Büyük Marmara Depremi’nin 20. y?l?na girilirken, 22. y?l?n? kutlayan AKUT’tan önemli bir sosyal medya fark?ndal?k projesi:

“17 A?ustos’u asla unutmayaca??z! O gün gelece?i de kurtard?k!”

Birçok arama kurtarma hikayesinin gönüllü kahraman? AKUT, Büyük Marmara Depremi’nin 20. y?l?na girdi?imiz ?u günlerde, önemli bir sosyal medya fark?ndal?k kampanyas? ba?latt?. Birçok ünlü oyuncu, müzisyen ve milli sporcunun  gönüllü olarak destek verdi?i video çal??malar www.youtube.com/user/akut ‘tan izlenebiliyor.

1996 y?l?nda do?a kazalar?nda ya da do?al afetlerde ba?? dertte olanlara en k?sa sürede ula?mak amac?yla kurulan AKUT, Büyük Marmara Depremi’nin 20. y?l?na girilirken, “17 A?ustos’u asla unutmayaca??z! O gün gelece?i de kurtard?k!” temal? önemli bir sosyal medya fark?ndal?k projesini hayata geçirdi.

Büyük Marmara Depremi’nde enkazdan kurtar?lan ve ?u an Dernek Gönüllüsü olan Selcan Kurt, Bülent ve Elif ?entürk, AKUT’un 17 A?ustos temal? reklamlar?nda yer ald?. Sosyal medya fark?ndal?k çal??malar? kapsam?nda da, kendi alanlar?nda yapt?klar? çal??malarla Türk insan? taraf?ndan sevilen birçok de?erli  isim, “Unutma AKUT Hayat Kurtar?r” mesajlar?yla kampanyaya destek verdi. Ahmet Kaynak, Ayçe Abana, Ayd?n Karabulut, Biray Dalk?ran, Burak Altay, Burak Demir, Can Koluk?sa, Cem Öcal, Cihan ?im?ek, Efe, Emre Törün, Feride Çetin, Gamze Topuz, Gülhan Tekin, Kunter Kurt, Levent Sülün, Mahperi Merto?lu, Melih Özkaya, Melih Çardak, Merve Engin, Metin Buktel, Mustafa K?rantepe, Nilgün Kasapba?o?lu, Ömer Ahunbay, Onur Buldu, ?amil Kafkas, Sefa Zengin, S?la, Somer Karvan, Taner Ölmez, Wilco Van Herpen, Yekta Kopan, Yeliz Akkaya, Yosi Mizrahi, Yurdaer Okur  milli sporculardan Mete Gazoz, Gökberk Ergeneman, Deniz Selin Üstünda?, Ilg?n Sarban’?n mesajlar?n? payla?t??? videolar AKUT sosyal medya ve Youtube hesaplar?ndan  izlenebiliyor.

Toplumsal haf?zam?z? olumlu anlamda taze tutmak

Konuyla ilgili bir aç?klama yapan AKUT Ba?kan? Recep ?alc?, projedeki temel amac?n, ac?lar? hat?rlatmak de?il; daha fazla önlem al?nmas? için fark?ndal?k yaratmak oldu?unu vurgulayarak, “Ülkemizin bu kadar büyük ac?lar? bir daha ya?amamas? için, toplumsal haf?zam?z? olumlu anlamda taze tutmaya ve bireysel bilinçlenmeye çok daha fazla ihtiyac?m?z var. Asl?nda yapaca??m?z ?eyler çok zor de?il. Binalar?m?z? sa?lam yapaca??z, sa?lam olmayanlar? güçlendirece?iz, deprem s?ras?nda ve sonras?nda ne yapmam?z ve yapmamam?z gerekti?ini bilece?iz. Fark?nda olmak, bilinçlenmek ve çocuklar?m?z?, çevremizi bilinçlendirebilmek bu büyüklükte bir ac? ya?ama riskimiz azal?r.” dedi.

22 y?l içinde, sadece Türkiye’de de?il, büyük afet ya?am?? birçok ülkede, 2879 operasyonda yard?ma ko?an AKUT, 2657 ki?iye yeniden umut ????? oldu, 1277 hayvan?n kurtar?lmas?n? sa?lad?.

Günü de?il, gelece?i kurtarmak ve gelecek “17 A?ustos”lara ?imdiden önlem almak için, “AKUT” yaz?p, 2930’a mesaj gönderebilir ya da https://www.akut.org.tr/bagis-yap linkinden direk ba??? yapabilirsiniz.

 

Total
0
Shares