Astrolog ?ebnem Ek?ib'den 8-14 Ekim haftal?k astroloji yorumunuz!

Vedik Astroloji de Ba?ak burcunda gerçekle?ecek Yeni Ay enerjisi ile haftay? aç?yoruz. Pazartesi günü ba?layan Yeni Ay, Sal? sabah saatlerinde tamamlan?yor.

Ba?ak burcunun Ha?ta tak?my?ld?z?nda gerçekle?ecek Yeni Ay sonuç odakl? bir bak?? aç?s? ile yeni geli?meler ya?ayaca??m?za i?aret etmekte. Yeni Ay döngüleri Ay’?n ?????n?n azald???, metabolizmam?z?n yava?lad??? zamanlard?r. Ba?ak ve Ha?ta y?ld?z? beslenme ve g?dalarla ba?lant?l? etkiler verir.

Bu hafta pazartesi - per?embe aras? yedi?inize içti?inize dikkat etmekte fayda var. Beslenme düzeninizde özellikle ev d???nda yediklerinizin hijyenine önem verin ve bilmedi?iniz veya yap?lma ko?ullar?ndan emin olmad???n?z besinleri yemeyin. Genel olarak zehirlenmelere, özellikle ba??rsaklarla ilgili dengesizliklere aç?k etkiler olaca?? için sindirim sistemimize ve bilhassa ba??rsaklar?m?za dikkat etmemiz gerekmekte.

 

ÇAR?AMBA VE PER?EMBE GÜNÜ yapman?z gereken bir anla?ma, imzalaman?z gereken bir sözle?me varsa karars?zl?klar?n?z artabilir. ?li?kiler ad?na en hassas gün bu hafta Çar?amba ve Per?embe günleri olarak vurgulanmakta. Merkür özellikle ili?kilerinizde ileti?im problemlerine oldukça yatk?n olman?za neden olabilecek potansiyeller ta??makta. ?li?kilerde huysuzluklar, ele?tirel yakla??mlar artacak.

CUMA GÜNÜ Ay Akrep burcunda art?k ve Jüpiter de Akrep’e geçmi? oluyor. Ancak Jüpiter zay?f bir derecede ve Ay ile bulu?mas?na ra?men ?ans?n?za çok güvenmeden, ?artlar? zorlamadan hareket edin. Ay Akrep’ten geçerken ku?kucu, manipüle etme e?ilimini artt?r?rken, ele ald?klar?n?za ?üphe ile yakla?man?z olas?. Cuma ve Cumartesi sürecek bu etki s?ras?nda esnek olmak en büyük panzehirdir. Zihinsel olarak gergin ve ko?ullar? büyütme potansiyelinde olaca??z. Akrep burçlar? ve Bo?a burçlar? k?skançl?k krizlerine daha yatk?n olabilirler ama sezgiler de inan?lmaz art?yor. Daha önce fark etmedi?iniz birçok noktay? aniden hissetme olas?l??? söz konusu olacak.

 

Burçlara Göre Bu Hafta (8-14 Ekim 2018) Ne Diyor?

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç +

Pazartesi Çar?amba aras? günlük i?leriniz ve rutin konular ad?na ko?turmalar?n?z artarken, yeni geli?melere, mesleki konularda ba?lang?çlara aç?k olacaks?n?z. Çar?ambadan itibaren ili?kiler ve duygusal konular öne geçecek. Ortakl? i?ler ve proje çal??malar? ad?na da hafta ortas? hareketli olabilirsiniz. Cumadan itibaren duygusal ve zihinsel olarak sakin olmaya önemli kararlar?n?z? bu hafta Cuma ve cumartesiye almamaya gayret edin.

