Angelina Jolie, Brad Pitt’i iki y?ld?r herhangi bir çocuk deste?i ödemesi yapmamakla suçlad?.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve Vivienne ve Knox isimlerinde ikiz çocuklara sahip olan Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, 2016 y?l?nda ayr?lm??lard?.
Fakat hala ünlü çiftin bo?anma davas?yla ilgili mahkeme kay?tlar? sürüyor. Angelina Jolie, yakla??k iki y?l önce ayr?ld?klar?ndan beri Brad Pitt’in ‘anlaml? bir çocuk deste?i‘ ödemedi?ini söyledi. Jolie’nin avukat? Samantha Bley DeJean, önceki gün gazetelerde yapt??? aç?klamada ?unlar? söyledi:

‘Pitt’in çocuk paras? ödeme yükümlülü?ü var. ?u an itibariyle, [Pitt] ayr?l?ktan beri anlaml? bir çocuk deste?i vermedi. Çocuk masraflar?n?n ödenmesiyle ilgili resmi olmayan düzenlemeler göz önüne al?nd???nda, bir y?ldan uzun bir süre boyunca [Pitt] taraf?ndan bu düzenlemeye uyulmam??t?r ve bir buçuk y?ld?r, [Jolie] geriye dönük bir çocuk destek emrinin olu?turulmas? için bir RFO (mahkeme emri talebi) dosyalamay? planl?yor.’

Bir kaynak konuyla ilgili People dergisine ?unlar? söyledi:

‘Bugün yap?lan dosyalama sadece evlili?in çözülmesine yönelikti ve her ?ey çözülmeden önce, finansal durum ve çocuk deste?i dahil olmak üzere her iki taraf?n da i?leri yap?lmal?. Evlili?in sona ermesi, herkesin ilerlemesine ve ortak ebeveynler olarak birlikte çal??malar?na yard?mc? olacakt?r. Onlar çocuklar için iyi bir çözüm bulmak ad?na mahkemeye ç?k?yor.’

 

Total
1
Shares