Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/4 +

Angelina Jolie‘nin kusursuz cildinde katk?s? bulunan Dr. Rhonda Rand; Jolie’nin cilt bak?m s?rlar?n? payla?t?.

Rand hakk?nda “Dermatoloji uzman?m; yüzümde ilk sivilcem ç?kt???nda annemin beni götürdü?ü ki?iydi” diyen Jolie; “Mümkün oldu?u kadar do?al olman?n önemini anlayan birine sahip olmak benim için çok önemli” ?eklinde ekliyor.

2/4 +

Jolie’nin izni ile konu?an Rand; ünlü y?ld?z?n minimal cilt bak?m rutini; favori bak?m s?rlar? ve erken menapozun cildi nas?l etkiledi?i hakk?nda konu?tu.

“Jolie bir oyunculuk kariyerine sahip olaca??n? biliyordu bu yüzden cildine olabilecek en mant?kl? ?ekilde bakmay? istedi. Oldukça ?ansl? çünkü annesinin cilt tonuna sahip. Do?al bir güzelli?e sahip bu yüzden çok fazla bir ?ey yapmas?na gerek yok. Gerçekten sadece güne? koruma, hafif ve nazik bir temizleyici, antioksidanlar, bazen glikolik asit ve do?al ürünler yetiyor.  Baz? alfa hidroksi asitleri de iyi, üstelik oldukça do?allar. Fazla abart?l? ve kimyasal oran? yüksek peelinglere ise ihtiyac? yok.”

Jolie; seyahat edece?i zaman Rand’?n markas? Dermbasics’in Dermbasics RR Perfection Cream  ürününü tercih ediyor. “Bu kimyasals?z, antioksidan özellikli bir güne? koruma kremidir ve seyahat çantan?za atmak için mükemmel bir seçenek. Ayr?ca Dermbasics Glycolic Acid Pads 20%.  ürününü de çok seviyor; bu ürün Stratum corneum’u temizler, kolajen ve elastini art?r?r, gözenekleri temiz tutar ve küçük bir oranda rengi düzenler.

3/4 +

Jolie; Rand’?n ofisini ziyaret etti?inde ana konular? genelde güne? lekeleri oluyor. “Hamile kald???mda yüzümdeki baz? lekeler daha da koyula?t?. Böylece her seferinde IPL [yo?un at?ml? ???k] yap?yorum.” diyen Jolie bu konuda oldukça hassas.

Rand, IPL’ye ek olarak hafif lazer yenileme yapt???n? da ekliyor. “Cildinizi iyile?tirmek ve par?lt? vermek için kullan?l?yor. Fakat bu bir yüz bak?m?ndan biraz daha fazlas? … Bazen, çok güne?li iklimlerde çal??t??? zaman,  pigmentasyon sorunlar?na neden olabilir. ??te bu noktada Yo?un At?ml? I??k (IPL) ile yard?mc? olabiliriz. Üstelik çok dikkatliyiz. Bu ?eylerin hiçbiri cildinizin kalitesini de?i?tirmez ya da yara izi b?rakmaz.”

4/4 +

Rand; Jolie’nin bir kaç y?l önce geçirdi?i operasyon hakk?nda da konu?tu.“Angelina’n?n baz? sebeplerden erken menapozu deneyimledi?i do?ru” diyen doktorun menopoz derisi için önerileri, herhangi bir iyi cilt bak?m? rutini ile ayn?. “Antioksidanlar, alfa hidroksi veya belki de retinol gibi güzel, kaliteli ürünler ile cildinizi nemlendirdi?iniz sürece, menopoz de?i?iminden sonra bile cildiniz harika kalacakt?r.”

 

Total
6
Shares

Bir cevap yazın