Kemal Gözükara E?itim ve Kültür Vakf? taraf?ndan 2007 y?l?nda kurulan ?stanbul Arel Üniversitesi kaliteli, profesyonel ve üstün e?itim anlay???yla, gelece?in güvencesi olan gençleri hayata haz?rl?yor. Ek yerle?tirme döneminde ö?rencilere üniversiteli olabilmeleri için indirimler uyguluyor. ?lk 3 tercihinde Arel Üniversitesini seçen adaylardan tam ücretli yerle?enlere %50,  %25 burslu yerle?enlere + %25 ve di?er indirimlerden faydalanabilen tüm aday ö?rencilere, toplam burs oran?n? %50’ye tamamlayarak indirimler uyguluyor.  ?ndirimler DGS ile yerle?ecek ö?renciler için de geçerli.

Üniversiteli Olman?n Ayr?cal???n? Arel’de Ya?ay?n

6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü ve1 meslek yüksekokulu ile birlikte bir dünya üniversitesi olma yolunda h?zl? ad?mlarla ilerleyen ?stanbul Arel Üniversitesi, deneyimli akademik kadrosu, doktora, yüksek lisans, lisans, ön lisans ve uzaktan e?itim programlar?yla ö?rencilere geni? seçenekler sunuyor. Çift anadal, yandal imkanlar?, kesintisiz burslar, erasmus ö?renci de?i?im program? ile yurtd???ndaki sayg?n üniversitelerle yürüttü?ü projeler, staj ve ö?rencilerin i? hayat?na geçi? sürecine verdi?i destek ve daha bir çok olanak Arel Üniversitesi’nin ayr?cal?klar? aras?nda.

Akademisyenlerini  Yeti?tiren Üniversite

?stanbul Arel Üniversitesi; alan?nda yetkin, bilimsel ara?t?rma konular?nda Türkiye’de ve dünyada söz sahibi ö?retim üyelerinden olu?an akademik kadrosu ile e?itim ve ö?retimin öncüsü olmaya devam ediyor. Mezun ö?rencilerini üniversitede yüksek lisans ve doktora programlar?na katarak ö?retim üyesi konumuna getiriyor. Kendi akademik kadrosunu yine kendi ö?rencilerini yeti?tirerek gelece?e haz?rlayan üniversite de uluslararas? bir e?itim anlay??? söz konusu.

Kariyer Merkezi ile ?? hayat?na haz?rlan?yorlar

ArelKAM (Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi) ö?rencilerine mezuniyet sonras? istihdam edilebilirliklerine katk? sa?lamak amac? ile çe?itli faaliyetler yürütüyor.

Ö?rencilerin ki?isel becerilerini ve yetkinliklerini geli?tirmek amac?yla uzman e?itmenler veya gönüllü sektör temsilcileri taraf?ndan çe?itli e?itimler ve sertifika programlar? düzenleniyor.  E?itimler sonras? ba?ar?l? olan kat?l?mc?lara sertifikalar?n? al?yor. Kariyer dan??manl??? ile ö?rencilere kariyer planlar?n? olu?turabilmeleri için fark?ndal?k artt?r?c? çal??malar yap?l?yor. Bu çal??malar ile ö?rencilerin i? hayat?na at?lmadan önce sahip olduklar? yetkinliklerinin ke?fedilmesi sa?lan?yor.

ArelKAM do?ru kariyer planlamas? için 2500’ün üzerinde çözüm orta?? ile ö?rencilere staj olanaklar? sunarken, mezuniyet a?amas?na gelmi? ö?rencilerinin de i? hayat?na geçi? sürecine destek oluyor. Say?s? günden güne artan çe?itli sektörlerdeki i? ilanlar?n? arelkariyer.arel.edu.tr sayfas?ndan ö?rencilerine duyurarak firmalara do?rudan ba?vuru yapabilmelerine olanak sa?l?yor.

Yerli ve Yabanc? Ö?renciler için Uluslararas? Ofis

Arel Üniversitesi, küreselle?en dünyada ya?anan de?i?imin bilinciyle, uluslararas? ili?kilerin geli?tirilmesine ve çe?itlendirilmesine büyük önem veriyor. Bu amaçla Erasmus+ Ofisi ile 2010 y?l?ndan bu yana gençlere ve yeti?kinlere hizmet vermek için çal??makta. Arel Üniversitesi Erasmus+ kapsam?nda yüksekö?retimde ö?renci ö?renim, ö?renci staj, ö?retim eleman? ve personel hareketlili?i projelerinin yan? s?ra e?itim seviyesi ve dil k?s?tlamas? olmadan yararlan?labilecek olan uluslararas? gençlik de?i?imleri, e?itim kursu programlar?, seminerler, konferanslar, i? gölgeleme ziyaretleri, çal??ma ziyaretleri ve gönüllülük f?rsatlar?n? da sunmakta. Ayr?ca, Gençlik Çal??malar? Merkezi ile kültürel ve sanatsal faaliyetler arac?l??? ile gençlik bilgilendirmesinin ve gençlik çal??malar?n?n etkinle?tirilmesini sa?l?yor. Farkl? ülkelerden genç gruplar? bir araya getirerek birbirlerinin kültürlerini tan?ma f?rsat? sunup ortak gerçekle?tirilen etkinler planl?yor. Üniversitesi’nin Erasmus+ kapsam?nda toplam 22 AB üyesi ülke’de bulunan 102 üniversite  ile 43 ayr? bölümü kapsayan toplam 225 anla?mas? bulunmakta. Ayr?ca sadece Avrupa ülkeleriyle s?n?rl? kalmay?p Amerika, Kanada, Afrika, Orta Do?u, ?ran, Japonya, Çin ve Türkiye’nin di?er kom?u ülkeleriyle de ikili anla?malar? da sürdürüyor.

