Büyüleyici Yeni Ekran, Elektrokardiyogram ve Dü?me Alg?lama Özellikleriyle

Apple bugün, kullan?c?lar?n ileti?im halinde kalmalar?na, daha aktif olmalar?na ve sa?l?klar?n? güçlü yeni yollarla yönetmelerine yard?mc? olmak için yeniden tasarlanan ve geli?tirilen Apple Watch Series 4’ü tan?tt?. Dördüncü nesil Apple Watch, orijinal ikonik tasar?m?n? korurken, yeni donan?m ve yaz?l?m iyile?tirmeleri gerçekten tek, birle?tirilmi? bir formda bir araya getirilerek geli?tirildi. Yüzde 30 daha geni? büyüleyici ekran? daha ince ve daha küçük kasas?na mükemmel bir ?ekilde entegre edilirken yeni arayüzü daha zengin ayr?nt?larla daha fazla bilgi sa?l?yor. watchOS 5 yüklü Apple Watch Series 4, sert dü?ü?leri alg?layabilen yeni ivmeölçer ve jiroskop ve yeni ECG uygulamas?n? kullanarak elektrokardiyogram (EKG) çekebilen, FDA taraf?ndan De Novo s?n?flamas? verilmi? bir elektriksel kalp sensörü gibi ç???r aç?c? sa?l?k özelliklerinin yan? s?ra geli?mi? aktivite ve ileti?im özellikleri sunuyor.

“Apple Watch’un insanlar?n ya?am?n?n önemli bir parças? haline gelmesi bizi çok heyecanland?r?yor” diyen Apple’?n Operasyonlardan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Jeff Williams sözlerini ?öyle sürdürdü: “Tümüyle yeniden tasarlanan Apple Watch Series 4 vazgeçilmez bir ileti?im ve fitness arkada?? olmaya devam ediyor ve dü?me alg?lama ve do?rudan tüketicilere sunulan ilk EKG uygulamas? gibi ç???r aç?c? yeni özelliklerin eklenmesiyle ?imdi sa?l???n?z için de ak?ll? bir koruyucuya dönü?üyor.”

14 Eylül Cuma gününden itibaren, Apple Watch Series 4 (GPS) 26 ülke ve bölgede, Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) ise 16 ülke ve bölgede sat??a sunulacak. Her iki model de 21 Eylül Cuma gününden itibaren ma?azalarda sat??a ç?kacak.

Tasar?m 

Apple Watch Series 4 bir evrimden fazlas?; Apple Watch’un tamamen farkl? bir yeniden tasar?m?. ?ki ayr? boyut seçene?iyle sunuluyor: 40 mm ve 44 mm. Telefon görü?meleri, Siri ve Walkie-Talkie için optimize edilmi? hoparlörü yüzde 50 daha yüksek ses verirken mikrofonunun yeri, ses kalitesini art?rmak için yank?y? azaltacak ?ekilde de?i?tirildi. Ayg?t özel bir 64 bit çift çekirdekli i?lemciye sahip yeni nesil S4 çipe sahip ve yine tüm gün dayanan ayn? pil ömrüyle iki kat daha h?zl?.2

Apple Watch Series 4’ün arkas?, daha iyi hücresel a? kullan?m? için radyo dalgalar?n?n önden ve arkadan kolayca geçmesini sa?layan muhte?em siyah seramik ve safir kristalden olu?uyor. Artan t?klamalar?n?n alg?lanmas?n? sa?layan yeni Digital Crown ?imdi daha mekanik ve duyarl? bir his sunan dokunsal geri bildirim özelli?ine sahip.

Daha geni? ekran için optimize edilen kullan?c? arayüzü, uygulama simgelerinin ve yaz? tiplerinin daha büyük görünmesini ve daha kolay okunmas?n? sa?l?yor. Komplikasyonlar da ?imdi daha kesin ve bilgilendirici olacak ?ekilde harika bir ?ekilde geli?tirildi. Sonsuz bir ?ekilde özelle?tirilebilen bilgi görseli kadran?ndan animasyonunun derin bir nefese göre zamanland??? Nefes kadran?na kadar, yeni saat kadranlar? Series 4’ün ekran?n?n tüm avantajlar?ndan yararlan?yor. Ayr?ca, Buhar, S?v? Metal, Ate? ve Su gibi bir dizi hareketli kadran, kasan?n yuvarlat?lm?? kenarlar?na benzersiz bir ?ekilde tepki veriyor.

