Kitap al??veri? listeniz için önerilerimiz tam kar??n?zda!

Yeni ç?kan kitaplardan olu?an bu liste yaz aylar? için içinizdeki okuma a?k?n? yeniden tazlemeye aday.

Arzu Özev – Zehirli Masallar | Do?an Kitap

Zehirli Masallar, Arzu Özev’in dönü?üm yolculu?unun hikâyesi.  Her ?ey Özev’in 13 ya??nda güzellik meselesiyle a??r? ilgilenmesiyle ba?lar.  Kendini hep ?i?man biri gibi gördü?ü için anoreksik ve bulimik olarak sürdürür hayat?na. Asl?nda mesele güzel olmak de?il; onun arkas?nda sevilmek, kabul edilmek, ait olabilme ve uyum sa?layabilmek vard?r.

Özev ayn? zamanda ya?am? sorgulama e?ilimindedir; günümüz dünyas?nda ya?amlar?n ezberler üzerinden sürdürüldü?ünü, insan? hasta eden, sürekli huzursuzlu?a te?vik eden ?eylerin sadece zehirli birer masal oldu?unu dü?ünür.

Tüm bu nedenler yüzünden bir aray?? içinde olan Özev, Amerika’ya üniversite okumaya gider. Orada yogayla tan???r.  Daha sonra de?i?im ö?rencisi olarak Yeni Zelanda’ya gider, ard?ndan Güney Amerika’ya ve Hindistan’a…

Gitti?i yerlerde, yoga ve nefes e?itimleri al?r.  Tüm bu süreç sonunda Arzu Özev, yeme bozukluklar?n?n üstesinden gelir.

Melankolinin K?sa Anatomisi – Robert Burton | Maya Kitap

Robert Burton’?n insano?lunun duygu ve dü?üncelerini aç?klayabilmek için 17. yüzy?lda bir kütüphanedeki tüm kitaplar? inceleyerek olu?turdu?u Melankolinin Anatomisi, yaz?ld??? günden bu yana üslubu ve zengin içeri?iyle övgüler alm??t?r. Bu kitap, s?radan bir melankoli incelemesi ya da melankolinin sebepleri, belirtileri ve tedavilerini derleyen t?bbi bir çal??ma de?ildir.

Antik dönemlerden Rönesans’a kadar insan davran??lar?n?n nas?l yorumland???na kapsaml? bir bak??t?r, döneminin felsefi ve fizyolojik fikirlerinin bir araya getirildi?i önemli bir derlemedir.

Burton’?n incelikli üslubu ve ak?c? diliyle kaleme ald??? bu inceleme hem kendinize hem de dünyaya bak???n?z? de?i?tirecek.

Selimiye Mektuplar? – Y?lmaz Güney | ?thaki Yay?nlar?

Selimiye Mektuplar?, siyasi görü?leri ve eylemleri gerekçe gösterilerek 1972-1974 y?llar? aras?nda mahkum edilen Y?lmaz Güney’in Selimiye Cezaevi’nden e?i Fato? Güney’e gönderdi?i umut, inanç ve a?k dolu mektuplar?n? içeriyor.

Bu mektuplar; ta? duvarlar ve demir parmakl?klar?n dü?ünmeye, üretmeye, ayd?nl?k yar?nlara inanmaya engel olmad???n?n, umudun ye?erebilmesi için önemli olan tek ?eyin boyun e?meyen bir ba? oldu?unun alt?n? çizen yi?it bir adam?n, Çirkin Kral’?n mektuplar?.

Duygular Sözlü?ü –  Tiffany Watt Smith | Kolektif Kitap

Bugün dünyan?n çok farkl? co?rafyalar?nda, çok farkl? kültürlerinde ya?anmakta olan say?s?z duygunun içerisinden seçilmi? 154 duygudan olu?an Duygular Sözlü?ü, Antik Yunan mahkemelerinde a?layan ju?rilerden cesur, sakall? Rönesans kad?nlar?na, 18. yu?zy?l doktorlar?n?n kalbi titreten duygular?ndan Darwin’in Londra Hayvanat Bahçesi’nde kendi u?zerinde yapt??? deneylere, I. Du?nya Sava?? sonras? bunal?ma giren askerlerden gu?nu?mu?zu?n sinirbilim ve beyin göru?ntu?leme ku?ltu?ru?ne duygular?n nas?l alg?land??? ve ya?and??? hakk?nda.

Üzu?len, somurtan, u?rken, sevinen bedenlerimizin nas?l farkl? ?ekillerde bu du?nyada var oldu?u; ahlaki ve siyasi hiyerar?ileriyle, cinsiyet, cinsellik, ?rk ve s?n?f hakk?ndaki varsay?mlar?yla, felsefi göru??leri ve bilimsel kuramlar?yla du?nyan?n bizim içimize nas?l yerle?ti?i hakk?nda.

A?ka ?nanmayanlar ?çin A?k Öyküleri – Hikmet Hükümeno?lu | Can Yay?nlar?

Hikmet Hükümeno?lu, onu romanlar?yla tan?yan okurunun kar??s?na bir öykü kitab?yla ç?k?yor – A?ka ?nanmayanlar ?çin A?k Öyküleri. Tuhaf, patolojik, al???lmad?k a?k hikâyelerinin yan?nda bildik durumlar? da ustal?kla, incelikli bir mizahla, merak duygusunu hep canl? tutarak anlat?yor. ?nan?p inanmamak okura kalm??.

 

Total
465
Shares