ÖZELL?KLE YÜZ KASLARI ?ÇER?S?NE YAPILAB?LEN BOTOKS UYGULAMALARINA KAR?I ÖN YARGINIZ BULUNUYORSA DOKTOR EL?F ÇOLAK’IN ANLATTIKLARINA B?R GÖZ ATIN. Z?RA F?K?RLER?N?Z DE???EB?L?R.

Halk aras?nda y?lan zehri olarak bilinen botoks tam olarak nedir? Asl?nda botoks bir markad?r. ?çeri?i klostiridyum botulinum ad? verilen bir bakterinin toksinidir. Bu toksin, kaslar? paralize edip kas aktivitesini durdurur. Önceleri, sadece nörolojide kullan?lan bu toksin son y?llarda anti-aging uygulamalar?n?n en önemli parças? oldu. ?nsanlarda botoksa kar?? bu kadar ön yarg? olu?mas?n?n ve korkulmas?n?n sebebi nedir? Çünkü yap?lan anti-aging uygulamalar aras?nda ismi en çok duyulmu? olan ve tüm ?a?k?n ifadelerin, yapay estetik görüntünün suçlusu olarak nitelendiriliyor. ?nsanlar tüm abart?l? dudaklar?, büyük elmac?k kemiklerini botoks uygulamas? zannediyor. Asl?nda botoks sadece mimik k?r???kl?klar?nda kullan?l?yor. Bunun yan? s?ra yanl?? yap?lm?? botoks uygulamalar?nda ka?lar çok kalk?k, ?a?k?n ifadeler olu?turdu?u için insanlar sadece bu ifadeyle de?erlendiriyor. Do?ru uygulaman?n yap?ld???n?, daha dinlenmi?, canl?, sa?l?kl? ve genç bir görüntüye kavu?tu?unuzda anlayabilirsiniz.

Botoksu özellikle hangi alanlarda kullanmay? tercih ediyorsunuz? Y?llard?r en s?k kulland???m?z alanlar; göz çevresi, al?n ve ka? ortas?d?r. Ama bunun yan? s?ra ben bu üçlüye, genellikle her uygulamada Britney Spears çizgileri ad?n? verdi?in, burun üstü k?r???kl?klar?n? da dâhil ediyoruz. Alt yüzde de e?er hastan?n ihtiyac? var ise çene ucu k?r???kl???, ‘gummy smile’ denilen di? eti görünümü için ya da hareketli burun ucu için kullan?yoruz. Son birkaç y?ld?r en popüler uygulamalardan biri hâle gelen botoks uygulamas? ise masseter kas? denilen, çi?neme kaslar?na uygulanan botoks i?lemidir. Masseter botoksunu hangi amaçla yap?yorsunuz? Ki?inin di? s?kma problemi varsa ya da bunun d???nda herhangi bir sebepten dolay? çi?neme kas? çok çal???p geli?mi?se, o bölgede bir ?i?lik meydana geliyor. Yüz, yanlara do?ru geni?leyerek kare bir görüntü olu?turuyor. Özellikle çene dolgusu ile kullan?lan masseter botoksu, yüzün çok daha çekici ‘V’ ?ekli almas?n? sa?l?yor. Size gelen hastalar en s?k hangi sebeple botoks yapt?rmak istiyor? Gelen hastalar?n en büyük k?sm?, ka? ortas? ya da göz çevresi k?r???kl??? ?ikâyetleri ile bize dan???yor. Daha parlak ve gergin bir al?n isteyen ki?ilerin say?s? da oldukça fazla… Özellikle dü?ük göz kapa??n?n verdi?i yorgun görüntü bu aralar bize gelen en büyük ba?vuru sebebi. Botoks sayesinde göz kapa??n? ve ka??, ki?iye uygun derecede yükseltip daha canl? ve genç görünüm sa?layabiliyoruz.

Kad?nlar d???nda erkek hastalar da botoks için ba?vuruyor mu? Son y?llarda botoks yapt?ran erkek hastalar?n say?s? oldukça artt? diyebilirim. Genellikle genetik göz kapa?? dü?üklü?ü ve ka? ortas? çizgilerinin derinli?i ?ikâyeti ile ba?vuruyorlar. En büyük ba?vuru sebepleri bunlar. Kad?nlar, do?ru yap?lan botoksun ne kadar canl? bir ifadeye kavu?turdu?unu gördükçe, erkek arkada?lar?n? ve e?lerini bu konuda bilgilendirip botoksa te?vik ediyor. Botoksu, anti-aging etkisinin d???nda kulland???n?z alanlar bulunuyor mu? Özellikle yaz mevsiminin ortas?na girdi?imiz bu en s?cak aylarda, s?kl?kla kulland???m?z alanlardan biri de yo?un kol alt? terlemeleri… Bence botoks bu alanda oldukça konforlu bir çözüm sunuyor. Sürekli kol alt? deodorant? kullanmak zorunda olan kad?nlar ve a??r? terleme yüzünden yaz aylar?nda renkli gömlek giyemeyen erkekler, botoks sayesinde bu ?ikâyetlerinden kolayca kurtuluyor.

Botoks uygulamalar? için belirli bir ya? aral??? var m?? 18-65 ya? aras? ki?ilerde botoksu güvenle kullanabiliyoruz. Mimik k?r???kl?klar?n?n kal?c? hâle gelmesi, ilerleyen zamanlarda botoks ile dahi açamad???m?z derin çizgilere yol aç?yor. Bu nedenle erken ya?larda ba?lanmas?n?n pürüzsüz bir cilt için önemli oldu?unu dü?ünüyorum. Botoks için ya? de?il, k?r???klar?n ba?lad??? zaman bizim referans noktam?z. Peki, i?lemin kal?c?l??? ne kadard?r? Ki?inin mimik kullan?m?na ba?l? olarak dört ile alt? ay aras?nda botoksu yeniletmesi gerekebilir.

Total
0
Shares