Bal?k burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi’nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

M?NA

Burçlar aleminde son burç olarak Bal?k, hep suda ya?ayan, derin denizlerde ve okyanuslarda rahat eden bir hayvan ile sembolize edilir. Ruhsal derinli?i çok yüksek olan bu burç insanlar?, yarat?c?, hassas, sezgiseldirler. Bu hayat?n a??r dünyevi zorluklar? onlar? çok yorar. Zira sembolü olan Bal?k, karaya (yani dünyevi hayata) uygun bir yap?da de?ildir. Ruh art?k bu dünyadan gitmeye haz?rlanmakta ve bir aya?? ile henüz burada iken di?er aya?? ile adeta ba?ka bir boyuta geçmek üzeredir. Dünyevi olaylar onun ba?a ç?kabilece?inin üzerinde anlamland?ramad??? etkiler içerdi?i için derin sulara, rahat etti?i alanlara kaçmak ister. Bu nedenle olaylar?n üzerine giden de?il, kendi derinliklerinde rahat eden ve kaçan bir yap?s? vard?r. Bu durumun onun ad?na en büyük zorlu?u kurban rolüne çabuk bürünmesidir. Bal?k burcu ruhsal düzeyde gitmeye ve ba?ka bir alem deneyimlemeye haz?r olan bir yolcu gibi bavulu elinde bekler. Bu da onun bu hayata zor adapte olmas?na neden olur. Dünyevi zorluklar onu y?prat?r. Sudan ç?kan bal???n nefes alamamas? gibi… Bal?k burcuna dü?en gezegenler pasifle?irler. Bu alan bizim dünyevi h?rslar?m?zdan s?yr?ld???m?z ve ruhsall??a do?ru yola ç?kmay? adeta bekledi?imiz bölümdür. Yarat?c? enerjileri çok yüksek bir aland?r. Bu nedenle ?airler, yazarlar, aktörler, tasar?mc?lar, sinema sektörü gibi alanlarda birçok Bal?k burcuna rastlars?n?z.

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?ndan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?nda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib

Total
0
Shares