Sa?l?k

Apple Watch Series 4, Digital Crown’a yerle?tirilmi? elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamas?n? kullanarak, mü?terilerin do?rudan bileklerinden EKG çekmelerini sa?lar. Bu uygulamada, mü?teriler Digital Crown’a dokunduklar?nda 30 saniye sonra bir kalp ritmi s?n?flamas? al?rlar. Bu, kalbin normal bir düzenle att??? veya önemli sa?l?k sorunlar?na neden olabilecek Atriyal Fibrilasyon (AFib) belirtileri olup olmad???n? gösterilebilir. Tüm kay?tlar, ilgili s?n?fland?rmalar ve varsa, semptomlar Sa?l?k uygulamas?nda doktorlarla payla??labilecek bir PDF dosyas?nda saklan?r.

watchOS 5 ile, Apple Watch kalp ritmini aral?kl? olarak arka planda analiz eder ve AFib belirtisi olabilecek bir kalp ritmi düzensizli?i varsa bir bildirim gönderir.3 Kalp at?? h?z? belirli bir e?i?in üzerinde ç?kar ve alt?na dü?erse de kullan?c?y? uyar?r.

Dü?me alg?lama özelli?i, 32 g’ye kadar güçleri ölçebilen ve sert dü?ü?leri belirleyebilen özel algoritmalara sahip yeni nesil bir ivmeölçer ve jiroskop kullan?r. Bile?in hareketini ve darbe h?zlanmas?n? analiz eden Apple Watch dü?ü?ten sonra kullan?c?ya uyar? gönderir. Kullan?c? bu uyar?y? yok sayabilir veya acil servisleri aramak için kullanabilir. Apple Watch bu bildirimden sonra 60 saniye içinde hareket alg?lamazsa otomatik olarak acil servisi arar ve acil servis ileti?im ba?lant?lar?na konumu bildiren bir mesaj gönderir.

Fitness 

watchOS 5 ile, Apple Watch daha da iyi bir fitness ve antrenman arkada??na dönü?üyor. Aktivite yar??malar? kullan?c?lar?n di?er Apple Watch kullan?c?lar?na meydan okumas?n?, otomatik antrenman alg?lama özelli?i geriye dönük kredi vererek bir antrenman ba?latma uyar?s? ba?lat?r ve yeni özel antrenman türleri Yoga ve Hiking yak?lan aktif kalorileri ve kazan?lan egzersiz dakikalar?n? do?ru bir ?ekilde izler. Ko?u tutkunlar?, d?? mekan antrenmanlar? için alt? saate ç?kar?lan daha uzun pil ömründen yararlanabilir ve iç ve d?? mekan ko?ular? için tempo, d?? mekan ko?ular? ve ko?ulan son kilometrenin h?z?n? gösteren son kilometre h?z uyar?lar? gibi yüksek performans özelliklerinin keyfini ç?karabilir.

Ba?lant?da Kalma 

Mü?teriler Wi-Fi veya hücresel ba?lant?yla tüm dünyada ileti?im kurman?n yeni bir yolu olan saatten saate ba?lant? yöntemi Walkie-Talkie ile, sadece bir bilek dokunu?uyla arkada?lar?na ula?abilir.4  Üçüncü taraf içeriklerine k?sayollar ve üzerinde i?lem yap?labilir içerikler sunan Siri saat kadran? daha öngörülü ve proaktif. watchOS 5 ayr?ca kullan?c?lar?n Apple Watch’ta Apple Podcasts ile favori podcast’lerini hareket halindeyken dinlemelerini ve Siri’yi kullanarak katalogdaki herhangi bir podcast’e ula?malar?n? sa?l?yor. Apple Watch Series 4’ün zenginle?tirilmi? komplikasyonlar?, glikoz seviyelerinin sürekli olarak izlenmesini sa?layan Dexcom veya görevlerin günlük ilerleme durumunu gösteren Streaks gibi yararl? üçüncü taraf uygulamalar?n daha ayr?nt?l? görünümlerini sunuyor.