iPhone XR, A12 Bionic Çip, 6.1 inç Liquid Retina Ekran, Alt? Muhte?em Renk Seçene?iyle Sunulan Alüminyum ve Cam Tasar?m, Face ID ve Geli?mi? Kamera Sistemi ile Birlikte Geliyor

 

Apple bugün iPhone Xs’in ç???r açan teknolojilerini, tamamen ekrandan olu?an ve bir ak?ll? telefonda bulunan en geli?mi? LCD’ye sahip cam ve alüminyum tasar?mda bir araya getiren, 6.1 inç Liquid Retina ekranl?, alt? muhte?em renk seçene?iyle sunulan iPhone XR’? tan?tt?. iPhone XR güçlü yeni nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip, TrueDepth kamera sistemi, Face ID ve tek bir kamera lensi kullanarak etkileyici portreler çeken geli?mi? bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. iPhone XR, 19 Ekim Cuma gününden itibaren ön sipari?e aç?lacak ve 26 Ekim Cuma gününden itibaren ma?azalarda sat??a sunulacak.

 

“iPhone XR, iPhone’da yap?lan en yeni inovasyonlarla daha da fazla insana ula?mam?z? sa?layacak. iPhone XR; kenardan kenara uzanan 6.1 inç Liquid Retina ekran, daha h?zl? Face ID ile kimlik do?rulama özelli?i sunan en yeni TrueDepth kamera, ikinci nesil Neural Engine ile birlikte gelen yeni 7 nanometre A12 Bionic çip, geli?mi? Portre modu ve Portre ?????yla ola?anüstü foto?raflar çeken 12 megapiksel kamera gibi en yeni teknolojilerle dolu,” aç?klamas?n? yapan Apple’?n Global Pazarlamadan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Philip Schiller sözlerine ?öyle devam etti: “S?v? ve toza kar?? IP67 derecesinde koruma sunan, havac?l?k ve uzay endüstrisi standartlar?ndaki ola?anüstü yeni alüminyum ve cam kasan?n yan? s?ra tüm gün süren uzun pil ömrüne sahip yeni iPhone XR, alt? yeni renk seçene?iyle geliyor. iPhone XR, en yeni iPhone X teknolojisinin sundu?u muhte?em deneyimi, göz al?c? yeni tasar?mlarla ve daha uygun bir fiyatla daha fazla insan?n ya?amas?na olanak veriyor.”

Alt? Yeni Renk Seçene?iyle Ç???r Açan Alüminyum ve Cam Tasar?m

Tamam? ekrandan olu?an büyüleyici tasar?m, iPhone XR’?n ekran?n? kenarlara kadar geni?letiyor. Bir ak?ll? telefonda ?imdiye kadar kullan?lan en dayan?kl? ön cama sahip ekran,  7000 serisi havac?l?k ve uzay endüstrisi standard?nda dayan?kl? alüminyumdan yap?lan anodize ?eritle ??k bir uyum sa?l?yor. Ayr?ca cam arka yüzey ise kablosuz ?arj olana?? sunuyor.

iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sar?, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere alt? yeni renk seçene?iyle geliyor. Yedi katmanl? renklendirme i?lemi, cam arka yüzeye muhte?em nüanslar katarken alüminyum ?erit ve kamera çerçevesi de sofistike bir görünüm kazand?rmak için uyumlu renklerle sunuluyor. Suya ve s?çramalara dayan?kl?, IP67 derecesine sahip bu yeni tasar?m, kahve, çay ve so?uk içeceklerle her gün ya?anabilecek dökülmelere kar?? koruma sa?l?yor.1

iPhone XR (PRODUCT)RED sat??lar?ndan elde edilen gelirin bir bölümü, do?rudan Global Fund HIV/AIDS ba???lar?na eklenecek. Bu ba???larla tahliller, rehberlik, tedavi ve virüsün anneden bebe?e geçmesine engel olmaya odaklanan önleme programlar? sunulacak.

Bir Ak?ll? Telefonda Bulunan En Geli?mi? LCD ekran

Ön yüzeyin tamam?n? olu?turan muhte?em 6.1 inç Liquid Retina ekran2, geni? renk deste?i ve daha do?al bir görüntüleme deneyimi ya?atan True Tone ile sektördeki en do?ru renkleri sunuyor. Kusursuz cam, geli?mi? piksel maskeleme ve alt piksellere kadar "örtü?me önleme" tekni?i, ekran?n ayg?t k?vr?mlar?n? izlemesine olanak verirken yeni arka plan ????? tasar?m? ekran?n kö?elere do?ru uzanmas?n? sa?l?yor.

iPhone XR, uyand?rmak için dokunma, yukar? kayd?rarak ana ekran? açma, a?a?? kayd?rarak bildirimlere ve Denetim Merkezi’ne eri?me ve ana ekrana basarak kameray? ya da feneri an?nda açman?z? sa?layan yeni dokunsal geri bildirim özelli?i gibi h?zl? ve ak?c? iPhone hareketlerini destekliyor.

