Anne-K?z ili?kileri; sinema için her zaman önemli bir figür olmu?tur; hem de tür farketmeksizin!

??te haz?r Anneler Günü de yakla??yorken; anne-k?z izlemeniz gereken en iyi 12 film: 

 


Mermaids

Charlotte Flax, s?rad??? annesi Rachel ve k?zkarde?i Kate ile birlikte ya?ayan 15 ya??ndaki bir genç k?zd?r. Kendisine Mrs. Flax ismini veren annesi, i?yerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ta??nacaklar?n? söyler ve Eastport isimli küçük bir kasabaya yerle?irler. Charlotte, yahudi olmalar?na ra?men katoliklere kar?? büyük bir tak?nt?s? olan ve katolik bir rahibe olmay? kafas?na koyan ilginç bir çocukken, k?z karde?i Kate henüz bebekken yüzmeyi ö?renen, 9 ya??ndaki bir yüzme ?ampiyonudur. Annesi Rachel ise s?rad??? bir ki?ili?e sahip özgür ruhlu bir kad?nd?r. Üçünün sürdü?ü hayat ise son derece e?lenceli ve trajik anlara sahne olur.
Gülerken dü?ündürebilme özelli?ine sahip olan filmin ba?rollerinde Cher, Winona Rider ve Christina Ricci gibi ünlü isimler yer al?yor.


Aliens


No?lk Alien(Yarat?k) filminden 57 sonras?n? anlatan film, Nostromo’da hayatta kalan tek ki?i olan Ellen Ripley’in y?llar sonra uyan???yla ba?l?yor. Ripley k?sa bir süre sonra yarat?k yumurtalar?na rastlad?klar? gezegende garip ?eyler oldu?unu, bu ?ss?z yerin art?k bir yerle?im yeri haline geldi?ini ve yarat?klar?n bir koloni kurduklar?n? anlat?yor; ancak ?irket yetkilileri bu felaket uyar?s?na inanm?yor. Kolonicilerle aralar?ndaki ba?lant? aniden koptu?unda Ripley, kendine bir ekip kurup bu i?i tek ba??na halletmek için gezegene geri dönüyor.
Sinema tarihinin kült yap?mlar?ndan olan Yarat?k serisinin bu filmi iki Oscar kazand?; yönetmen koltu?unda ise Ridley Scott yerine bu kez James Cameron var.


Brave


Merida, Kral Fergus ve Kraliçe Elinor’un okçuluk konusunda oldukça yetenekli ama bir kadar da deli fi?ek k?zlar?d?r. Kaderinin kendi elinde oldu?una inan Merinda, ülkede yüzy?llardan beri gelen bir gelene?e kar?? ç?kar. Lord MacGuffin, Lord Macintosh ve Lord Dingwall bu yetenekli, k?z?l saçl? k?zdan hiç ho?lanmazlar ve Merida’n?n kararlar? krall?k içerisindeki düzeni bozar. Bilge Kad?n’a ba?vurdu?unda ise u?ursuz bir dile?in onu bekledi?ini ö?renir. Merinda ard? s?ra gelen tehlikeli güçlerin fark?na var?r ve daha fazla gecikmeden korkunç laneti ortadan kald?rmaya çal???rken bir ayndan da gerçek cesaret ile yüzle?ir…


Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood

Genç bir kad?n olan Siddalee ‘Sidda’ Walker bir gün oldukça esrarengiz bir posta al?r. Kendisine gelen paketin içinden ç?kan ve annesine ait olan, yadigar bir günlükle kar??la??r. Sidda, günlü?ü okumaya ba?lar. Okudu?u her sayfa onu annesine hem biraz daha yakla?t?racak, hem de ondan uzakla?acakt?r. Annesi ve onun iki k?z arkada??n?n birlikte ç?kt??? maceralar, annesi hakk?nda ö?rendi?i yeni gerçekler ve annesinin ba??ndan geçen ilginç olaylar Sidda’y? derinden etkileyecektir.


Freaky Friday

Tess Coleman ile ergenlik ça??ndaki k?z? Anna aras?ndaki gözle görünür ku?ak fark?, aralar?nda ciddi anla?mazl?klara neden olur. ?kisi de birbirlerinin tercihlerini anlamakta fazlas?yla zorlan?rlar. Per?embe ak?am? bir Çin lokantas?nda ciddi bir tart??man?n orta yerinde bulurlar kendilerini. Her ikisi de restorandan birer fal kurabiyesi al?r ve yemeleri ile birlikte ertesi gün, kar??l?kl? olarak bedenleri içinde yer de?i?tirmi? halde bulurlar kendilerini. Yeni kimliklerine uyum sa?lad?kça birbirlerini daha iyi anlamaya ba?larlar. Nihayetinde ancak kar??l?kl? olarak ortaya koyduklar? öz sayg? ile olaylar? ve durumlar? birbirinden ay?rabilmeleri gerçek olabilecektir. Filmin 1976 yap?m? ilk versiyonunda Jodie Foster rol alm??t?. Bu kez Jamie Lee Curtis ile izleyicisiyle bulu?uyor.


Steel Magnolias

1980’li y?llarda Louisiana’da ya?ayan bir grup kad?n?n baz? sorunlar? vard?r. Kiminin kocas? ölmü?tür, kimi depresiftir, kimi daha evlenememi?tir bile. Böylelikle bu kad?nlar giderek kendilerini dedikodunun dayan?lmaz çekicili?ine kapt?r?rlar. Dedikodu bu kad?nlar?n en iyi yapt??? ?eydir. D??arda ba?ka insanlarda aray?p da bulamad?klar? birçok ?eyi kendi aralar?nda ve bu küçük güzellik salonunda bulurlar.


Mrs. Doubtfire

Daniel ve Miranda’n?n evlilikleri hiç iyi gitmemektedir. Miranda, Daniel’in ne kadar iyi baba oldu?unun fark?nda olsa da onu çok sorumsuz bulmaktad?r. Kar?s?na ve çocuklar?na kar?? büyük bir sevgi besleyen Daniel istemeye istemeye bo?anmay? kabul eder.
Fakat mahkemenin çocuklar? annelerine vermesi sonucu çocuklar?ndan ayr? kalmak zorunda kalan Daniel, bu duruma bir çözüm bulmaya kararl?d?r. En iyi buldu?u çözüm ise dad? k?l???na girerek çocuklar?n?n bak?c?s? olmakt?r. Bu ?ekilde oldu?undan bamba?ka bir karaktere bürünerek çocuklar?n?n ve kar?s?n?n güvenlerini tekrar kazanan Daniel’in ba??, aksiliklerden kurtulmayacakt?r.
Chris Columbus’un yönetti?i Mrs. Doubtfire, 1994 y?l?nda En ?yi Makyaj dal?nda Oscar sahibi olmu?tu.


Erin Brockovich

Erin Brockovich, insana insan gibi davran?lmas?n?n en do?rusu olaca??n? dü?ünen bir halk kahraman?d?r. Kendini dünya üzerinde haks?zl??a u?rayan insanlar?n haklar?n? aramaya ve onlara yard?m etmeye adam??t?r. Fark?ndad?r ki bu insanlara yard?m ederken kendi hayat?na da benzer yard?mlarda bulunmakta ve daha iyi bir insan olmaktad?r. Julia Roberts’?n filmografisinin Oscarl? performans? olan yap?m, hukuk e?itimi almam?? olmas?na ra?men, insan sa?l???n? tehdit eden çok önemli davalarda hakl?n?n kazanmas?n? sa?layan s?radan ama mücadeleci bir kad?n?n öyküsünü anlat?yor. Erin Brockovich karakterinin de gerçekten hayattan uyarland???n? ve filmin yönetmenli?ini Steven Soderberg’in üstlendi?ini hat?rlatal?m.


