Yaza haz?rlan?rken…

Yo?un ?ehir hayat?nda yemek yapmaya vakit bulam?yor, yemek yapmaktan ho?lanm?yor k?saca ‘Pi?sin, kap?ma gelsin’ diyorsan?z, herbiri alan?nda y?llar?n tecrübesine sahip farkl? mutfaklardan olu?an 90Fit Platformu, yaza girerken sa?l?kl? mönü içerikleriyle ki?iye özel çözümler sunuyor.

Adrese teslim yemek hizmetinin art?k yepyeni platformu var! 90Fit, bünyesinden bulundurdu?u birden fazla mutfakla damak tad?n?za en uygun lezzeti seçmeniz konusunda geni? bir alternatife sahip. Geleneksel lezzetlerden modern tatlara kadar pek çok mönü seçene?i sunan 90Fit’te size uygun mönüler alanlar?nda uzman diyetisyenler taraf?ndan belirleniyor ve tecrübeli ?efler taraf?ndan özenle haz?rlan?yor.

Hedefiniz ister zay?flamak ister kas kütlenizi art?rmak ya da sa?l?kl? beslenmek olsun, ?imdi 90Fit’in özel paketleri ile tan??man?n tam zaman?…

Adrese Teslim Sa?l?kl? Beslenme Program?

90Fit, zinde bir ya?am ve ça??m?z?n en önemli sa?l?k sorunlar? olarak ilan edilen hastal?klar?n çözümü için zihin ve bedenin bütünselli?ine inan?yor. Bunun için de farkl? beklentilere uygun alternatif çözümler sunuyor. Bünyesinde yer alan pek çok mutfak ve uzman program? farkl? damak tatlar?na ya da ihtiyaçlara uygun keyifli alternatifler sunuyor. Üstelik adrese teslim diyet paketleri ya da online programlarda verilen mönülerin hiçbiri rafine ?eker, trans ya? ve basit karbonhidrat içermiyor. Ayr?ca tüm abonelik kullan?mlar? boyunca, 90Fit diyetisyenleri ücretsiz beslenme dan??manl??? veriyor.

Yaza Haz?rlan?rken Kendine ?yi Bak!

Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan obezite ve zihin sa?l???n?n bozulmas? dünyan?n en büyük sa?l?k sorunu ilan edilmi? durumda. Üstelik ne yaz?k ki, günümüz dünyas? modern ya?am ko?u?turmas? içinde sa?l?kl? besinlere ula?mam?z giderek daha da zorla??yor. ??te, 90Fit tam da bu ihtiyaçlar? gözeten yepyeni bir platform olarak hizmet veriyor. ‘Mutfa??m?n ?efi benim, kendim pi?ireyim’ diyenler için de 90Fit’de online detoks ve diyet gruplar? bulunuyor. Ki?iler bu özel program boyunca, diyetisyen ve ?eflerin yönlendirmeleriyle besin de?erleri hesaplanarak haz?rlanm?? kendi mönülerini olu?turabiliyor. Programlarda ayr?ca tam ölçekli al??veri? listeleri sayesinde g?dalar? ziyan etmeden taze taze tüketmenin tüyolar? da veriliyor.

90 Fit mönüleri 3 ana 2 ara ö?ünden olu?uyor. Size dü?en sadece www.90fit.com.tr  üzerinden kalori ihtiyac?n?z? hesaplayarak kendinize en uygun aboneli?i seçmek...