Geçti?imiz günlerde yeni kitab? ‘2019 Astrolojisi: ?çindeki Çocu?u Do?urmak‘ kitab?n?n tan?m? için Türkiye’ye gelen ünlü Astrolog Gahl Sasson, yeni y?la özel yorumlar?yla kar??n?zda.

2019 için “içinizdeki çocu?u do?urdu?unuz y?l olacak” diyen Sasson, bu y?l?n ayn? zamanda ilginç bir y?l olaca??n? söylüyor.

Ayn? anda hem harika hem de berbat hissetmeye al??san?z iyi olur.

??te Astrolog Gahl Sasson’dan 2019 Nümerolojisi +

2018’in bir do?um öncesi y?l oldu?unu söyleyebiliriz; ço?umuz için ac? verici bir y?ld? ve baz?lar? için zor bir hamilelik dönemiydi.

2019, bebe?in do?du?u y?l olacak. Size kolay bir do?um sözü veremem. Uzun bir do?um sanc?s? dönemi ya?ayabilirsiniz. Derin nefes alman?z gerekecek ve belki de biraz ç??l?k atacaks?n?z, ama emin olun ki Kendiniz’e hamilesiniz.

2019’da büyük bir dayan?kl?l?k ve disiplin sergilemeniz gerekecek. Bunun nedeni, O?lak burcunun kozmik sahneyi ele geçirmesidir. Bu y?l, Satürn, Plüton ve tutulmalar?n bir k?sm?, O?lak’ta /strateji destekleyen burç) bir araya geliyor.

Aral?k ay?nda Jüpiter de O?lak çetesine kat?lacak. Satürn’ün (disiplin ve k?s?tlama yönetici) O?lat’ta (olgunluk ve ihtiyarl?k burcu) ve Jüpiter’in de (?ans ve bereket) Yay’da (f?rsatlar ve iyimserlik burcu) olmas?, 2019’un oldukça ini?li ç?k??l? geçece?i anlam?na geliyor.

Hem duygusal hem de finansal büyük ini?-ç?k??lara haz?r olun!

Say?larla 2019 +

Birçok dilde, “say?” kelimesi “hikaye” kelimesiyle ayn? etimolojiyi payla??yor. ?ngilizce’de, hesab?m?n (account) ?ifresini girerim ve ayn? zamanda bir arkada??ma i?yerinde ya?ad?klar?m?n hikayesini (account) anlatabilirim.

Say?lar, hikayeler anlatmaktad?rlar. Bu da elbette ki nümerolojinin temelidir.

2019 (2+0+1+9=12), 12 say?s?na toplan?r. Genel oalrak nümerolojide, 9’un üzerindeki say?lar? tek rakama indirgeriz. Örne?in, 2017, 10’a toplan?yor ve sonra 10’u 1’e indirgeriz, çünkü 1+0=1.

Bu nedenle, 12 rakam? da 3’e indirgenir. 12, bir temel rakam olmamakla birlikte (2018 y?l?nda oldu?u gibi), güçlü bir sembolizm arac?d?r.

3 say?s?n?n anlam?n? incelemeden  önce 12’ye ve 2019 y?l?ndaki kozmik atmosferi nas?l yans?tt???na daha derinlemesine bakal?m.

Birçok farkl? gelenekte, 12 say?s?, tamamlanma, bütünlük, kapal? bir daire, bir toplulu?un yarat?lmas? hikayesini anlat?r.

Dünya çap?ndaki mitolojk örneklerden de yola ç?karak 12, ba?lang?c? ve sonu olmayan çark? temsil eder; insanl???n, hareket ve de?i?imi kolayla?t?ran en büyük bulu?u.

2019’dan en iyi ?ekilde yararlanmak ve nümerolojik niteliklerine sad?k kalmak istiyorsan?z ak??kan olman?z, koyuvermeniz, hareket yaratman?z ve ya?am?n?za de?i?ebilirlik getirmeniz gerekiyor.

Ayn? noktaya saplanmay?n veya çok inatç? olmay?n.

3 rak?m?n?n temsil etti?i anlam +

3 rakam?, uzay-zaman devaml?l???nda gezinmenize yard?mc? olur. Zaman: geçmi?, ?imdiki zaman, gelecek.

Bo?luk: uzunluk, geni?lik ve yükseklik.

Nümerolojide 3 rakam?, çocu?u -1 ve 2’nin birli?inin ürününü- temsil eder.

Astrolojide 3 modalite vard?r: kardinal burçlar ( Koç, Yengeç, Terazi, O?lak); sabit burçlar (Aslan, Akrep, Kova, Bo?a); ve de?i?ken burçlar (Yay, ?kizler,Ba?ak, Bal?k).

2019 y?l? sadece bir çocu?a ya da yarat?c? bir ürünü do?urmakla de?il, ayn? zamanda içinizdeki çocukla yeniden ileti?im kurmak ve onu büyütmekle ilgilidir.

?çinizdeki çocu?u yeniden e?itmeniz için 2019 en iyi y?l.

 

CODE86‘da gerçekle?ecek di?er workshop’lar? da takipte kalman?z? öneririz.

 

 

Total
110
Shares