Aktif Ö?renci Kulüpleri ile hayata haz?rl?k

Sosyal hayat?n ö?renciler için daha ba?ar?l? ve daha mutlu olmalar?nda etkili oldu?u bilincinde olan Arel Üniversitesi, ö?rencilerinin sosyal ve kültürel aktivitelerini özgürce gerçekle?tirmelerine imkân sa?l?yor. Bu kapsamda Ö?renci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif nitelikte birçok etkinlik düzenliyor.

Ö?renciler sosyal bir amaca hizmet etmek ve birbirinin tekrar? olmamak ?art?yla istedikleri kulübü kurmada veya üye olabilmekte. Üniversitede var olan aktif 45 ö?renci kulübüne  “Ö?renci Kulüpleri ve Liderlik” ofisi kulüp yönetimi konusunda destek sa?l?yor. Ö?renciler, kulüplerin düzenledikleri sanattan siyasete; festival, gezi, tiyatro, konferans, bilimsel sempozyum, sergiler, workshoplar gibi bir çok etkinlikler ile sosyal ya?amdan kopmadan ‘Arel’li olman?n ayr?cal???n? ya??yorlar.

Üniversite - Sanayi i? birli?i

Ba?ar?l? ara?t?rmac?lar için çekim merkezi haline gelmeyi amaç edinen ?stanbul Arel Üniversitesi, ulusal ve uluslararas? ara?t?rmalar?yla dünya ölçütlerinde insanl??a faydal?, nitelikli bilgi üreten, payla?an, yayg?nla?t?ran üniversitelerden biri olmak için çal??maya devam ediyor. Ara?t?rma projeleri için TÜB?TAK, ?stanbul Kalk?nma Ajans?, Avrupa Birli?i gibi fon kurulu?lar?ndan al?nan fonlar?n yan? s?ra Üniversite de büyük kaynaklar ay?rarak ba?ar?ya giden yolda tam destek veriyor.

Ara?t?rma ve giri?imcilik kültürünü geli?tirmek, sanayici, giri?imci ve ekosistem payda?lar? ile üniversite aras?nda köprü olu?turmak, ülke ve dünya için de?er yarat?m?n? ivmelendirmek amac?yla ArelTTO (Arel Teknoloji Transfer Ofisi), Art?Arel (Kuluçka ve Giri?imcilik Merkezi) ve ArelPOTKAM (Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler Ara?t?rma Merkezi) ile çal??malar?n? sürdürüyor. ArelTTO, ara?t?rmac?lar taraf?ndan üretilen yeni bilgi ve teknolojinin sanayi ile bulu?turulmas?na ve ticarile?tirilerek yayg?nla?mas?na katk? sa?layarak Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler aras?nda yer almas?na destek vermek amac?yla faaliyetlerde bulunuyor. ?STKA deste?i ile kurulan ArelPOTKAM, imalat sektörü ve sa?l?k alan? ba?ta olmak üzere birçok üründe hammadde ve ara ürün olarak kullan?lan Polimerler ve Kompozit malzemeler üzerine Ar-Ge çal??malar? yürütüyor. Art?Arel ise kendi i?ini kurmak isteyen giri?imcilere e?itim, dan??manl?k, mentorlük  destekleri ve ofis alan? ile altyap? hizmetleri sa?l?yor, yat?r?mc? a?lar? ile fikirlerin giri?ime dönü?türülmeleri ve geli?tirilmeleri için destek veriyor.

Villa Ö?renci Evlerinde Konaklama Olanaklar?

?stanbul Arel Üniversitesi’nin 400 yatak kapasiteli ö?renci evleri, lüks villalar? ile konforlu ve kaliteli ya?am standard? getiriyor. Farkl? oda kapasitelerine sahip evlerde güvenlik ve sa?l?k birimleri, ortak ya?am alanlar?, yar? olimpik aç?k yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahalar?, kafeterya, tüm odalarda buzdolab?, ortak alanlarda televizyon eri?imi, kablosuz internet yer al?yor. K?z ve erkek olarak ayr? ayr? konumland?r?lm?? olan Ö?renci Evlerine ula??m ise çok kolay.

Ücretsiz Ring Servislerle Yerle?ke Ula??m?

Ö?renciler Arel Üniversitesi Tepekent Yerle?kesine; Metrobüs son dura?? olan TÜYAP’tan ücretsiz hizmet veren ring servisleriyle rahat ve h?zl? ula?abiliyor. Villa Ö?renci Evlerinde kalan ö?renciler de ö?retim saatleri d???nda bu servislerden yine ücretsiz yararlan?yor. Sefaköy Yerle?kesine ise, Sefaköy metrobüs dura??ndan yürüyerek kolayca ula??l?yor.

Arel Üniversitesi ArelPARK Sosyal Ya?am  Projesini hayata geçiriyor

?stanbul Arel Üniversitesi, Büyükçekmece Belediyesi ile ortak yürüttü?ü sosyal ya?am projesini hayata geçiriyor.

Kültür, sanat ve sportif faaliyetleri içinde bar?nd?ran büyük bir gölet etraf?nda futbol, basketbol, voleybol sahalar?, tenis kortlar?, yüzme havuzlar? ve çok say?da restoranlar?n bulunaca?? sosyal ya?am alan? 400 dönüm üzerine in?a edilecek. 3.000 ki?ilik do?al çim konsept amfi tiyatrosu, mini golf sahas? ve yürüyü? parkurlar?yla Arel Üniversitesi ö?rencilerinin faydalanabilece?i projenin in?aat çal??malar?na 2018 y?l?nda ba?lanmas? planlan?yor.