Bo?a Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

?li?kiler, çocuklarla ilgili konular ve spekülatif parasal i?leriniz öne geçiyor. Borsa, döviz konular? a??rl?kl? gündeminizde olabilir bilhassa Çar?ambaya kadar. Çar?ambadan itibaren sa?l?k ve beden gücünüze dikkat edin. Hafta ortas?ndan itibaren günlük rutininizde yo?unla??rken, i? arkada?lar?n?zla ili?ki ve diyaloglar?n?za dikkat etmekte fayda var. Cumadan itibaren kar?? burcunuza geçecek olan Jüpiter ve Ay ile ili?kiler ve e?inizle ilgili konular odak noktan?za dönü?ebilir. ?li?kileriniz ad?na Cuma gününe dikkat etmekte fayda var.

?kizler Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Ev hayat?n?zda, aile içinde baz? konulara liderlik etmeniz söz konusu olurken, özellikle otorite sembolü ki?iler ili?kilerinize diyaloglar?n?za dikkat ederek ilerlemeniz gerekebilir. Aile gibi gördü?ünüz alanlar için de bu etki geçerli. Ev konular?nda, ev alma, ta??nma, kiralama vs ani kararlar alman?z, harekete geçmeniz söz konusu iken Venüs gerilemesini unutmadan ve maliyetleri, giderleri iyi hesaplayarak hareket etmeniz gerekmekte. A?k ve ili?kilerde çar?ambadan itibaren hareketli bir dönem ya?arken, ili?kilerle ilgili keskin kararlar alman?z olas?, esnek yakla??mlar Çar?amba gününden itibaren a?k hayat?n?z için önemli olabilir.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Yak?n çevrenizle ilgili konulara odaklanarak geçirece?iniz haftan?n ilk yar?s? karde?ler, arkada?larla ilgili konular ve ili?kiler ad?na aktif olacak. Ayr?ca bir giri?iminiz, ba?latmak istedi?iniz bir konuyla ilgili net kararlar verece?iniz bir hafta söz konusu. Çar?amba’dan itibaren aile ve ev konular?na odaklan?rken, anneniz, ebeveynlerinizle daha fazla ilgilenme veya onlarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz.

Evle ilgili atman?z gereken bir ad?m varsa Çar?amba ve Per?embe günleri yuvan?zla alakal? i?lerde karars?zl?klar öne ç?kabilir, acele etmeden biraz daha dikkatli analiz ederek sonuç almaya çal??man?z yerinde olacakt?r. Cuma’dan itibaren ili?kilerde huzursuz etkiler içine girebilir, bir süredir fark etti?iniz bir duruma fazlas?yla odaklana bilirsiniz. Cuma ve cumartesi a?k ve ili?kiler, çocuklarla ilgili konularda daha esnek ve sakin olmaya çal???n.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Bu hafta yak?n çevreniz, aileniz, ebeveynleriniz, karde?ler, kuzenler, yak?n arkada?larla ba?lant?l? konular odaklanaca??n?z alanlar olacak. Bunun yan?nda çar?ambaya kadar giri?imleriniz, cesur ad?mlar atma potansiyeliniz öne ç?kacak. Bir konuda bir süredir bekletti?iniz bir durum veya i?inizde aniden h?zlanma, sonuçland?rma karar? alabilirsiniz.

Çar?amba’dan itibaren eviniz ve kendi alanlar?n?zda olmak size daha iyi gelebilir. Çal???yorsan?z, i? d???ndaki vaktinizi evinizle ilgili konular? toparlamaya ve kendi alan?n?zda olmaya, çal??m?yorsan?z d?? i?lerinize bu iki ara vererek evinizde olmaya özen gösterin. Cuma dan itibaren ki?isel geli?im, bir e?itim veya seminer benzeri programa kat?lma, ara?t?rma yapmak için destekli olacaks?n?z.

Ba?ak Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Bu hafta özellikle çal??an, i? alanlar?nda aktif olan Ba?ak burçlar? üstlerinizle olan diyaloglar?n?za çar?ambaya kadar a??rl?kl? olmak üzere dikkat edin. Otorite sembolü ki?iler, yöneticiniz, patronunuz, evde baban?z, abiniz gibi ki?ilerle ili?kilerinizde zorlanma potansiyeliniz artabilece?i için ?artlar? zorlamadan, konu?malar?n?za dikkat etmek yerinde olacak.

Vedik Astroloji de burcunuzda gerçekle?ecek Yeni Ay yeni kararlar alman?za, yeni ba?lang?çlar için gemileri yakman?za neden olabilir ki biraz daha sakin ve esnek olmaya gayret etmek yerinde olacakt?r. Çar?ambada itibaren maddi alanlar ve parasal konulara odaklanman?z, bu alanlardaki i?lerinize yönelmek söz konusu. Cumadan itibaren yak?n çevre ve arkada?larla ili?ki ve diyaloglara dikkat etmek gerekebilir. Yak?n?n?zdaki ki?ilerle çeki?me, gerginlik ya?ama e?ilimleriniz artacak.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Yeni ay döngüsünün etkin olaca?? hafta ortas?na kadar olan dönemde duygusal ve zihinsel olarak kar???k olabilirsiniz. Kendinizi ifade etme, ad?m atma, bir konuda ilerleme veya ba?latmak istediklerinizde harekete geçmek için Çar?amba’dan ve sonras?na planlama yap?n veya en erken Sal? ö?le saatlerinden itibaren i?lerinizi h?zland?r?n. Çar?ambadan itibaren ili?kiler ve ki?isel alanlar?n?z öncelikleriniz olabilir. Ki?isel konularda bitirmeniz, düzenlemeniz gerekenlere Çar?amba ve Per?embe e?ilebilirsiniz. Cuma günü ise maddi konular ve finansal i?lerinize yönelmek için daha uygun olacaks?n?z.

Bu hafta burcunuzdaki birçok gezegenin hareketleri, yer de?i?tirmeleri nedeniyle h?zl? geli?meler ve ?artlar?n sürekli de?i?mesiyle iç içe olabilirsiniz. Karars?zl?klar, ne yöne gidece?inizi bilememe hali yakan?z? b?rakmayabilir. Kilitlendi?iniz noktada daha sakin ve biraz daha geni? çerçeveden bakarak durum de?erlendirmesi yapmak daha yerinde olacakt?r.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Haftan?n ilk yar?s? hareketli bir süreç ya?ayabilirsiniz. Arkada?lar, d?? i?leriniz, sosyal çevrenizle etkile?imleriniz, ileti?imlerinizin yo?un oldu?u bir hafta ba?? ya?ayacaks?n?z. Çar?amba’dan itibaren içe dönme, iç dengelerinizi zorlamadan hayat? yönetme ihtiyac?n?z artacak. Gizli i?ler, arkan?zdan dönen dolaplar veya daha önce fark etmedi?iniz durumlar? görme, yüzle?me halleriniz artacak.

?çsel olarak gerginlikleriniz, gelgitleriniz artarken, duygusall?ktan uzak daha çok mant?kla ve ak?lla yönetti?iniz bir haftaya ihtiyac?n?z var. Her durumda yüzle?meler, fark etmeler aç?s?ndan birçok konuda gerçekleri daha net gördü?ünüz bir hafta ya?ayabilirsiniz. Cuma’da itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile birlikte sezgileriniz, hisleriniz çok artacak. Cuma’dan itibaren sezgilerinize daha fazla dikkat etmeniz isabetli fark?ndal?klar ya?aman?za neden olabilir.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay +

Bu hafta kariyer ve i? alanlar?n?zda gerçekle?ecek Yeni ay döngüsü ile i? alanlar?n?z, kariyer hedefleriniz, i?inizle ilgili ko?turmalar?n?z aç?s?ndan hayli yo?un etkileriniz söz konusu. Özellikle haftan?n ilk yar?s? i? odakl? olabilirsiniz. Ancak yine haftan?n ilk yar?s? Per?embe gününe kadar otorite sembolü ki?ilerle ili?kilerinize, ileti?iminize, üstlerinizle diyaloglar?n?za, yöneticiniz, patronunuz gibi ki?ilerle kontaklar?n?za dikkat etmekte fayda var. Restle?melere, inatla?malara aç?k olacaks?n?z.

