Sosyal medyan?n da etkisiyle sa?l?kl? tariflerin ve akabinde sa?l?kl? g?dalar?n hayat?m?z?n vazgeçilmezi oldu?u bir gerçek. Sa?l?kl? g?da sektörünün güçlendi?i günümüzde; yükseli?teki g?dalar da sürekli olarak de?i?iyor.

??te ayn? tarifler ve g?dalardan s?k?ld?ysan?z; bu y?l yükseli?e geçecek olan sa?l?kl? g?dalar: 


Mantar

Ünlü beslenme uzmanlar?na göre;Reishi, chaga ve cordyceps gibi mantar çe?itleri, ba????kl?k destekleyici ve antioksidan özelliklerinden dolay? kahve, çikolata, çay ve aperatif yiyecekler içerisine yerle?tirilecek.

@foursigmatic +

 

Blue Matcha

Matcha çay? modas? bu y?l mavi versiyonuyla devam edecek. Asl?nda gerçek matcha bile de?il;bezelye bitkisinin kurutulmu? çiçekleri. Ancak, antioksidanlar ve inan?lmaz sa?l?k faydalar? ile dolu.

 

@matcha.blue +

Kollajen Peptitler

Ya?lanma kar??t? kollajenin a??land??? protein tozlar? trendi; son zamanlarda h?zla art?? gösteriyor. Bu y?l, kollajenle infüzyon edilen her ?eyde, çikolatan  kreplere kadar bir art?? görece?iz

@thrivemkt +

Bezelye ve Bezelye Proteini

?ef ve Zihin Vücut Çatal kurucusu Cassandra Franceschi’ye göre bezelye proteini yo?urtlar, makarnalar, protein tozlar? ve hatta süt içinde bulunabilir. Bitkilere dayal? diyetleri gözlemleyenlere besin ve vitamin sa?laman?n yan? s?ra, Franceschi bezelyelerin çok yönlü oldu?unu ve birkaç dakika içinde çe?itli sa?l?kl? yemeklere kar??abilece?ini söylüyor. “Bezelyenin en iyi k?sm?, onlarla yapabilece?iniz ?eylerin çok yönlülü?üdür” diyen Franceschi ekliyor: “Ben bezelyeyi falafele veya köfteye ekliyorum.”


Gotik dondurmalar

Gökku?a?? temal? dondurmalar? unutun!

@bluegirls.challenge +

Karalahanal? sandviçler

Bu y?l sandviçler de sa?l?kl? beslenme modas?na uyuyor. Özellikle kara lahanan?n dahil oldu?u sandviçler çok revaçta olacak.

@foodfitnessandfaith +

Mikro ye?illikler

Süs lahanas? ?imdiye dek favorilerinizden biri olmu? olabilir ancak art?k roka ve paz?n?n da ana ak?m beslenmeyi ele geçirdi?ini söylememiz gerek. Sa?l?k bir yana beslenmenizi de daha sa?l?kl? bir yöne lezzetli bir ?ekilde çeviren bu mikro ye?illikler; tam geli?mi? bitkinin beslenmesinin 40 kat?n? sa?layabilecek bir beslenme merkezi.

groovyheirloomsfarms +

Kimchi

Probiyotik aç?dan çok zengin olan kimchinin giderek popülerle?mesine ?a??rmamak gerek. Kahvalt?da omletleriniz ile veya sandviçlerinizin aras?nda tüketebilirsiniz. Fermente lahana ve sebzelerden yap?lm??, az kalori bol vitamin bulunduran bu g?da; ba??rsak sa?l???n?z için de önemli olan probiyotik ile yüklü.

@tallwood +

Jak Meyvesi

Sadece bir meyve olarak de?il at??t?rmal?k olarak da tüketilebilen Jack meyvesi; zengin C vitamini içeri?i ile de öne ç?k?yor. Özellikle vegan tariflerin vazgeçilmezi olacak.

 


Zerdeçal

Starbucks geçti?imiz y?l ç?kard??? Zerdeçall? latte ile gözlerimizi açm?? olabilir ama ?ef Nicole Andrea Guzman gibi g?da uzmanlar?, bu alt?n baharat?n özellikle de 2018’de daha da patlayan bir trend haline gelece?ini söylüyor. Anti-enflamatuar ve antiviral özellikler de dahil olmak üzere birçok besin yarar? olan bu baharat; özellikle günlük diyetinize eklemek için önemli bir g?da.

@furtherfood +

Total
10
Shares

Bir cevap yazın