Instagram’a uzun süre bakamad???n?z zaman kendinizi adeta hayattan kopmu? gibi mi hissediyorsunuz? Buna psikoloji literatüründe FOMO (Fear of Missing Out), yani “sosyal medyadaki geli?meleri kaç?rma korkusu” deniyor, bildi?iniz üzere.

Yap?lan çal??malara göre sosyal medya kullan?c?s? genç yeti?kinlerde görülme s?kl??? yüzde 40’?n üzerine ç?km?? durumda. Uzman Psikolog M. Bayram Ayaz, Sanal Ba??ml?l?k kitab?nda son zamanlarda psikolojik bir hastal?k olarak tan?mlanan, herkesin yapt???ndan sürekli haberdar olma duygusunun depresyona yol açabildi?ini anlat?yor.

Sosyal medyada payla??lan içerikler sana keyif veriyor olabilir ama bunun gerçek bir insanla kurulan ileti?imin yerini dolduramayaca??n? sak?n unutmay?n.

Gerçekten Mutlu Musunuz?

Mutluluk ö?renilen bir ?ey olabilir mi? Mutluluk ve ki?ilik ili?kisi üzerine çal??an Doç. Dr. Selda Koydemir, pek çok ara?t?rmaya göre mutlulu?u etkileyen ki?ilik özelliklerinden en bask?n olanlar?n d??adönük olma ve duygusal denge oldu?unu söylüyor.

D??adönük ki?iler ya?amdan ve ili?kilerinden daha çok doyum al?yor. Dengeyi bulmakta zorlananlar ise stres
ve kayg?yla ba?a ç?kmakta güçlük ya??yor ve olumsuz dü?ünceler geli?tirmeye e?ilimli oluyor. Ancak Doç. Dr. Selda Koydemir, ki?ilik özelliklerini de?i?tirme hedefi koyarken dikkatli olman?z konusunda uyar?yor:

“Bunlar ayn? zamanda bizi biz yapan özellikler. Her ki?ilik özelli?inin
avantajlar? ve dezavantajlar? var. Öncelikle kim oldu?unu kabul et ve kendinizi
var olan özelliklerinizle sevin. Ancak daha iyi bir ya?am için baz? ki?ilik
özelliklerinizi törpülemenin mümkün oldu?unu da bilin.”

Yaz? Kaynak: Women’s Health Temmuz 2018

Total
3
Shares