Süt di?lerinin en önemli görevi, çocu?un düzgün beslenmesini sa?lamakt?r. Ayr?ca konu?man?n düzgün geli?imi de süt di?lerinin varl???yla ba?lant?l?d?r. Süt di?leri, kaplad?klar? alanla kendilerinin yerine gelecek olan kal?c? di?ler için yer tutmakta ve yine kal?c? di?ler sürerken onlara rehberlik etmektedirler. Süt di?lerinin erken çekimiyle de, bu do?al yer tutuculuk fonksiyonu ne yaz?k ki  ortadan kalkmaktad?r.

 

Biberon Çürü?ü Nedir?

Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku s?ras?nda biberonla içilen süt, bebe?in di?lerinde “biberon çürü?ü” geli?imine neden olabilmektedir. Baz? aileler sütün besleyici de?erini artt?rmak için, süte bal, pekmez ya da ?eker gibi tatland?r?c?lar katarlar. Bu durum     “biberon çürü?ü” geli?imini daha da h?zland?r?r. Biberonla verilen süt, uykuya geçildikten sonra di?ler üzerinde birikmektedir. Uyku s?ras?nda tükürük salg?s? da azald???ndan di?ler hiçbir ?ekilde temizlenememekte ve a??zda di?lerin üzerinde daha önceden var olan çürük yap?c? bakterilerin asidik bir ortam olu?turmas?na neden olmaktad?r. Bu asitler di?lerin tüm yüzeyini kaplayan mine yap?s?n? bozarak, önce tebe?irimsi beyaz renkte lekelerin görülmesine, daha sonra da “biberon çürü?ü” olarak tan?mlanan sar?-kahverengi renkte çürüklerin olu?mas?na neden olmaktad?rlar. Ayr?ca emzi?in, bala reçele ya da pekmeze bat?r?larak verilmesi de “biberon çürüklerinin” geli?imi aç?s?ndan etkilidir.

Biberon Çürü?ünün Engellenmesi Mümkün müdür? Nelere Dikkat Edilmelidir?

? Bir ya??ndan itibaren bebe?in biberonla veya anne memesinde uyumas?na izin verilmemelidir. Biberondaki süte ?eker, bal, pekmez gibi tatland?r?c?lar ilave edilmemelidir.

?  Di?ler, ilk sürmelerinden itibaren beslenme sonras?nda temiz ve hafif nemli bir gazl? bezin i?aret parma??na sar?lmas?yla ya da parmak f?rças? yard?m?yla temizlenmelidir.

?  Bebe?in özellikle ilk ya??ndan itibaren düzenli olarak pedodonti uzman?na ( çocuk di? hekimi) götürülmesi çocukluk ça?? çürüklerinin ( biberon çürükleri) önlenmesi aç?s?ndan önemlidir. 4. Ara ö?ünlerde, mümkün oldu?unca di?ler üzerinde yap???p kalan karbonhidrat a??rl?kl? beslenme yerine lifli besinler sebze, meyve, kuruyemi? tercih edilmelidir.

?  3,5-4 ya??na kadar tükürme refleksi tam geli?medi?inden di? macunsuz ya da pedodonti uzman?n?n önerece?i di? macunlar? ile di?ler f?rçalanmal?d?r. Di? f?rças? mümkün oldu?unca küçük ba?l? ve yumu?ak k?ll? olmal? ve s?kl?kla yenilenmelidir. F?rçalama okul dönemine kadar anne-baba kontrolünde ve onlar?n yard?m?yla yap?lmal?d?r.

?  Biberon Çürü?ü Tedavi Edilmezse ?leri Dönemlerde Ne Gibi Problemler Ortaya Ç?kabilir?

?  Biberon çürü?ünün olu?mas?na neden olan bakterilerin zararl? etkileri ile süt di?lerinin yap?lar? gere?i k?sa sürede a?r?l? bir durum almas?na ve iltihaplanmas?na neden olur. Geli?en bu di? enfeksiyonlar?, çocu?un a?r? duymas?na özellikle yemek yerken huzursuzlanmas?na, düzenli uyku uyumamas?na neden olmaktad?r. Bu enfeksiyon ayr?ca uzun süre devam ederse zaman içerisinde süt di?lerinin alt?nda geli?mekte olan sürekli di? tomurcuklar?na da zarar verebilmektedir. Bu duruma ba?l? olarak kal?c? di?ler sürdü?ünde renk ve ?ekil bozuklu?u ile görülebilir.

?  Özellikle üst çenedeki kesici di?lerden ba?layan, biberon çürü?ü bu di?lerde büyük madde kay?plar?n?n meydana gelmesine neden olur. Bu durum çocu?un a??z sa?l???n?n yan? s?ra, ayn? zamanda çocu?un konu?mas?nda ve estetik görünümünde problem yaratabilir.

?  Biberon çürü?ü olan çocuk, hiç haz?r olmad??? erken dönemde ya??na göre oldukça zor bir tedavi olan kanal tedavisi, dolgu, çekim gibi tedavilerle kar??la??r. Ço?u zaman küçük ya?larda bu tedavilerin normal di? ünitelerinde yap?labilmesi mümkün olmad???ndan genel anestezi alt?nda yap?lmas? gerekecektir.

Dt. Zeynep KALYONCU

 

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın