Her geçen gün hayat?m?zda daha çok yer alan dijitalle?me, ?ehir hayat? ve binalar?n aras?nda s?k???p kalma durumu çocuklar? hem ruhen hem de bedenen olumsuz olarak etkiliyor. Yaz kamplar? ise çocuklar?n do?ada vakit geçirmesi, çe?itli spor aktivitelerine kat?lmas? ve sosyalle?mesi için uygun bir ortam sunuyor. Türkiye’nin öncü kamp & okul d??? e?itim kurumu Gelece?in Y?ld?zlar?, yaz kamp?n?n faydalar?n? 7 maddede s?ral?yor.

Hayat?m?zda artan dijitalle?me ve kentle?me sebebiyle çocuklar?m?z do?ada çok az vakit geçirebiliyor, insanlarla yüz yüze ileti?imde zorlan?yor ve gerçek hayat? ö?renemiyor. Yaz kamplar? ise çocu?unuzun hem e?lenmesini hem de farkl? alanlarda geli?mesini sa?l?yor. Çocuklar?n sosyalle?mesi, sorumluluk alabilmesi, spor yapmas? ve do?ayla etkile?im halinde olmalar? için uygun bir ortam sunan yaz kamplar? sayesinde çocuklar yaz tatillerinden güzel an?larla dönüyor. Gençlere uluslararas? standartlarda özel ya?am deneyimleri ve kamp programlar? sunan Gelece?in Y?ld?zlar?, bu kamplar?n çocuklar?n?za kazand?raca?? özellikleri ?öyle s?ral?yor:

1) Kendi ayaklar? üstünde durmay? ö?renirler: Sizden bir süreli?ine ayr?larak kendi sorumluluklar?n? yerine getirmeyi ö?renecek. Ya?am becerileri geli?ecek, özgüveni artacak, uzla?ma becerileri ve özsayg?lar? geli?irken, kendilerini daha iyi ifade edecekler.

2) Ya??tlar?yla sosyalle?ip hiç unutmayaca?? dostluklar kurarlar: Belki de çocu?unuz y?llarca sürecek dostluklar?n?n temelini burada atacak. Sosyalle?mekten korkmay?p d??a dönük bir birey olarak yeti?ecek.

3) Sporun her türlüsünü yapma f?rsat? yakalarlar: Yaz kamplar?nda çocuklar?n?z basketboldan tenise, sörften t?rmanmaya kadar her sporla iç içe olurlar. Ö?renirler, e?lenirler ve fiziksel olarak daha güçlü olurlar.

4) ?ngilizceleri geli?ir, uluslararas? dostluklar edinirler: Hem kamplarda yabanc? e?itmenler taraf?nda verilen dersler hem de kampa kat?lan yabanc? arkada?lar? ile ileti?imleri sayesinde ?ngilizcelerini geli?tirebilir, farkl? kültürleri tan?yabilirler.

5) Do?ayla etkile?im halinde olur, yeni ?eyler ke?federler: Öyle ki bu zamanda büyüyen çocuklar do?a hakk?nda çok az bilgiye sahip. Özellikle ?ehir hayat? ve binalar?n aras?nda s?k???p kalma durumu nedeniyle do?ay? tan?yamayan çocuklar yaz kamplar? sayesinde bu f?rsat? bulabiliyor ve ye?ilin her türlü tonunu görüp temiz havada kaliteli vakit geçirebiliyor.

6) Kendi rol modellerini belirlerler: Yaz kamplar?ndaki birbirinden farkl? yetkinlikteki e?itmenler, çocuklara rol model olabilir. Kamptaki e?itmenler onlarla o kadar çok ilgilenir ki kamp bitiminde onlardan ayr?lmay? istemeyebilirler. Kendilerine hep donan?ml?, pozitif insanlar? örnek olarak seçerler.

7) Hiç unutmayacaklar? an?lar biriktirir, henüz o ya?ta bir ya?am öyküsünün sahibi olurlar: Bu kamp?n sonunda da ileride sürekli hat?rlayaca??, yüzündeki tebessümle anlataca?? bir deneyime sahip olurlar. Hayattan keyif almay? ö?renir ve bundan mutluluk duyarlar.

Çocu?unuz bunlar dahil daha birçok özelli?i Gelece?in Y?ld?zlar?’ndaki kamp deneyimi sayesinde kazanacak, kendini ke?fedecek ve unutamayaca?? muhte?em biz yaz geçirecek!

Gelece?in Y?ld?zlar?, tam 30 y?ld?r 5-17 ya? aras? grubu, 70 ülkeden gençlere uluslararas? standartlarda özel ya?am deneyimleri ve kamp programlar? sunuyor, hayatlar?n?n yaz?n? ya?amak isteyen çocuklarla bulu?uyor. Siz de çocu?unuza unutulmaz bir yaz maceras? hediye edin, Gelece?in Y?ld?zlar?’na kat?l?n!

www.geleceginyildizlari.com

Total
0
Shares