Yaz aylar?n?n rahatlat?c? etkisiyle cilt bak?m rutininizi aksatman?z, cildinizi olumsuz etkileyebilir.

Tam da bu noktada devreye, mevsimler de?i?tikçe cildin farkl?la?an ihtiyaçlar? giriyor. Mesela; cildinizi güne?ten koruyacak ve güne? ???nlar?ndan kaynaklanabilecek sorunlar? önlemenize yard?mc? olacak ürünler kullanman?z çok önemli.

Bu yaz için ihtiyaç duydu?unuz “o” yüz kremini ararken, öncesinde dikkat etmeniz gereken ba?l?klara göz atmaya ne dersiniz?

Haydi bu i?i çözelim, cildinizi tüm yaz taze ve parlak bir ?ekilde koruyabilmenizi sa?layacak do?ru ürünü bulal?m.

 

Peki, neden güne?ten korunmal?y?z?

Yaz aylar?nda güne? ?????nda geçirilen zaman artt?kça düzenli olarak güne? kremi kullanman?n hatta tüm sezon boyunca güne? koruyucu etkili nemlendirici tercih etmenin önemi bir kez daha ortaya ç?kmaktad?r.

Unutmay?n ki; ciltteki ya?lanman?n arkas?nda yüzde 80 UV ???nlar? yat?yor.

Siz hareket halindeyken yüz, boyun ve ellere daha fazla koruma sa?lamak için SPF 30 ya da SPF 50 içeren güne? koruyucunuzu çantan?zdan ay?rmaman?z gerekti?ini belirtelim. Böylelikle, cildinizin güne? ???nlar?ndan korunmak için sarf etti?i çaba sonucu ortaya ç?kan kahverengi lekelerin de önüne geçmi? olacaks?n?z.

Özellikle de cildin kendini yenileme h?z?n?n yava?lamaya ba?lad??? 35 ya? üstü için detoks etkili ve SPF içeren krem kullan?lmas?n?n öneminin de alt?n? çizelim.

 

 

Paraben  ×

?imdi de i?in en önemli k?sm?na geldik. Tercih edece?iniz yüz kreminde olmas? ve olmamas? gerekenler.

Öncelikli olarak paraben yani kimyasal madde, içerip içermedi?ini kontrol etmeniz en önemli noktalardan biri olmal?.

Raf ömrünü uzatmak için ürünlerin içinde kullan?lan ve zaman içerisinde cilde verdi?i zararlar da ortaya ç?km?? olan parabeni, ürün içeri?inde görmedi?inize emin olmal?s?n?z.

 

Silikonsuz  ?

Evet, alaca??n?z yüz kreminde “silikonsuzdur” ibaresini görmek içinizi ferahlatabilir. Kozmetik ürünlerinin yüzde 80’ninde bulunan silikon; cildin nefes almas?n? engelledi?i için uzak durman?z gerekenler aras?nda olmal?d?r.

 

 

Mineral Ya? ve Renklendirici ×

Bir di?er önemli nokta ise mineral ya? ve renklendirici ba?l?klar?.

Cildin nefes almas?n? engelleyen mineral ya?; zehirleyici etkilerle dolu oldu?u için uzak durman?z gerekenlerden ku?kusuz. Mineral ya??n, alerjik reaksiyonlara da sebep oldu?unu hat?rlatal?m.

 

 

Do?ru yüz kremine ad?m ad?m ?

Yukar?daki maddeleri de dikkate alarak yüz kremi al??veri?inde, cildi onaran ve d?? etkenlere kar?? koruyan krem tercih etmeniz oldukça önemlidir.

??te bu noktada Yves Rocher Bitkisel Kozmetik Laboratuvarlar?’n?n Yeni Detoks Etkili 50 SPF Yüz Kremi ile  tan??man?z? tavsiye ediyoruz.

Detoks ve Ya?lanma Kar??t? Etkili 50 SPF Yüz Kremi, cildinize etki eden d?? faktörlere (hava kirlili?i, UV, stres gibi) kar?? cildinizi korur. ?çeri?indeki 4 patente sahip Ultra Konsantre Afloya Özü, ciltte s?k?l??? sa?layan ama zamanla parçalanarak cilde esnek olmayan bir görüntü veren kolajen liflerini onar?r.

Ayr?ca do?ada kendini d?? etkenlere kar?? en iyi koruyan bitkilerden biri olma özelli?i ile cilt hücrelerini de koruyarak ciltte detoks etki yarat?r. 50 SPF yüksek korumaya sahip olmas?na ra?men ince, ak??kan ve kolayca emilen bir dokusu vard?r. Paraben, silikon ve mineral ya? içermeyen cilde dost formülü ile cildiniz an?nda canl?l?k kazan?r ve ???ldar!

%68’den fazla do?al içeri?e sahip olup, 30 ve 50 SPF olmak üzere de 2 seçene?i bulunmakta, ki bizce en önemli noktalardan.

 

Yves Rocher Detoks Etkili Ya?lanma Kar??t? Yüz Kremi 30 GKF- 74.90 TL

Yves Rocher Detoks Etkili Ya?lanma Kar??t? Yüz Kremi 50 GKF- 79.90 TL

 

Yves Rocher ma?azalar? ve www.yvesrocher.com.tr sitesinde sat??ta!

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın