Dünyaca ünlü butik markalar?n? parma??n?z?n ucuna getiriyor!

Butik deneyimini online platformda yeniden tan?mlayan ünlü moda mekan? Atterley.com, Türk butikleri için önemli f?rsatlar sunuyor. YaYa Clothing, Selected Femme, American Vintage gibi dünyada ula??lmas? zor olan yüzlerce ba??ms?z butik markan?n ürünlerinin sat??a ç?kt??? platformda art?k butik Türk markalar?na da yer ayr?l?yor. Daha önce Skyscanner’?n K?demli Pazarlama Müdürü görevini üstlenen bu y?l ise Atterley firmas?na transfer olarak Global Büyüme Müdürü görevine getirilen Murat Özkök-Ohr, Atterley.com’un önemli yat?r?mlarla pazar pay?n? yüzde 35 art?rd???n? ve h?zla büyüdü?ünü belirterek butik Türk markalar? için bu durumun önemli bir f?rsat oldu?unu dile getirdi.

Atterley’i, dünyan?n en iyi butik markalar?n?n bulu?tu?u ortak bir platform olarak niteleyen Murat Özkök-Ohr, ?öyle konu?tu: “Atterley.com, moda tutkunlar?n?n dünyan?n say?l? butik markalar?n?n ürünlerine kolayca ula?mas?n? ve mü?teriye özel olarak sunulmu? bir ortamda al??veri? yapabilmesini sa?layan online bir platform. ??k, ilham veren, ke?fedilmeyi bekleyen ve etkileyici moda ürünlerini arayanlar?n rahatl?kla bulabilece?i özelle?tirilmi? bir ortam. Brighton’dan Bologna’ya, Floransa’dan NYC’ye, sürekli geni?leyen a??m?zda hem erkek hem de kad?n modas? yer al?yor. ?u ana kadar yüzün üzerinde say?l? butik firman?n ürünleri sergileniyor. Ancak yap?lan yeni yat?r?mlarla a??m?z? büyütmeye ve pazar pay?n? art?rmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki moda severlerin ilgisi de oldukça yüksek. Özellikle kad?nlardan büyük ilgi görüyoruz. Türk kad?nlar? özellikle global butik markalar?n ürünlerine ayr? bir ilgi gösteriyor. Ayr?ca bu platformda Türk butik markalar? da art?k yer alabilecek. Dünyan?n birçok ülkesine ürünlerini tan?tma, büyük pazarda yer alma imkan?na kavu?abilecek. Bu sayede kendilerini global alanda temsil edebilecek ve global mü?terilere sahip olabilecekler.”

Atterley.com

Total
19
Shares