Çal??m?yorsan?z e?iniz, baban?z veya hayat?n?zdaki önemli ki?ilerle irtibatlar?n?zda biraz daha esnek olmakta fayda var. Cumadan itibarense içe dönmeniz ve kendi alanlar?n?zda kendinizi daha rahat hissetmeniz olas? ki hafta sonu kalabal?klarda olmak yerine daha sakin ortamlar? tercih edin.

O?lak Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Hayata bak???n?z, hayat amac?n?z ve ideallerinizle ilgili alanlarda dönü?üm etkilerinin güçlü oldu?u bir hafta geçireceksiniz. Ki?isel alanlar?n?zda yeni bir i? veya duruma bir süredir geçmeyi, planlar?n?z? organize etmeyi dü?ünüyorsan?z, kendinizi daha güçlü ve kararl? hissetti?iniz bir dönem geçirebilirsiniz.

Aile veya baba alanlar?n?zla ilgili de?i?imler olabilir ki bir yandan da aile fertlerinizle ilgili sert tart??malar, bir süredir devam eden bir sorunla yüzle?me potansiyeliniz hayli yüksek. Haftan?n ilk yar?s? kendi iç alanlar?n?z, ailevi konular öne ç?karken, hafta ortas?yla Çar?amba’dan itibaren i? ve kariyer konular? sizin için öne ç?kacak.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova +

Yeni ay döneminde parasal konular, maddi i?leriniz veya finansal alanlar?n?z daha aktif olurken, vergiler, vergilerle ilgili i?ler odak noktalar?n?z olabilir. Miras, prim, komisyonlu i?ler, arac?l?k yapt???n?z konularda yeni geli?meler söz konusu. Çar?amba gününden itibaren sosyal alanlar?n?z, arkada?larla ilgili konularda hareketli bir döneme geçeceksiniz.

Sosyalle?mek, çevrenizle kontaklar? yenilemek ad?na Çar?amba ve Per?embe güzel etkiler söz konusu. Di?er yandan hedefleriniz, yapmak istediklerinizle ilgili geli?melere aç?k olacaks?n?z. Çar?amba günü artan karars?zl?klar duygusal ve dünyevi alanlarda ikilemlerde kalman?za neden olabilir. Cuma günü kariyer ve i? meseleleri, i?le ilgili konularda görü?meler, yo?un bir tempo içinde olman?z söz konusu.

Bal?k Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

?li?kiler, e?iniz veya partnerinizle alakal? konular, ikili ili?kileriniz duygusal hayat?n?z hayli hareketli olacak. ?kili ili?kiler ve partner alan?n?zda gerçekle?en Yeni ay ile e?inizden, birlikte i? yapt???n?z i? orta??n?za kadar tüm ikili alanlar?n?zda aktif bir hafta olacak. Bu konularda radikal kararlar alma, önemli bir de?i?imin e?i?inde olman?z söz konusu.

Ortakl? i?leriniz, i? teklifleri, anla?malarla ilgili yeni geli?meler h?zl? bir hafta ya?aman?za neden olabilir. Çar?amba’dan itibaren bankalar, krediler, farkl? kaynaklardan gelen parasal beklentilerinizle ilgili geli?meler ya?anabilir. Yine çar?ambadan itibaren kazalara aksiliklere kar?? dikkatli olmakta fayda var. Cuma gününden itibaren seyahat, yolculuk potansiyelleriniz artarken bu konularda ki bir plan?n?z? aniden revize edebilirsiniz.