Bilinçli Fark?ndal?k (Mindfulness) ve Yoga çocuklara hayat?n her alan?nda pozitif bak?? aç?s? kazand?r?yor ve okul hayat?ndaki ba?ar?s?n? yükseltiyor. Türkiye’nin ilk çocuk hareket üssü Muzipo Kids, Muzip Saatler Program?’nda etkinli?ine yer vererek çocuklar?n zihinsel ve bedensel geli?imini destekliyor.

Bilinçli Fark?ndal?k (Mindfulness) ve Yoga çocuklar?n dikkatlerini ana odaklayarak, içinde bulunduklar? durumu yarg?lamadan gözlemleme al??kanl??? kazanmalar?na destek oluyor. Mindfulness dengede ve ak??ta kalmay? kolayla?t?rarak zihni ve bedeni bir araya getiriyor ve etkinlik esnas?nda çocuklar kendi bedenine ve dü?üncelerine odakland?klar? için duygusal zekâ geli?imi de desteklenmi? oluyor.

Yöntemin çocuk geli?imine katk?s?n? anlatan Uzman E?itmen Asl? Olgun, “Mindfulness ve Yoga büyük ve küçük kas becerilerinin geli?mesine, 5 duyu fark?ndal???n?n artmas?na ve koordinasyon becerilerinin geli?mesine destek olurken; tak?m halinde hareket ederek sosyalle?melerine ve çocuklar?n karar verme mekanizmalar?n?n geli?mesine katk? sa?l?yor. Bu yöntem, çocuklara hayat?n her alan?nda pozitif bak?? aç?s? kazand?r?yor ve okul hayat?ndaki ba?ar?s?n?n artmas?na destek olarak onlar? akademik hayata adapte ediyor. Çocuklar zihinlerinden geçen dü?ünceleri, ya?ad?klar? duygular? ve hislerini an be an alg?lay?p; gerçekle?en his, duygu ve dü?ünceleri yarg?lamad?klar? için anda kalabiliyor” dedi.  

Mindfulness ve Yoga art?k Muzip Saatler’de

15 ?ehirdeki 41 merkeziyle çocuklara erken ya?ta spor al??kanl??? kazand?ran Muzipo Kids, alan?nda uzman e?itmenler ile haz?rlad???, 3 ila 5 ya??ndaki çocuklara yönelik Muzip Saatler program?na Mindfulness ve Yoga aktivitesini ekledi.  Drama destekli oyunlar ile ö?renmenin iç içe oldu?u Muzipo Kids’de alan?nda uzman e?itmenler e?li?inde gerçekle?en etkinlik 60 dakika süreyle 3 farkl? a?amadan olu?uyor. Meditasyon (nefes egzersizleri ve derin gev?eme), yoga duru?lar? ile beden ve nefes fark?ndal???n?n art?r?lmas? ve “Mindfulness” etkinli?inde 5 duyu üzerinde bilinçli fark?ndal??? art?rma a?amalar? ile bir bütün olarak çocuklar?n zihinsel ve bedensel geli?imi destekleniyor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.