#BeymenClub?leYolSenin Foto?raf Yar??mas?’na Davetlisiniz!

BEYMEN Club, moda, ?ehir ve foto?raf tutkunlar?n? #BeymenClub?leYolSenin Foto?raf Yar??mas?’nda bir araya getiriyor. Yar??maya kat?lmak isteyenlerin, #BeymenClub?leYolSenin hashtag’i ile unutulmaz yolculuk hikayelerini Instagram’dan payla?malar? yeterli oluyor.

4 Haziran 2018, Pazartesi günü ba?layan ve 18 ya??ndan büyük herkesin kat?labilece?i #BeymenClub?leYolSenin foto?raf yar??mas?na kat?lan foto?raflar;  Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama ?leti?imi Genel Müdürü Yard?mc?s? Elif Tellalo?lu, Foto?raf Sanatç?s? Koray Birand, Foto?raf Sanatç?s? Çiler Geçici (@audiosoup), Foto?raf Sanatç?s? Mehmet K?rali (@civilking), Blogger Hande Çilek’den (@gumuspusula) olu?an yar??ma jürisi taraf?ndan de?erlendirilecek. Son kat?l?m tarihi 01 Temmuz 2018, Pazar  günü olan yar??mada dereceye giren foto?raflar, #BeymenClub?leYolSenin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki dijital ekranlar?nda ve Beymen Club sosyal medya hesaplar?nda sergilenecek.  Yar??man?n birincisi BEYMEN Club’dan 3.000 TL’lik, ikincisi 2.000 TL’lik, üçüncüsü ise 1.000 TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.

 

#BeymenClub?leYolSenin Foto?raf Yar??mas? Kat?l?m Ko?ullar?:

– Yar??ma 18 ya? üzeri tüm kat?l?mc?lara aç?kt?r.

– Görsellerin filtresiz ve #BeymenClub?leYolSenin  hashtag’i ile payla??lmas? gerekmektedir.

– Yar??maya kat?lanlar aras?ndan juri oylamas? ile belirlenecek yar??ma birincisi BEYMEN Club’dan 3.000 TL’lik, ikincisi 2.000 TL’lik, üçüncüsü ise 1.000 TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecektir.

-Dereceye giren foto?raflar belirli Beymen Club dijital ekranlar?nda ve sosyal medya hesaplar?nda kazananlar?n Instagram kullan?c? adlar? verilerek sergilenecektir.

-Beymen Club dereceye giren foto?raflar?n sergilenme hakk?n? sakl? tutar. Dereceye giren görsellerin sahipleri, Beymen Club’a görsellerin yüksek versiyonlar?n? temin etmekle yükümlüdür.

-Yar??maya kat?lan kullan?c?lar?n, yar??ma bitip, ödülleri tespit edilene kadar kanallar üzerinde kulland?klar? isim/hesap isimlerini de?i?tirmemeleri gerekmektedir. Kat?l?mc?lar?n beyan ettikleri bilgilerin gerçek olduklar? varsay?l?r, yar??man?n sonuçlanma a?amas?nda dahi bilgilerin gerçek olmad??? ortaya ç?karsa, Düzenleyici’nin kat?l?mc?n?n verilerini silme ve yar??madan diskalifiye etme hakk? sakl?d?r.

– Ödül kazanma hakk? sat?lamaz, devredilemez, ertelenemez. Kazan?lan hak nakit paraya veya ba?ka bir mala çevrilemez.

– Beymen Club yar??ma ko?ullar?n? tek tarafl? olarak de?i?tirme ve yar??may? gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma vesona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

Kat?l?m ?artlar? ve Yar??ma Ko?ullar?’nda yap?lan de?i?iklikler https://www.beymenclub.com/content/beymenclubileyolsenin sayfas?nda

yay?nlanacakt?r.

 

 

 

 

Total
0
Shares