Yeni Nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic Çip

?imdiye kadar bir ak?ll? telefonda kullan?lan en ak?ll? ve en güçlü çip olan Apple tasar?m? A12 Bionic, daha fazla güç verimlili?i sa?layan bir tasar?m ile sektörde lideri bir performans sunan ve ak?ll? telefonlarda ilk defa bulunan 7 nanometre çipi içeriyor. A12 Bionic, yüzde 15’e kadar daha h?zl? iki performans çekirde?ine, yüzde 50’ye kadar daha verimli dört verimlilik çekirde?ine, yüzde 50’ye kadar daha h?zl? dört çekirdekli bir GPU’ya, güçlü Apple tasar?m? Görüntü Sinyali ??lemcisine (ISP), video kodlay?c?ya ve çok daha fazlas?na sahip alt? çekirdekli bir füzyon mimarisini temel al?yor. Bütün bunlar oyunlar, foto?rafç?l?k, video düzenleme ve grafiklerin yo?un ?ekilde kullan?ld??? uygulamalarda yeni deneyimlerin kap?lar?n? açarken, ayn? zamanda mükemmel pil ömrü sa?lamaya devam ediyor. iPhone XR bu kadar güçlü olmas?n?n yan?s?ra iPhone 8 Plus’a göre bir buçuk saat daha uzun pil ömrü sunuyor.

Yeni nesil Neural Engine, foto?rafç?l?ktan art?r?lm?? gerçekli?e kadar her alanda geli?mi? yapay ö?renmeyi destekliyor. Neural Engine, A11 Bionic çipte saniyede 600 milyar i?lem yapabilirken ?imdi yeni sekiz çekirdekli tasar?m sayesinde saniyede 5 trilyona kadar i?lemi tamamlayabiliyor. Bu da ARKit’te daha h?zl? düzlem alg?lama gibi yeni olanaklara ve gerçek zamanl? yapay ö?renmeden yararlanan yeni özelliklere imkan veriyor. Neural Engine’in ilk kez Core ML’e aç?lmas?, geli?tiricilerin bu son derece verimli yapay ö?renme sistemini kullanan uygulamalar geli?tirmelerine olanak veriyor. A12 Bionic Neural Engine’de çal??an Core ML, A11 Bionic çiptekine göre dokuz kat daha h?zl?, üstelik yaln?zca onda biri kadar enerji kullan?yor.

Face ID: Bir Ak?ll? Telefonda ?imdiye Kadar Kullan?lan En Güvenli Yüzle Kimlik Do?rulama Sistemi

Yaz?l?m optimizasyonlar? ve daha h?zl? Secure Enclave sayesinde Face ID, iPhone XR’da daha h?zl? çal???yor. TrueDepth kamera sistemi tek bir bak??la iPhone’un kilidini açmak, Apple Pay’i kullanmak, güvenli uygulamalara eri?im sa?lamak ve daha birçok özelli?e ula?mak için iki boyutlu yüz taray?c?lar?n sundu?u özelliklerin ve güvenli?in çok ötesine geçen hassas bir derinlik alg?lama teknolojisinden yararlan?yor.

Geli?mi? Tek Lensli Geni? Aç?l? Kamera

iPhone XR’da, daha h?zl? otomatik odaklama sa?layan yepyeni bir sensöre sahip 12 megapiksel f/1.8 diyaframl? geni? aç?l? bir lens bulunuyor. Daha büyük ve daha derin pikseller ise foto?raf ve videolarda görüntünün gerçe?e daha yak?n olmas?n? sa?l?yor ve dü?ük ???k performans?n? art?r?yor. ISP’de yap?lan iyile?tirmeler, Neural Engine ve geli?tirilmi? yaz?l?m algoritmalar?, harika bir bokeh efektine sahip portre foto?raflar?na imkan tan?yor. Ak?ll? HDR, foto?raflara daha güçlü vurgu ve gölge ayr?nt?lar? getiriyor.

Yeni Derinlik Denetimi, kullan?c?lar?n hem gerçek zamanl? önizlemede3 hem de çekimden sonra alan derinli?ini ayarlayarak harika bir bokeh efektine sahip etkileyici portreler çekmelerini sa?l?yor. Ön TrueDepth kamerada bulunan geli?mi? Portre modu ve dramatik stüdyo ????? efektleri sunan Portre I???? ile selfie’ler ?imdi her zamankinden daha güzel görünecek.

Wireless Teknolojileri

Yüksek indirme h?zlar? için LTE Advanced teknolojisinden yararlanan4 iPhone XR, nano SIM ve dijital eSIM kullanarak Çift SIM5 özelli?i sunuyor.

iOS 12 ile birlikte geliyor

iPhone XR, dünyan?n en geli?mi? mobil i?letim sistemi iOS 12 ile birlikte geliyor. iOS 12, art?r?lm?? gerçeklikten yararlanarak iOS kullan?c?lar?n?n dünyaya bak???n? de?i?tiriyor, insanlar?n foto?raflar? yeniden ke?fedip payla?malar?na yard?mc? oluyor, yeni Animoji ve Memoji ile ileti?im kurmay? daha etkili ve e?lenceli hale getiriyor. Ekran Süresi mü?terilerin iOS ayg?tlar?yla etkile?im kurarak geçirdikleri zaman? anlay?p kontrol etmelerini sa?l?yor, Siri K?sayollar? tüm uygulamalara Siri ile birlikte çal??ma özelli?i kazand?r?yor ve yeni gizlilik özelli?i kullan?c?lar? internette takip edilmeye kar?? koruyor.