Ba?ak burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi'nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

BA?AK BURCU

KANYA

(14 Eylül – 14 Ekim )

Kozmik alemde dünyevi de?erleri ve alanlar? tecrübe etmeyi temsil eden Ba?ak burcu, çal??maya, i?e, günlük rutine ve ko?turmalara dönük, evrenin adeta i?çi ar?s?d?r. Çal??kan ve becerikli yönlerini ona arma?an eden Merkür, organizasyon ve planlama üstad? yaratm??t?r. Ele ald??? her ?eyi analiz eder, inceler ve detayland?rabilir. Kozmik alemde hizmet etmek, çal??mak ve çal??arak yol almay? temsil eden Ba?ak burcu, disiplinli ve toparlayan, düzenleyen yap?s? ile ba?lay?c?, düzene koyucu ve uyumu korumaya yönelik önemli bir noktada durur. Ayr?nt?da kaybolan ve bazen detayland?rmada ipin ucunu kaç?rabilen bu titiz insanlar, ruhsal alanlar?n? geli?tirmeyi de ö?renmekle yükümlüdürler. Genellikle sürekli ko?turduklar? dünyevi i?leri aras?nda do?u?tan gelen ruhsal yeteneklerini görmezler bile. Y?ld?z haritan?zda Ba?ak burcu hangi alandaysa, oras? sizin titiz, detayc?, özenli oldu?unuz aland?r. Hayat?n?z?n o alan?yla ilgili daha hassas ve inceleyici, ele?tirel olabilirsiniz. Y?ld?z haritan?zda Ba?ak’?n bulundu?u alan sizin öne ç?kt???n?z bölüm de?ildir genellikle. Zira Ba?ak, Aslan’?n aksine arkada ve geride durmay?, kendine ait bir dünya kurmay? sever. Aslandaki gösteri?, ba?akta mütevaz? bir bak?? aç?s?na geçer.

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?ndan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?nda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib