(Birinci sezona dair spoiler içerir.)

Big Little Lies’a dair ortaya çıkan ikinci sezon teorileri heyecanımızı daha da artırdı.

Peki, Big Little Lies’in gelecek sezonunda karakterlerimiz Madeline, Celeste, Jane, Bonnie ve Renata’da neler ya?ayacak? Celeste’nin kocas? Perry’nin ölümünden sonra onlara ne olacak? Bilmiyoruz ama elbette internette tonlarca teori var.

Dizinin merak edilen de?i?ikliklerinden biri de kadroya Meryl Streep’in dahil olmas?. Perry’nin annesi rolünde dizide rol alacak olan Streep, o?lunun ölümünde gerçekte ne oldu?unu ö?renmek için Monterey’e gelmi?tir. Gerçekle?en bu ölümden sonra dizinin anlatacak daha fazla hikayesi oldu?unu tahmin ediyorduk.

Perry’nin ölümünde parma?? olan Bonnie (Zoë Kravitz) karakterinin ikinci sezonda, birinci sezondan çok daha büyük bir hikayesi olaca??na ?üphe yok.

Karakterin kim oldu?unu, neden böyle oldu?unu ve o cinayeti asl?nda neden i?ledi?ine dair tüm detaylar? ö?renece?iz. Kravitz verdi?i bir röportajda ikinci sezona dair ?u sözleri dile getiriyor;

Hayal k?r?kl???na u?rayaca??n?z? sanm?yorum.

Dizinin ikinci sezonunun daha çok dram vaad etti?ini söylemek mümkün.

Ba?ka bir cinayet daha m? olacak?

Monterey anneleri için bir cinayetin yeterli oldu?unu dü?ünmek için oldukça erken. Bu teori, HBO’nun yay?nlad??? Big Little Lies’in ikinci sezonunun trailer’?na dayan?yor.

“ili?kilerin ve sadakatlerin y?pranaca??n?, duygusal ve bedensel yaralanma potansiyelinin ortaya ç?kaca??n?” gösteriyor. Anahtar kelimeler: “bedensel yaralanma”. Birisinin incinece?ine dair onay var. Mutlaka ba?ka bir cinayet olaca?? anlam?na gelmese de, onu da inkar etmiyor.

Perry Ölmedi

?kinci sezonu merakla bekleyenlerin en büyük sorusu: Perry gerçekten öldü mü? Perry’nin hayatta kalabilece?i teorisi, karakteri oynayan Alexander Skarsgård taraf?ndan 2018 Alt?n Küre’deki bir röportajda gösterildi.

“Gerçekten ölüp ölmedi?imi bile bilmiyorum” dedi. Bir sonraki ipucu ise, Skarsgård, Jimmy Fallon’a 2. sezon için baz? sahneler çekti?ini onaylad???nda ortaya ç?kt?.

“Ben Ba??n? belaya sokmak istemiyorum. Sette bulundum, evet, ama sette ne yapt???m? aç?klayam?yorum.”

Skarsgård, Perry’nin gerçekten de öldü?ünü söyleyen rekoru k?rmaya çal??sa da biz Perry’nin gerçekten öldü?ünü dü?ünüyoruz.

Perry’nin Annesi ve Celeste’nin Aras? Gayet ?yi

?kinci sezonda özellikle de, Perry’nin annesi Streep’in canland?rd??? karakter Mary’yi tan?tmaya geni? yer ayr?lacak diye dü?ünüyoruz. Bu da bize Perry’nin neden sorunlu bir süreç ya?ad???n? anlatacak gibi.

Celeste’yi oynayan Nicole Kidman, verdi?i bir röportajda ölen e?inin annesiyle aras?n?n gayet iyi oldu?unu ve birbirlerini sevdiklerini aç?klam??t?.

Bu ili?ki gerçekten iyiyse, Celeste’in Mary’nin o?lunu öldüren potansiyel insanlar listesinde olmamas? muhtemeldir.

Jane ve Celeste Yak?nl???

Jane ve Celeste’nin birinci sezonda yan yana pek fazla sahnesi ve yak?n bir ili?kileri yoktu. Fakat, Celeste’in, Jane’in çocu?unun babas?n?n kendi kocas? oldu?unu ö?rendikten sonra aralar?ndaki ili?ki eskisine göre çok daha yak?n oalcak gibi. Sonuçta ikisinin de çocuklar? karde?.

Dizinin ikinci sezonu haziran ay?nda ba?layacak.

Total
0
Shares