Bu ay Yay burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber burçlar? ko?u?turmal? bir dönem bekliyor. Gündemde özellikle fiziksel de?i?imler, kariyer planlama ve seyahatler olacak.

??te Astrolog Dinçer Güner’den Aral?k 2018 astroloji yorumunuz.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k) +

 

 

Yeniay; kariyeriniz, yöneticilerle ili?kiler, terfi almak veya yeni bir i?e ba?lamak gibi konularda size tam destek sunuyor. Fikirlerinizle, ürettiklerinizle bir hâyli popüler ve göz önünde olacaks?n?z.

Size sunulan f?rsatlar? stratejik olarak iyi planlarsan?z hedefinize ula?mak için sa?lam temeller atm?? olursunuz.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak) +

Yeniay ile beraber kontrol edemedi?iniz durumlar, korkular?n?z, gizli kapakl? olan her ?ey gün ?????na ç?kacak. Bunlar? nas?l kontrol edece?iniz yükselen fark?ndal???n?zla beraber çok kolay olacak.

?? veya özel hayat?n?zla yüzle?ti?iniz konular sizi temkinli olmaya te?vik edebilir. Yaln?zl?k ihtiyac?n?z artabilir.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat) +

 

Yeniay ile kendinizi arkada? gruplar?n?zla bir etkinlikten di?erine ko?arken bulabilirsiniz. ??inizle ilgili bekledi?iniz geli?meler varsa bunlar?n olma potansiyeli oldukça yüksek.

Bu yeni bir pozisyon olabilece?i gibi, hat?r? say?l?r bir zam alman?z da mümkün. Bu ay daha pozitif ve yarat?c? bir enerji içine gireceksiniz.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart) +

Yeniay; kariyeriniz, yöneticilerle ili?kiler, terfi almak veya yeni bir i?e ba?lamak gibi konularda size tam destek sunuyor.

Fikirlerinizle, ürettiklerinizle bir hâyli popüler ve göz önünde olacaks?n?z. Size sunulan f?rsatlar? stratejik olarak iyi planlarsan?z hedefinize ula?mak için sa?lam temeller atm?? olursunuz.

 

 

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan) +

 

7 Aral?k’ta gerçekle?ecek yeniay ile beraber yo?un çal??ma temposuna ufak bir tatil kaçama??yla ara verebilirsiniz. ?? arayanlar için de oldukça destekleyici etkiler söz konusu.

Çok uluslu bir firmada i? f?rsatlar? ç?kabilece?i gibi mevcut i?inde devam edenler için ise yurt d??? seyahatleri gündeme gelebilir.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s) +

 

Bu ay kredi, alacak, verecek hesaplar?n?z, sigorta primleri, miras ve ortakla?a kazan?mlar?n?zla ilgili bekledi?iniz geli?meler varsa gerçekle?ebilir.

E? veya orta??n?zdan finansal destek görebilece?iniz gibi, herhangi bir dava sonucu bekledi?iniz bir para söz konusuysa bunu elde etmeniz mümkün olabilir.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran) +

 

Yeniay ba?lang?çlar, tazelenme ve pozitif enerjileri bar?nd?rd??? için flört hâlinde olanlar evlenme karar? alarak ili?kisini resmiyete dökebilir.

Bekârlar için yeni bir a?k kap?da! Bu ki?i yabanc? uyruklu ya da yurt d??? ba?lant?l? i?ler yapan biri olabilir. ?? kurmak, yeni i? anla?malar? imzalamak ve yeni ortakl?k olu?umlar? için destekleyici bir süreç.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz) +

 

Yay burcundaki yeniay ile beraber i? hayat?n?zda her zamankine göre ekstra angaryalarla kar??la?abilirsiniz. Sigara, alkol gibi al??kanlar?n?z varsa bunlar? b?rakma yönünde karar alabilirsiniz.

Spora ve diyete ba?lamak gibi ad?mlar atabilirsiniz. ?? arayanlar içinse yeni i? f?rsatlar? kap?da.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos) +

 

A?k hayat?n?z, evlili?iniz ve varsa çocu?unuzla ilgili güzel geli?melere ?ahit olacaks?n?z. Bekâr olanlar oldukça flörtöz bir ay geçirecek.

Ortak arkada? vas?tas?yla tan??aca??n?z biriyle doludizgin bir a?ka yelken açabilirsiniz. Bunun haricinde yeni hobiler edinebilir, güzel sanatlarla ilgili aktivitelerde bulunabilirsiniz.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül) +

 

Yay burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber gelece?e dair yeni hedef ve planlar yapabilirsiniz. Aile hayat?n?z?n ve ev ya?ant?n?z?n ön planda olaca?? bu süreçte i? veya ev de?i?tirmek isteyebilirsiniz.

Aile içinde baz? eski defterler aç?labilir. Ev içinde de?i?iklikler yapmak, yeniden dekore etmek, evinize yeni
bir hava katmak için iyi bir dönem olacak.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim) +

 

E?itim odakl? hareket edece?iniz, zihinsel becerilerinizi geli?tirmek için farkl? aray??lara girece?iniz bir süreçtesiniz. Akraba ziyaretleri yapabilir ve karde?lerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

K?sa yolculuklar? da fazlas?yla destekleyen bu yeni ay, keyif verecek haberler alman?z? da sa?layacak.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m) +

 

Yeniay sürecinde kredi çekebilir, varsa borçlar?n?z? kapatabilir ya da yeni bir yap?land?rma içine girebilirsiniz. ?? hayat?n?zda uzun zamand?r bekledi?iniz, zam gibi te?vik edici bir para ak???n? elde etmeniz de mümkün.

Kendinize olan inançlar?n?z? pozitif anlamda mercek alt?na alaca??n?z bir dönem olacak.

 

 

Total
3
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.