Pan Derne?i kad?n sporcular?, 8 Mart Dünya Emekçi Kad?nlar Günü kapsam?nda 3 Mart 2018  Cumartesi günü Manisa Yar?kkaya Kanyonu’nu geçecek.

Do?a sporlar?na ve sürdürülebilir ya?am bilincinin yayg?nla?mas?na katk? sa?lamak amac?yla faaliyetlerini sürdüren Pan Derne?i, 8 Mart Dünya Emekçi Kad?nlar Günü kapsam?nda Türkiye’de ilk defa sadece kad?n sporcular?ndan olu?an ekibi ile Manisa Yar?kkaya Kanyon’undan geçi? yapacak. Dernek, kanyon sporunun bilinirli?ini artt?rmay? ve özellikle bu sporu merak eden kad?nlar? cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Pan Derne?i’nin kad?n sporcular? yapacaklar? bu geçi? ile kad?nlar?n her alanda ba?ar?l? olabilece?inin alt?n? bir kez daha çizmeyi amaçl?yor. Derne?in kad?n sporcular?; “Kanyon sporunda do?an?n içindesiniz ve her ?ey kanyonun kurallar?na göre belirleniyor. Geçi?i ancak iyi bir planlama, birbirine inanan bir tak?m ve do?aya uyman?z gerekti?i bilinci ile tamamlayabilirsiniz. Do?ada s?n?rlar?n zorlanmas? çok muhtemel ancak gerçek potansiyel de s?n?rlar? a?mak ile fark edilebilir. Bizler de kanyon sporuna gönül vermi? kad?nlar olarak, bu sporun tüm kad?nlar?n içindeki gerçek potansiyeli aç??a ç?karmalar? için bir rehber olabilece?ine inan?yoruz” diye belirtiyor. Kanyon sporu alan?nda faaliyet gösteren dernekler aras?nda en fazla kad?n sporcuya sahip olan Pan Derne?i, bu say?n?n her y?l daha da artmas?n? istiyor.

Bu sporun hayatlar?na da farkl? bir bak?? aç?s? katt???n? belirten sporcular “Kanyonun do?as? gere?i hep ilerlemek zorundas?n?z. Geriye dönemezsiniz, bu nedenle tüm dikkatinizle ileriye ve ad?m?n?z? ataca??n?z noktaya odaklanmal?s?n?z. ?ster istemez bu dü?ünme biçimi hayat?m?z?n her noktas?nda yapt???m?z her eyleme bir ?ekilde yans?yor” diye belirtiyor.

Geçi?in planlama sürecinde derne?in erkek sporcular?ndan da çok fazla destek gördüklerini belirten ekip “Kanyon sporunda görev da??l?m? e?ittir. Sorumlulu?unuza göre geçi?in sorunsuz tamamlanmas? için görevinizi yapman?z gerekir. Derne?imizin tüm sporcular? bu bilinçle birbirine destek olarak hareket eder. Do?an?n güzelliklerinin bu bilinç, uyum ile ve hep birlikte e?lenerek tad?n? ç?karmaktan büyük keyif al?yoruz.” diye belirtiyor.

2016 y?l?nda kurulan Pan Derne?i, kanyon sporunun Türkiye’de geli?mesi için faaliyetlerine devam ediyor. Merkezi ?stanbul’da bulunan dernek her y?l bu spora ilgi duyanlara yönelik çe?itli e?itimler düzenliyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.