Anywhere But Here

Sene 1995… Ann ve Annesi Adele, 20 y?ll?k bir Mercedes ile yeni hayatlar?na do?ru yola ç?karlar. ?stikamet bir hayaller kasabas? olan Beverly Hills’dir. Wisconsin’de eski ya?ad?klar? yer olan bo?ucu ve bunalt?c? Bay City’den bir uzakla?mad?r bu. Geleceklerine kendi ba?lar?na yön verebilecekleri bir yere yerle?meyi hayal etmektedirler. Aralar?ndaki fazlas?yla samimi ancak temelde çat??mal? ili?ki ise, hayattan farkl? ?eyler bekleyen iki insan?n hayata kar?? garip konumlanmas?d?r. Anne-k?z, yeni bir hayata ba?laman?n e?i?indedirler.
Wayne Wang taraf?ndan yönetilen Anywhere But Here’in ba?rollerinde Susan Sarandon ve Natalie Portman’? görüyoruz.


Mamma Mia!

Merly Streep’in en e?lenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie babas?z büyümü? ve bunun hasretini çeken, güzel bir k?zd?r. Babas?n?n kimli?ini ke?fetmeyi ümit eden Sophie Sheridan’?n öyküsü, ünlü pop grubu ABBA’n?n hit ?ark?lar? e?li?inde anlat?l?r. Sophie Sheridan evlenecek ya?a gelmi?tir. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna’n?n 20 y?l önce ziyaret etti?i Yunan adalar?nda ya?ad??? geçmi?inden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir çapk?n kad?nd?r asl?nda ve k?z?n?n gerçek babas?n?n kim oldu?unu bilmemektedir. Ba?rolünde 14 kez Oscar adayl??? elde eden ve iki kez Oscar kazanan efsanevi oyuncu Meryl Streep’in oynad??? Mamma Mia, ?sveçli müzik grubu ABBA’n?n ?ark?lar?n? temel alan ayn? adl? Broadway müzikalinin sinema film uyarlamas?. Filmin ismi de, grubun 1975 y?l?nda müzik listelerinin zirvesine ç?kan Mamma Mia adl? ?ark?s?ndan al?nm??.


Little Miss Sunshine

Hoover ailesi, uzaktan bak?l?rsa oldukça s?radan ve modern bir Amerikan ailesidir. Ancak birbirlerine taban tabana z?t üyeleriyle ve çat??malar?yla asl?nda hiç de öyle de?ildir. Küçük, ak?ll? ancak ?i?man k?zlar? Olive’in tüm hayali ülkenin öteki yakas?nda düzenlenecek bir güzellik yar??mas?na kat?lmakt?r. Eski bir minibüse atlayarak yola ç?kan aile, bu yolda bir aile olman?n ne demek oldu?unu yeniden ke?fedecektir.
Amerikan Ba??ms?zlar?n?n son dönemdeki yüz aklar?ndan biri olan Küçük Gün I????m, özellikle Steve Carell’in enfes oyunculu?uyla ve tatl? mizah?yla ?enleniyor.


The Kids Are All Right

Nic ve Jules, yapay döllenme yoluyla dünyaya gelmi? 2 çocuk sahibi lezbiyen bir çifttir. Art?k ergenli?e ad?m atan çocuklar? ise babalar?yla tan??mak istemektedirler. Babalar?n?n izini süren çocuklar sonunda gerçek babalar? Paul’le tan???rlar. ?imdi s?ra Paul’ü anneleri ile tan??t?rmalar? gerekmektedir…

Bir yemekte bir araya gelen donör baba ve lezbiyen anneler, klasik çekirdek aile düzenini yeni ba?tan ele alarak farkl? bir aile yap?s? kurarlar.

Ba?ta En ?yi Film olmak üzere 4 dalda Oscar’a aday olan film, aileye ve aileyi olu?turan elementlerin insan hayat?ndaki rollerine dikkatleri çekerek, e?cinsel çiftlerin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olmalar? özelinde aile kavram?n? sorguluyor. Oyunculuklar?yla da göz dolduran film vizyona girdi?i dönem ele?tirmenlerden de tam puan almay? ba?arm??t?.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın