Su Karaku?’un özel olarak haz?rlad??? Aral?k 2018 astroloji yorumlar?n?z…

1 Aral?k

Merkür gerileyerek Akrep burcuna tekrar dönecek. Gizli sakl? olana merak, dü?ünceleri kendine saklamak, en derini hissetmek üzere ku?kucu ve sorgulamac? konu?malar yapmak, kolay güvenmeyen yakla??mlar sergilemek bu döneme özgü dü?ünceler.

2 Aral?k

Venüs Akrep burcuna yerle?iyor. A?ktan fazlas?na, tutkuya ve derin bir ba?l?l??a ihtiyaç duyulacak bu dönem de a?k? göstermek yerine ilgilendi?iniz ki?inin anlamas?n? ve harekete geçmesini beklemek tercihiniz olabilir.

6 Aral?k

Merkür Akrep burcunda dura?anla?acak ve ertesi gün ileri harekete geçmi? olacak. Gölge dönem yani hala ?akalar?n? sürdürece?i, sürprize ve hataya aç?k dönem 15 gün daha sürecek.

7 Aral?k

Yay burcunun15. derecesinde Yeni Ay gerçekle?iyor. Be? gün öncesinden be? gün sonras?na kadar etkili. Merkür retrosu sona erdi?i için yeni ba?lang?çlara uygun.

Özellikle e?itim, seyahat ve d?? ticaret alan?nda çal??anlar için. Ancak Bal?k burcundaki Mars-Neptün kavu?umu hayal k?r?kl??? ile ?iddetti, su bask?nlar?yla sert bir havay? bulu?turuyor. Ve bu bulu?ma Yeni Ay’a sert aç?yla ba?lanacak. Yani yenilik sert bir nedenden dolay? zorunlu olabilir.

Uranüs-Venüs ve Ay dü?ümleri aras?ndaki aç? bir miktar zorlay?c?.

12 Aral?k

Merkür tekrar Yay burcuna giri? yap?yor. Akrep/ Yay burçlar?nda gerçekle?en y?l?n son Merkür gerilemesi 6 Aral?k tarihinde sona erdi. Yay burcuna ikinci kez giri? yapan Merkür bu kez dü?ünce hatalar?n? düzeltmeye, her konuda bilgi edinmeye, bilgiyi i?leyip ba?kalar?yla payla?maya yard?m edecek. Üniversite düzeyinde e?itim görenler için ba?ar?l? bir dönem olabilir.

22 Aral?k

Dolunay 0.derece yengeç burcunda olu?tu?unda gökyüzünün rengi de?i?ecek ve Uranüs uyumlu aç?s?yla birlikte sürpriz geli?meler, arad???n? bulmak, anneyle ve çocuklarla ili?kili iyi haberler sevindirecek. Dolunay be? gün önceden be? gün sonras?na dek etkili.

29 Aral?k

Ay Terazi burcunda ilerlerken sabah saatlerinde sosyal olmak isteyecek belki son dakika programlar? yapaca??z ancak ö?leden sonra Ay’?n Akrep burcuna geçi?iyle birlikte sosyalle?mek yerine gizli sakl? kalmas?n? istedi?imiz bir y?lba?? e?lencesini tercih edece?iz. Y?lba??n?n piyango talihlileri Akrep, Yay, ?kizler ve Yengeç’le ile yükselen burcu bunlardan biri olanlardan ç?kabilir.

 

 

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan) +

 

 

Ay?n ilk yar?s?nda zorunlu yenilikler e?itim, ta??nma, seyahat alan?n?zda gerçekle?ecek. ?stemedi?iniz bir ?eyi yapmaya mecbur kalmak içsel dengenizi bozabilir.

Ay?n ikinci yar?s?nda ev ve yuva alan?ndaki sürpriz bir geli?me ne?enizi yerine getirebilir. Hatalar? düzeltmek ve çözüm bulmak ay?n ikinci yar?s?ndan itibaren mümkün olacak.

 

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s) +

 

 

Ay?n ilk yar?s?nda ödeme dengenizi bozacak geli?meler söz konusu. Grup çal??malar? veya arkada?lar?n kararlar?na uymak kaybettirebilir. Yat?r?mlar?n?z? kendiniz yönetmelisiniz.

Ay?n ikinci yar?s? daha keyifli. Dolunay çevresel faktörleri hesaba katabilece?inizi ve destek alaca??n?z? anlat?yor. ?çsel bir yönelim sizi mutlulu?a, an? ya?amaya götürecek.

 

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran) +

 

 

Ay?n ilk yar?s? zorlu. Mecburi evlilikler veya i? ortakl?klar? kariyerinizi de?i?tirebilir ve öfkeniz yükselebilir. Ç?k?? yolu için acele etmeyin ay?n ikinci yar?s?nda daha keyifli hissedecek, mali güçlüklere sürpriz çözümler bulacaks?n?z.

Yeniden kazanmak özgüveninizi yükseltecek ve zorunluluklar? ortadan kald?racak. Y?lba??n?n talihlilerinden biri olmak için pozitif dü?ünceye önem vermelisiniz.

 

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz) +

 

 

?? alan?n?zda ay?n ilk yar?s?nda yapaca??n?z yenilik isteyerek de?il baz? mecburiyetlerden olu?abilir. Kent veya ülke de?i?tirmek, okula yak?n olmak gibi nedenler sevimsiz durumlara dü?menizle sonuçlanabilir.

Ay?n ikinci yar?s?nda kendinizi ortaya koyacak sürpriz tekliflerle yeniden istedi?iniz alanda ye?ereceksiniz. Üzülmek için acele etmeyin ay?n ikinci yar?s?n? bekleyin.

 

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos) +

 

 

Çocuklarla veya partnerinizle ilgili yenilikler ay?n ilk yar?s?nda kendinizi zorunlu ve iyi hissetmeniz nedeniyle yap?lsa da a??r? harcamalar dü?ündürecek ve k?zd?racak. Çok kararl? olman?z gerekmiyor zira ay?n ikinci yar?s?nda ko?ullar de?i?ecek.

?ç dünyan?z? huzura kavu?turan bir teknikle kar??la?acak veya kullanmaya ba?layacaks?n?z. Her ?eyi de?i?tirebilme yetene?inizle mutlu sonuçlara ko?acaks?n?z.

 

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül) +

 

 

Ev ve aile konusunda de?i?iklikler ay?n ilk yar?s?nda ne?enizi kaç?rabilir. Zorunlu bir evet demekle hayat?n?z bir ortam ortakl???na do?ru ilerleyebilir. Ancak çabucak demoralize olmay?n.

Ay?n ikinci yar?s?nda iyi dostlar destek verecek ve yeni gelirler kazanman?z?, durumunuzu de?i?tirmenizi sa?layacak. Hiçbir olumsuzlu?a uzun süre katlanmayacaks?n?z.

 

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim) +

 

 

Yak?n çevrenizi iste?iniz d???nda de?i?tirmek zorunda kalabilirsiniz. ?? alan?n?zla yollar? ay?rabilirsiniz. Birçok aksilik hayat? sorgulat?rken ay?n ikinci yar?s?nda havan?z ve moraliniz yön de?i?tirecek, eski ne?enizi kazanacaks?n?z.

Yak?nlar?n?zdan gelecek yeni bir teklif, sürpriz öneriler, avantaj?n elinize geçmesi kariyerinizde yükseli? anlam?na gelecek. Yenilen de?il kazanan taraf olacaks?n?z. Ay?n ilk yar?s?nda enseyi karartmay?n.

 

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m) +

 

 

Mali konularda çe?itli aksilikler ya?anabilir ve ay?n ilk yar?s?nda modunuz, motivasyonunuz dü?ebilir. Özgüveninizi sarsacak geli?meler bir miktar para kaybettirebilir. A?ka bak?? aç?n?z? de?i?tirmek zorunda  kalabilirsiniz.

Ay?n ikinci yar?s?nda bu geli?melerin müssebbipleri pi?manl?k duyup sizi arayabilir. Sürpriz bir teklifle i? alan?nda yükseli?inizde gerçekle?ebilir, ortam de?i?ikli?i yapabilirsiniz. Zaman her?eyin ilac?.

 

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k) +

 

 

Ay?n ilk yar?s?nda hayat?n?z? yeniden sorgulayacak ki?ili?iniz ve görünü?ünüzde önemli bir de?i?iklik yapmak durumunda kalacaks?n?z. ?yimserli?inize gölge dü?ürecek bu geli?me aile bireyleriyle aran?zda ç?kan sorunlar olabilir.

Ay?n ikinci yar?s?nda çocuklar?n?z?n veya partnerinizin yapaca?? bir sürprizle yeni gelirler kazanma imkan? bulacak, durumu avantaj?n?za çevireceksiniz.

 

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak) +

 

 

Ay?n ilk yar?s?nda suçluluk duygular?yla yo?rulabilir, travmatik baz? olaylar ya?ayabilirsiniz. Yak?nlar?n?z?n sa?l??? can s?k?c? olabilir. Karde?lerinizin veya akrabalar?n tutumuda öfkenizi yükseltebilir.

Ay?n ikinci yar?s?nda evlilik veya i? ortakl??? durumunuza ilaç gibi gelirken, yeni bir eve kavu?mak hayalinizde olmayan bir konforu da sa?layacak, keyfinizi yerine getirecek.

 

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat) +

 

 

Yeni arkada?lar ay?n ilk yar?s?nda mecburen hayat?n?za kat?lacak ancak çok güvenmemekte fayda var. Mali konularda kay?plar yaratabilir ve öfkenizi yükseltebilirler.

Ay?n ikinci yar?s?nda ise i? alan?n?zda arad???n?za ula?acak, yeni bir çevrede yükseli?inizi garantileyeceksiniz. Yenilik içinizi açacak. Ay?n ilk yar?s?nda dikkatli olarak büyük sorunlar? engelleyebilirsiniz.

 

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart) +

 

 

Kariyerinizle ilgili güya sevindirici geli?meler ay?n ilk yar?s?nda bir tuzak olabilir ve hayal k?r?kl?klar? ruhsal durumunuzu alt üst edebilir. Kötü sürprizlere haz?rl?kl? olmal? ve öfkenizi kontrol alt?nda tutmal?s?n?z.

Ay?n ikinci yar?s?nda ise a?k veya yarat?c? yeni bir proje sürpriz ?ekilde hayat?n?za girecek, enerjinizi yükseltecek. Mali konularda katk?s? olacak bu ili?kiye evet demelisiniz.

www.sukarakus.com

Instagram: sukarakus

Youtube: sukarakus

Her hakk? sakl?d?r.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.