Alaçat?’n?n en güzel mevsimi müthi? bir heyecan ile ba?lad? !

Alaçat? do?as?n?n zenginli?ini, otlar?n çe?itlili?ini tan?mak ve bu otlarla pi?irilen geleneksel lezzetleri tadabilmek amac?yla düzenlenen Alaçat? Ot Festivali, dünyan?n dört bir kö?esinden gelen ziyaretçileriyle bulu?tu.

ALAVYA, bu özel festival için ünlü modac? Özlem Süer ile özel bir i?birli?i yapt?.

Aç?ld??? ilk günden beri Alavya’n?n k?ymetli misafirleri aras?nda yer alan moda tasar?mc?s? Özlem Süer, Alavya ruhundan çok etkilendi?ini ve Alaçat?’ya geldikçe zaman geçirmekten ho?land??? Alavya’n?n, son dönemde tasar?mlar?na da yans?d???n? fark ederek, Alaçat?’n?n geleneksel otlar?yla özel bir elbise tasarlad?. ?çeri?inde ?s?rgan, arapsaç?, ebe gümeci, da? keki?i, enginar, kuzu kula??, gelincik otu ve kaz aya?? bulunan bu özel tasar?m elbise, Alavya’n?n MITU Restoran giri?inde festival boyunca sergilendi. Tasar?mlar?nda deneysel ve yeni olan? arayan, bunu yaparken kavramlarla tasar?mlar?n? ili?kilendiren Özlem Süer, materyal ve rengin ön plana ç?kt??? koleksiyonlar?yla moda merkezlerinden her sezon dünyan?n birçok noktas?na tan?t?m ve sat?? gerçekle?tirmektedir.

Konuyla ilgili Özlem Suer: “Sonsuz ilham kaynaklar?mdan biri oldu her zaman Alavya…Pastoreli yans?tmaktan da vazgeçmedik hiç. Bu naturelligi de her mevsimin ayr? hazinesi bitkilerden, sakinlikten, müthi? romantizmden ald?k. “Alaçat? Ot Festivali” ne özel haz?rlad???m?z tasar?m?m?zda ebegumeciden, da? keki?inden, sarma??klardan, gelinciklerden, ku?konmazlara dokunmaya çal??t?k, onlar? rüzgarla hissettik ve ortaya bu floral hissi maksimize etti?imiz, eteklerinde sakinledi?imiz kostüm ç?kt?…Büyük keyifle sergiledi?imiz tasar?m?m?z ne ilk ne de son ilham perilerimizden geldi Alavya’dan ald???m?z.. Daha nice do?al, sevgi dolu günlere…. We love Alavya” olarak hislerini dile getirdi.

 

Festivale özel Alavya’n?n ?efi Hüseyin Pancar ise ayr?ca festival boyunca misafirlere özel olarak taze otlarla haz?rlanan lezzetler sundu. ?zmir’in sevilen ve herkesin müthi? bir övgü ile tasar?mlar?na hayran kald???, tüm do?all???yla her ortama ayr? bir renk katan @marianincicekleri instagram hesab?yla tan?nan Maria Bulanalp, festival için çiçekleriyle hem ALAVYA’ya, hem de Özlem Suer’in tasarlad??? bu özel sürprize ayr? bir hayat katti.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın