insan olamazs?n?z; yaln?zca ödülü alm?? olursunuz. Uzun yolda ise kim oldu?unuzu ke?federsiniz. Emek vermekten korkmay?n. Çünkü tüm bunlar? yaparken potansiyelinize ula?abilir ve diledi?iniz her ?eyi elde edebilirsiniz.

Paraya odaklanmaktan vazgeçin! ?lk ad?m budur. Instagram hesab?m? ilk açt???mda para akl?m?n ucundan bile geçmiyordu. Yaln?zca ba?kalar?na ne sunabilece?imi dü?ünüyordum. Büyük bir trajedi ya?ad?m ve sevgili o?lum Stefan’? korkunç bir trafik kazas?nda kaybettim. Hesab?m? açarken sahip oldu?um motivasyon buydu. Gönderilerimde ve blogumda hayat?m? de?i?tiren bu konu hakk?nda payla??mlarda bulundum. Dünyan?n en varl?kl? insanlar? nas?l daha fazla para kazan?r?m diye de?il, insanlara nas?l daha iyi hizmet verebilirim diye dü?ünür. ?çinizdeki “daha fazla para istiyorum” diyen sesi, “ba?ka insanlara faydas? olan bir ?eyi nas?l sunar?m”diyen bir sesle de?i?tirmelisiniz. Para, sevdi?iniz ?eyi yaparken sahip oldu?unuz ikramiyedir. Para bir ?ekilde gelir, ama as?l önemli olan yapt???n?z ?eye inanmakt?r.

Tüm istediklerinizi birinin önünüze sermesini beklemekten vazgeçin ve elinizi ta??n alt?na koyun.

Hangi konuda iyi oldu?unuzu bulmal?s?n?z.

?nsanlar?n kendilerini iyi hissetmesini sa?lamak, insanlarla konu?mak,moda, spor ve sa?l?kl? ya?am konular?nda iyiyim. ?nsanlar?n t?pk? benim yapt???m gibi zihinlerinde olumlu de?i?iklikler yaparak bir sonraki a?amaya ilerlemesine yard?m etmekte iyi oldu?umu dü?ünüyorum. Mutlulu?u, ac?y?,üzüntüyü ve gözya?lar?n? pozitif enerjiye çevirebiliyorum. Realfashionist hesab? da bunun canl? bir örne?i. Ama iyi olmad???n?z bir konuda iyiymi?siniz gibi kendinizi kand?rmay?n. Belirli bir konuya odaklan?n. Okuyun. Her gün okumak ve bilgimi art?rmak bana ba??ms?zl?k ve finansal özgürlük kazand?rd?. ?? dünyas?ndan ba?ar?l? insanlar? okudu?um kadar, Vietnaml? Budist ?air ve ke?i? Thich Nhat H?nh gibi ki?ilerin ?öyle sözlerinden de birçok ?ey ö?reniyorum: “Mutlulu?a giden bir yol yoktur. Mutluluk yolun kendisidir.”

E?lenmelisiniz. Yapt???n?z ?eyden keyif almas?n? bilmelisiniz. Bunu da üretirken iyi vakit geçirerek yapabilirsiniz. Özgün olmaya dikkat edin.Kendiniz olun. ?çinizdeki sahici ki?ili?i ortaya ç?kar?n. ??te ?imdi kimsede olmayan bir ?eye sahipsiniz. Herkesin yapt??? ?eyi yapmaya devam ederseniz,kimseden fark?n?z kalmaz.

Processed with VSCO with a5 preset

Instagram’da iyi foto?raf nas?l çekilir?

Ben foto?raflar?mda daima küçük bir hikaye anlatmay? tercih ederim. Bu,k?sa bir film sahnesini haz?rlamak gibidir. Moda foto?raflar?n?n bir a??rl??? olmas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Bu yüzden benim de kendinden emin ve kendine güvenen bir duru? sergilemem gerekiyor.

Çekim öncesinde daima k?sa bir liste haz?rlar?m ve her foto?raf için akl?mda tekniklerin ve kompozisyonun bir provas?n? yapar?m. Yeri, aksesuarlar? ve k?yafetleri önceden haz?rlar?m ve gerçek anlamda etkili bir çekim yapabilmek için hepsini ajandama kaydeder, hedeflerimi ve poz yönlerini düzenli ve sakin bir ?ekilde organize ederim.

Moda foto?rafç?l??? demek k?yafetler ve güzellik demektir. O yüzden foto?raf karesine bu ö?eleri yerle?tirir, kendimi de bu ö?eleri yans?tacak hale getiririm. Mesela k?yafetlerin vurguland??? bir çekim yapacaksam, makyaj?m? ve saç?m? bu k?yafetleri tamamlayacak ?ekilde tasarlar?m.

1. Yer çok önemli:

En iyi sonuçlar? almak için sakin bir yer seçin

2. Arka plan:

Arka plan?n o anki imaj?n?zla uyumlu olmas?na dikkat edin

3. Do?al güne? ????? kullan?n:

Güne? daima foto?rafç?n?n arkas?nda olmal?d?r. Az ???kta veya güne?e kar?? çekim yaparken fazladan bir ???k kayna??na ihtiyac?n?z olabilir. E?er fla?tan ba?ka bir ???k kayna??n?z yoksa, do?rudan fla?? patlatmak yerine yans?t?c? bir yüzeyden, duvardan veya tavandan sekecek ?ekilde ayarlay?n. Farkl? etkiler b?rakacak aç?lar deneyerek hem siz hem de çekti?iniz sahne için en do?ru aç?y? bulun. Yüzünüze ve vücudunuza gölge dü?memesine dikkat edin.

4. Odaklamay? unutmay?n:

Foto?raf?n do?ru odaklanm?? olmas? çok önemlidir.

5. Poz verme: Poz vermeyi ö?renmek zor olabilir. Ancak dergi kar??t?rarak ilham alabilir, üstelik nelerin moda oldu?una dair fikir sahibi olabilirsiniz. ‘Hareketli’ pozlar? veya aç?l? vücut ?ekilleri gerektiren pozlar? kullanarak foto?raf?n?z? daha ilgi çekici ve cesur hale getirebilir, hatta vücudunuzun daha uzun görünmesini sa?layabilirsiniz.

6.  Görüntüyü etkiniz alt?naal?n: K?yafeti tümüyle te?hir etmek için karenin içinde gezinerek en do?ru aç?y? ke?fedin. Yani bir merdivene t?rmanabilir, çömelebilir, e?ik bir aç?yla durabilir veya özneye daha da yakla?abilirsiniz. Mesaj?n ne oldu?unu dü?ünün ve bu mesaj? destekleyecek bir kompozisyon yarat?n.

7. E?lenin 

Total
0
Shares