Entertainment Tonight’?n haberine göre; Brad Pitt ile ayr?l??? sonras? yeni bir ili?ki aray???na giren Angelina Jolie; ciddi olarak tan?mlamad??? yeni bir a?ka yelken açt?. Jolie’nin yeni a?k? ise emlakç?!

ET’ye konu?an bir kaynak; “Angie, bir çok arkada??na yeni bir a?ka haz?r olmad???n? söylüyor ancak defalarca ya?ça daha büyük gözüken yak???kl? bir emlakç?yla görüldü. Ünlü bir isim veya yüksek profile sahip biri de?il.”

Bu haber; yeniden bir araya gelmelerini dileyen Jolie-Pitt hayranlar?n? hayal k?r?kl???na u?ratm??a benziyor.

Ayn? kaynak “?nsanlar yeniden bir araya geleceklerini konu?uyor ama bu asla gerçekle?meyecek. ?li?kileri kötü bir ?ekilde bitti; çocuklar?yla birlikte terapiye gittiklerinde bile nadiren ayn? odada bulunuyorlard?.” ?eklinde aç?klama yapt?.

Ayr?ca Brad Pitt‘in de yeni bir ili?kiye yelken açt??? konu?ulanlar aras?nda. Pitt’e yak?n kaynaklar; ünlü aktörün de ünlü isimlerle ç?kmad???n? konu?uyor.

Total
6
Shares

Bir cevap yazın