Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili gerçekle?tirdi?imiz bu keyifli röportaj; s?cak yaz günlerinin içinizde olu?turdu?u al??veri? seslerini daha da körükleyebilir.

Ya?as?n yeni sezon heyecan?!

Murat Türkili

BEYMEN Club Kad?n 2018 ?lkbahar-Yaz koleksiyonunun do?u? hikayesini payla??r m?s?n?z?

Bu sezon BEYMEN Club koleksiyonunda, özellikle Kuzey Afrika kültüründen çok fazla dokunu?lar görebilirsiniz. Antik dünyadan izler bar?nd?ran Marake?, Tunus gibi Kuzey Afrika ?ehirleri, hem Akdeniz hem de Afrika kültürünü soluman?za imkan tan?yan, bat? ile do?unun güzelliklerini bulu?turan en etkileyici ?ehirler aras?nda.

Bu çok çe?itli kültürlere ev sahipli?i yapan, dolay?s?yla inan?lmaz canl? renkleriyle ve desenleriyle büyüleyen kentler bizim için zengin bir yol rehberi oldu. Bu kültürün etkisi etnik desenler, renkler, boncuk i?leme gibi artisanal detaylar ve püskül gibi aksesuar kullan?mlar? olarak koleksiyona yans?d?.

 

Yeni bir koleksiyon haz?rlama sürecinde sizi en çok zorlayan a?ama hangisi?

Her yeni koleksiyonun kendi içerisinde bar?nd?rd??? yeni bir hikaye ve bu hikayenin hayat bulan ana karakterleri var. Beni en çok zorlayan bu ba?lang?ç hikayesini ve karakterleri do?ru oturtabilmek. Do?ru ba?layan her hikaye, do?ru bitece?i için ba?lang?ç benim için çok önemli.

 

BEYMEN Club Kad?n 2018 ?lkbahar-Yaz

Bu sezon BEYMEN Club Kad?n 2018 ?lkbahar-Yaz koleksiyonuna hangi renkler hakim?

Koleksiyonda öne ç?kan renkler aras?nda, özellikle ilham kayna??m?z Kuzey Afrika’n?n bak?r ve toprak tonlar? ile birle?en, parlak mercan ve mavi tonunu sayabiliriz. Beyaz, siyah ve lacivert ise asla vazgeçemedi?imiz ?ehirli tasar?mlar içinde önemli bir yere sahip. Yeni sezonda bu ?ehirli anlat?m? biraz daha aç?k pembe ve ekru ekleyerek yumu?att?k diyebiliriz. Canl? sar?, ye?il ve k?rm?z? renkeri ile göz alan ?al desenimiz ile birle?en haki ve deve tüyü renklerini ise sezonun olmazsa olmazlar? olarak de?erlendirebiliriz.

 

BEYMEN Club koleksiyonuna yeni dahil olan bikini ve mayo koleksiyonu için biz oldukça heyecanl?y?z. Sizden koleksiyona dair biraz detay alabilir miyiz?

S?cak yaz sezonunda Club tasar?mlar?na e?lik edecek ??k ama ayn? zamanda konforlu çok özel bir bikini ve mayo koleksiyonu haz?rlad?k. Bikini ve mayo desenlerinde özellikle Akdeniz ve Afrika’n?n bulu?tu?u Kuzey Afrika ülkerlerinde bolca kullan?lan geometrik kilim motiflerinden ilham ald???m?z etnik desenlerin yan?nda, Fas ve Tunus’un zengin kültüründe parlak renkleri ile dikkat çeken ?al desenlerini kulland?k. Ayr?ca bikini ve mayo modellerimizi Afrikan kültürünün bir yans?mas? olarak tahta boncuklarla süsledik.

BEYMEN Club Kad?n 2018 ?lkbahar-Yaz

 

David Hockney’in ünlü pop art tablosu “A big Splash’‘ten ilham alan yaz grubu koleksiyonunu göz önünde bulundurunca, sanata ilave olarak sizi etkileyen di?er ilham kaynaklar? nelerdir?

Sanata ilave olarak beni etkileyen ilham kaynaklar? aras?nda önceli?i arkada?lar?m al?r. Arkada?lar?m benim en önemli ve öncelikli ilham kaynaklar?md?r. Bunu takiben mimari ve ürün tasar?mlar?n? da unutmamak laz?m. Son olarak da tabii ki hayat?n kendisi…

 

Kariyeriniz için ald???n?z en zor kararlar…

Kariyerim için ald???m en zor karar Paris’ten ?stanbul’a geri dönmek oldu.

BEYMEN Club Kad?n 2018 ?lkbahar-Yaz

 

Mükemmel bir i? günü nas?l biter?

Mükemmel bir i? günü gün içerisinde yap?lmas? gerekenlerin tamamlanmas? ve bir ertesi günün planlamas?yla biter. Evime dönmek üzere arabaya binip yola ç?kmak en keyifli and?r benim için.

 

Her duydu?unuzda enerjinizi yükselten ?ark??

Pulp- Common people

 

Unutamad???n?z yaz an?n?z…

?biza’ya, Mert Ala? ve Marcus Piggott’a ziyaret yapm??t?m. Marc Jacobs’ta tam o s?ralar onlara misafir olmu?tu. Hep birlikte ak?am geç saatlerde Jade Jagger’?n evindeki tümü aile ve çocuklardan olu?an partiye bask?n yapt?k. Kate Moss ve Jefferson Hack’in de bulundu?u bu tabii ki havuza at?lmakla geldi. Asla unutamad???m, inan?lmaz e?lendi?im bir yaz ak?am? partisiydi.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın