Hem kendinize hem de sevdiklerinize yeni y?l hediyesi olarak da dü?ünebilece?iniz yeni ç?kan kitaplardan önerilerimiz.

Ay?e Kulin - Son | Everest Yay?nlar? +

Ay?e Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlat?m?n?n doruk noktalar?ndan biri Son! Kulin’in daha önceki romanlar?ndan tan?d???m?z kahramanlar?n sona eren hikâyeleri...

Son, içinde tuhaf bir s?k?nt?s? olanlar?n, memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördü?ü haliyle hat?rlayaca??n? bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanlar?n, üstüne gidildi?inde gözü hiçbir ?eyi görmeyenlerin, a?k yerine umutla yetinmek zorunda kalanlar?n hikâyesi.

Haruki Murakami - Kumandan? Öldürmek | Do?an Kitap +

Dünya edebiyat?n?n tart??mas?z en büyük yazarlar?ndan olan Haruki Murakami’den yeni bir kitap.

Kumandan? Öldürmek yaln?zl??? bir yük olarak görmeyen, yeri geldi?inde yaln?zl???n? bir madalya gibi gö?sünde ta??yanlar için yaz?lm?? bir roman. T?pk? bir da? ba??nda yaln?z bir hayat süren, bu yaln?z varolu?uyla gizemli bir ?eyleri hayat?na davet eden roman kahraman? gibi.

Mozart’?n Don Giovanni’sini, Strauss’un Güllü ?övalye’sini ba?ucu müzi?imiz yapaca??z. Kumandan? Öldürmek’in gizemli labirentlerinde kaybolurken Fitzgerald’?n Muhte?em Gatsby’sine selam gönderecek, Orwell’?n 1984’ü yazarken inzivaya çekildi?i o aday? merak edece?iz… Ve hepsinden önemlisi “büyülü bir dünya”da ya?ad???m?z? bir kez daha anlayaca??z.

Murat Yetkin - Merakl?s? ?çin Casuslar Kitab? | Do?an Kitap +

“James Bond iki günde yakalan?rd?.” Kendisi de “Majestelerinin hizmetinde” bir ?ngiliz ajan? olan Ian Fleming’in, James Bond karakterini yarat?rken model ald??? S?rp ajan Du?ko Popov, an?lar?nda böyle diyordu.

Küresel siyasetin görünmeyen dünyas?nda tarihin ak???n? de?i?tiren Popov, yakalanmamay? ba?arm?? m?yd?? Sadece o da de?il. CIA’in Türk-?slam Sentezi uzman? Özbek Türk’ü Ruzi Nazar’?n Türkiye’de görev yapt??? 11 y?lda iki askeri darbe oldu. KGB’nin Ortado?u operasyonlar?na yön veren Azeri Türk’ü Haydar Aliyev, Sovyetler y?k?ld?ktan sonra bugünkü Azerbaycan’? kurdu.

Nazar ve Aliyev, So?uk Sava?’ta kar?? saflardayd?. O dönem Türk istihbarat?n?n ba??nda Fuat Do?u vard?. Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenler kar??s?nda M?T neler yap?yordu? Türk istihbarat?n?n en ba?ar?l? ve en tart??mal? operasyonlar? neydi? Kar??n?za kimi zaman CIA kimi zaman da KGB ajan? olarak ç?kacak hiç tahmin etmeyece?iniz isimler…

Latife Tekin - Sürüklenme | Can Yay?nlar? +

Latife Tekin, Manves City’yle ayn? anda yay?mlad??? Sürüklenme’de Türkiye’nin bu ac?mas?z ve hoyrat  günlerine ayna tutuyor.  Manves City’yle birbirine el uzatan Sürüklenme, süregelen toptan y?k?ma kar?? yeni mücadele yollar?n?n, çaresiz yeti?kinlerin, sahipsiz, yoksul, yaln?zla?t?r?lm?? gençli?in ve onlar?n yeni bir hayat kurma, sürüklenirken tutunma çabalar?n?n roman?.

Yekta Kopan - S?radan Bir Gün | Can Yay?nlar? +

S?radan bir günde ba??n?za neler gelebilir? S?radan bir günde kahvalt? yap?p gazetenizi okuyabilir ve i?inize gidebilirsiniz. Çal???rken biraz içiniz geçebilir mesela. Bir kahve içip toparlanabilirsiniz. S?radan bir günde sevdiklerinizle görü?ür, evinize market al??veri?i yapabilirsiniz. S?radan bir günde bir cinayete tan?kl?k edebilir ve hayat?n?z?n sonsuz yolculu?una ç?kabilirsiniz. S?radan bir gün size bazen ki?isel geli?im kitaplar?nda yazanlardan fazlas?n? ö?retir.

Takma isimle ki?isel geli?im kitaplar? yazan Arma?an Gündo?du’nun hikâyesi bu. Yekta Kopan’?n kaleminden sahte kimlikler, yalanlar ve hesapla?malar üstüne sürprizlerle dolu bir roman.

Tuz Ya? Asit Is?-?yi Yemek Pi?irmenin ?ncelikleri - Samin Nosrat | The Kitap +

“Michael Pollan, ne yememiz gerekti?ine dair o geni? ve karma??k konuyu yaln?zca yedi kelimeyle özetledi?inde herkes çok etkilenmi?ti: ‘Yemek yiyin, fazla yemeyin, ço?unlukla sebze yiyin.’ Samin Nosrat da nas?l yemek pi?irmemiz gerekti?i gibi geni? ve karma??k bir konuyu dört kelimeyle özetlemeyi ba?ard?:

‘Tuz, ya?, asit, ?s?.’ Herkes çok etkilenecek.”

-Yotam Ottolenghi, Jerusalem adl? New York Times çok satan kitab?n?n yazar?-

Bar?? ?nce - Sars?nt? | Can Yay?nlar? +

Bar?? ?nce, büyük be?eni toplayan roman? Çeli?ki’den sonra okurlar?n? her anlamda “sarsacak” bir romanla kar??m?zda. “?simsiz” bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halk?n? avucuna alm??, mafyala?m?? bir dinî grup, bir masa etraf?nda toplan?p hem kaybolan arkada?lar?n?n hat?ras?yla hem de dostluklar? ve a?klar?yla hesapla?an üç arkada? ve tüm gizemlere ???k tutacak sahipsiz bir günlük…

Sars?nt?, yaln?zca bugüne de?il Türkiye’nin tüm zamanlar?na, art?k katran ba?lam?? ac? gerçeklerine dair, ustaca yaz?lm?? bir roman.