?sviçreli saat tasar?mc?s? Rado, saat dünyas?nda al???lm???n d???nda ve yüksek teknolojiye sahip materyeller kullanmas?yla tan?n?yor. Rado’da her zaman as?l zorlu?un saatin d?? kasas? oldu?u söylenir.

‘Materyellerin ustas?’ olarak da tan?nmaktan gurur duyan Rado, yeni materyellerin birle?imlerini kullanmaya çal??arak her zaman yenilik aray???nda olmaya devam ediyor.

Plazma yüksek seramik teknolojisi ilk defa olarak Rado taraf?ndan kullan?lan bir modern simya çe?idi olarak tan?mlanabilir. Plazma materyelinin karbonlanmas?yla yap?lan bu i?lem markan?n metal görünümlü, çizilmez yüksek seramikten yap?lm?? saatler tasarlamas?n? sa?l?yor. Renkte aç?lmalar olmas?na izin vermeyen bu i?lem ilk defa olarak 1998 y?l?nda kullan?ld?. Rado’nun hikayesi ile direk olarak ba?lant?l? olan bu yöntem 2018 Diamaster Petite Seconde Automatic COSC’da da ön plana ç?k?yor.

Sadece Rado’nun böyle çizilmez ve dayan?kl? bir materyeli esnekli?e sahip silikon gibi bir materyelle harmanlamak akl?na gelirdi. Bu do?al, hafif ve ayn? zamanda dayan?kl? materyel kullan?m? sonucunda  DiaMaster Petite Seconde modeli COSC sertifikas?n? kazand?.

Rado: Otomatik bir seçim

COSC sertifikas?n? elde etmek için 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde -4/+6 saniyeden daha az bir sapma olmas? gerekiyor. Çok nadir olan bu özellik, sertifikay? sadece ?sviçreli saat tasar?mc?lar?n %6’s?na kazand?r?yor. Silikondan yap?lma yay? sayesinde Petite Seconde’nin otomatik hareketleri ?oka daha dayan?kl? olmas?n? sa?lad??? gibi ayn? zamanda da saat sapmalar?na çok daha az izin veriyor. Çok h?zl? ya?ad???m?z günümüz dünyas?nda, dakiklik bu kadar önemliyken bu özellik daha da çarp?c? hale geliyor.

DiaMaster Petite Seconde sadece ?sviçreli saatlerin %6’s? aras?nda olmakla öne ç?km?yor. Ayn? zamanda klasik ve ??k görüntüsüyle de göze çarp?yor. 43 mm kal?nl???nda olan Diamaster’?n kasas?, net ve okunur bir kadrana sahip. Alt?n renkte detaylarla süslenen saatin timsah derisi kay??? DiaMaster Petite Seconde Automatic COSC’yi saat tutkunlar? için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Total
0
Shares