Alt Başlıklara Hızlı Erişin

7 Kas?m’da Akrep burcunda gerçekle?ecek yeni ay sebebiyle karanl?k bir gökyüzü bizi bekliyor. 24 Ekim dolunay?nda ortaya ç?kan ?ey; karanl?kta baz? derin yans?malara sebep olmu? olabilir. Hiç endi?elenmeyin, 7 Kas?m’da gerçekle?ecek yeni ay için size rehberlik edecek meditasyonlar tam kar??n?zda. Sonras?nda ihtiyac?n?z olan tek ?ey ise; sakinle?tirici bir fincan papatyaya çay? olacak.

Hiç bitmeyen tüm retrolar hala devam ediyor. Önümüzde bizi bekleyen yeni bir y?la do?ru ilerleyebilmemiz için manevi bir cila atma ve geç bir sonbahar temizli?i yapman?n da tam zaman?.

Yeni aylar; yeni bir ?eyler yapmaya ba?lamakla ilgili fakat Akrep’in enerjisinden ötürü bu yakla??m daha çok gidi? yolunu temizlemeye dönü?ecektir. T?pk? bir kald?r?mdan kar küremek gibi. Zirveye giden bu temizlik s?ras?nda arad???n?z meditasyonlar ise a?a??da sizi bekliyor.

Tüm süreçte, karanl?kla u?ra??rken, ak?ll? telefonunuzun el fenerinden yard?m al?p önünüzü ayd?nlatmal?s?n?z. Bu yüzden, en sevdi?iniz meditasyon minderinize oturun ve a?a??daki videolar?n havas?nda “kaybolun”. Temizlik ba?las?n!

Akrep Burcunda Yeni Ay +

Yo?un bir yeni ay?n üzerine meditasyon yapmaktan daha iyi bir yol önerisi olan?

Öfkeyi ve Kötüyü B?rakma

Bu hissi anlamak için Akrep burcunda olmak zorunda de?ilsiniz. Hepimiz hissederiz. Özellikle retro sonras? ve retro taraf?ndan tokat at?ld?ktan sonra. Bu meditasyon önerisi, yeni mevsime daha iyi yakla?abilmeniz ve günlü?ünüzde yazd???n?z hedeflere daha aç?k bir ?ekilde ula?abilmeniz için önemli. Hissetti?iniz herhangi bir öfke ya da k?rg?nl???n giderilmesine de yard?mc? olur.

 

Uyu?mazl??? Azaltma

Akrep burçlar? çok iyi bilir ki; yükselen duygular? kontrol alt?na almak pek kolay olmamakta. Güçlü duygular?n yükseli?ini daha iyi idare etmek için empati ve merhamet üzerine meditasyon yapmaya ne dersiniz?

 

Kendini Sevme

Ay Takvimi’ne göre, “Akrep’teki Ay, duygular?n?z? derinden ke?fetme ihtiyac?n? ortaya ç?kar?r. Duygular?n?za dair pek çok ?eyi de?i?tirmek zorunda kalsan?z bile bu süreçten ba?ar?l?yla ç?kacaks?n?z.

 

Ba???lama

7 Kas?m’daki yeni ay; empati ve affetme yoluyla manevi bir dönü?ümü i?aret etmekte. Bu ayn? zamanda, geçmi?teki hatalardan ötürü özür dilemek için iyi bir süreçtir. Böylece art?k hayallerinizi, suçluluk duymadan veya utanmadan özgürce takip edebilirsiniz.

Yeni ay, yeni tohumlar ekiyor olsa da, Akrep öncesinde bir ?eyleri çözmemizi ister. Kendinizi veya ba?ka birini affediyor olun, unutmay?n ki özür dilemek ve özrü kabul etmek çok önemlidir.

 

Pozitif Enerji

Bu meditasyon; yukar?daki üç saat otuz saniyelik müzik e?li?inde, etraf?n?zdaki negatif havay? temizlemeli ve ilerlemek için ihtiyaç duydu?unuz tüm pozitif enerjiyi size kazand?rmal?. Yatmadan önce dinlemeniz tavsiye olunur.

 

Total
0
Shares