Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe meditasyon uygulamas? Meditasyon uygulamas?n?n günde 5 dakikadan ba?layan fark?ndal?k egzersizleri ile bedeninizi ve duygular?n?z? tan?y?n, stresinizi yönetin, endi?enizi azalt?n ve uyku problemlerinizi çözün. Daha mutlu ve huzurlu bir insan olabilmek için farkl? konular içeren programlar sizi bekliyor!

A?a??ya bakan köpek duru?unu kolayl?kla yapabiliyor musunuz? Peki, amuda kalkabiliyor musunuz? Antrenmanlar?n?zda bu duru?lara yer veremiyorsan?z, endi?elenmeyin. Asana Rebel yoga tutkunlar? için tasarlanm?? bir yap?m gibi görünse de asl?nda farkl? fitness seviyelerindeki herkesin kullanabilece?i bir egzersiz uygulamas?. Ya? yakmak, esnekli?ini art?rmak ya da kuvvetlenmek istiyorsan?z Asana Rebel sizin için ideal bir uygulama. Asana yogan?n ne oldu?una dair bir fikri olmayanlar bile bu uygulamay? çok sevecek. App Store’dan indirebilece?iniz Asana Rebel uygulamas? Apple Watch’un yan? s?ra iPad ve Apple TV uygulamalar? da sunar.

Dünyan?n 1 numaral? uyku, Meditasyon ve Relaxation uygulamas? olan Calm ise Rehberli Meditasyonlar, Uyku Hikayeleri, nefes programlar?, esneme egzersizleri ve rahatlat?c? müzikler e?li?inde stres seviyenizi dü?ürmenize, anksiyetenizi hafifletmenize yard?mc? olur ve daha kaliteli bir uyku uyuman?z? sa?lar.

Apple Watch ile Siri’ye sorun

Siri art?k alarm kurmak ve arkada?lar?n?z? aramaktan çok daha fazlas?n? yap?yor! Bu koleksiyondaki uygulamalar? Siri’yle birlikte kullanarak ko?u ba?latabilir, profesyonel a??n? görüntüleyebilir, ?ehir içi ula??m?n? planlayabilir ve daha pek çok kolayl??a eri?ebilirsiniz.

Grup foto?raflar?n?z? çekin

Arkada? gruplar?n?n aranan foto?rafç?s? olmak istiyorsan?z Apple Watch yine yard?m?za ko?uyor. Bildi?imiz gibi iPhone kameras?nda bir zamanlay?c? özelli?i var ancak bu özelik her zaman kusursuz ?ekilde çal??m?yor. Toplu foto?rafa ko?san?z da kadraj?n içine girememi? oldu?unuzu görmek gibi sürprizlerle kar??la?abiliyorsunuz. ??te tam da bu noktada Apple Watch yard?ma ko?uyor. iPhone’u istedi?iniz bir noktaya yerle?tirip uzakla?t?ktan sonra Siri’yle Apple Watch’a “kameray? aç” sesli komutunu verdi?inizde iPhone’un kameras?n? uzaktan açm?? oluyorsunuz. Ayn? zamanda Apple Watch’unuzda da aç?lan kontrol ekran?nda iPhone ekran?n?n görüntüsünü görüp do?ru pozisyonu ald?ktan sonra saatinizden foto?raf butonuna basman?z yeterli. Daha da iyisi saatinize size foto?raf? çekmek için yeteri kadar süre b?rakan k?sa bir zamanlay?c? da kurabilirsiniz. 

Siri’yi kullanmak için yandaki Digital Crown’u birkaç saniye boyunca bas?l? tutmak ya da ayg?t?n?z uyand???nda “Hey Siri” diyerek neye ihtiyac?n?z oldu?unu söylemeniz yeterli.

Mutfaktaki en yak?n yard?mc?n?z olsun

Birbirinden ilginç ve e?lenceli yemek uygulamalar? ile al??veri? s?ras?nda listenizi Apple Watch ekran?ndan takip etmenize yard?mc? olan bu uygulamalara App Store’da bulunan Apple Watch’la yemek yap koleksiyonundan ula?abilirsiniz. Ayr?ca Siri komutlar?n ile ellerinizi kullanmadan Apple Watch’a sayac? 10 dk’ya kurma komutu verebilir, al??veri? notlar?n?za yeni malzemeler ekleyebilir veya misafirlerinizin gelmesine 1 saat kala size haber vermesini de isteyebilirsiniz.

Gücünüze güç kat?n

Apple Watch Series 4 art?k daha da güçlü. iPhone’unuz spor salonunun soyunma odas?nda kalm?? olsa bile favori podcast’lerinizi veya müziklerinizi dinleyebilirsiniz; üstelik hücresel servis plan?na ihtiyaç duymadan. Siri Kestirmeleri’ni kullanarak seyahat sürenizi kontrol etmek ve ard?ndan ne zaman eve varaca??n?z? ailenize mesajla bildirmek gibi i?lemleri kaydedebilir, belirledi?iniz kestirmeyi kullanarak bunun gibi günlük i?lerinizi tek seferde h?zl?ca tamamlayabilirsiniz. Tüm bunlar? yapabilmek için ihtiyac?n?z olan bütün uygulamalara App Store’da haz?rlanan özel Apple Watch’un gücünü ke?fet koleksiyonundan ula?abilirsiniz.

Total
0
Shares