Evet, onlar adeta birbirleri için yarat?lm??. Ekranda yakalad?klar? kimya hiç öyle küçük bir ?ey de?il.

Sinemada veya televizyonda, o muhte?em enerjiyi bize geçiren çiftlere, neredeyse gerçek hayatta rastlamak bile çok zor art?k.

??te beyaz perdede en s?k yan yana gelen ve yakalad?klar? uyumla haf?zalara kaz?nan çiftler.

Katharine Hepburn ve Spencer Tracy

Tracy ve Hepburn, Hollywood’un en unutulmaz çiftleri aras?nda yer al?yor. Üç y?l boyunca dokuz filmde bir araya geldiler. Tracy, o y?llarda Louise Treadwell ile evliydi ama sonras?nda o ve Hepburn bir ili?ki ya?amaya ba?lad?lar. Her ikisi de bu ili?kiyi gizli tutmay? tercih etti. Hatta Hepburn Tracy’nin cenazesine bile kat?lmad?.

Birlikte rol ald?klar? yap?mlar;

Woman of the Year (1942)
Keeper of the Flame (1943)
Without Love (1945) 
The Sea of Grass (1947) 
State of the Union (1948) 
Adam’s Rib (1949) 
Pat and Mike (1952) 
Desk Set (1957)
Guess Who’s Coming to Dinner (1967)

Joanne Woodward ve Paul Newman

?lk kez 1953’te Broadway’de yan yana gelen çift, sonras?na da pek çok filmde birlikte oynad?lar. Hem beyaz perdede hem de gerçek hayatta birbirleri için yarat?lm?? olduklar?n? gösterdiler. 50 y?ll?k evliliklerine üç çocuk s??d?ran çift, ku?kusuz sinema tarihinin en unutulmazlar?ndan.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

The Long, Hot Summer (1958)
Rally ‘Round the Flag, Boys! (1958)
From the Terrace (1960)
Paris Blues (1961)
A New Kind of Love (1963)
Winning (1969)
WUSA (1970)
The Drowning Pool (1975)
Harry & Son (1984) 
Mr. and Mrs. Bridge (1990)
Empire Falls (2005)

Woody Allen ve Mia Farrow

O zamanlar gerçek hayatta da evli olan Allen ve Farrow, ekranda yakalad?klar? uyumla 80’li y?llar?n ba??nda f?rt?na gibi esmeyi ba?arm??lard?.

?li?kileri, Woody Allen’?n evlat edindikleri k?zlar?yla gizli bir ili?ki kurdu?u ortaya ç?k?nca sona erdi.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982)
Zelig (1983)
Broadway Danny Rose (1984)
The Purple Rose of Cairo (1985)
Hannah and Her Sisters (1986)
Radio Days (1987)
September (1987)
Another Woman (1988)
Crimes and Misdemeanors (1989)
Alice (1990)
Shadows and Fog (1991)
Husbands and Wives (1992)

Woody Allen ve Diane Keaton

Her zaman için ekranda güçlü bir çift olduklar?n? söylemek zor ama en ünlü filmleri Annie Hall ile sineman?n en büyük a?k hikayelerinden birine imza att?lar.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

Play It Again, Sam (1972)
Sleeper (1973)
Love and Death (1975)
Annie Hall (1978)
Interiors (1978)
Manhattan (1979)
Manhattan Murder Mystery (1993)

Drew Barrymore ve Adam Sandler

Adam Sandler ve Drew Barrymore’in yollar? ilk kez The Wedding Singer filminde kesi?ti. Ortaya ç?kan o büyük kimya 20 y?l boyunca çe?itli yap?mlarda etkisini sürdürdü.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

The Wedding Singer (1998)
50 First Dates (2004)
Jack & Jill (2011)
Blended (2014)

Emma Stone ve Ryan Gosling

Stone ve Gosling, ekran?n y?ld?z? çok yüksek olan sevgililerinden. Aralar?ndaki enerji özellikle de La La Land filminde zirveye ç?kt? diyebiliriz.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

Crazy, Stupid, Love (2011)
Gangster Squad (2013)
La La Land (2016)

Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper

Lawrence ve Cooper, Silver Linings Playbook’ta Oscar’a aday oldular ve Lawrence ödülün sahibi oldu. Serena filminde de romantizmi yeniden alevlendirdiler ama Amerikan Hustle ya da Joy’da bir çift de?ildiler.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

Silver Linings Playbook (2012)
American Hustle (2013)
Serena (2014)
Joy (2015)

Johnny Depp ve Helena Bonham Carter

Her zaman için yönetmen Tim Burton filmlerinde yan yana gelen ve ba?ar?l? bir kimya yakalayan Depp ve Bonham Carter’?n uyumu, 13 y?l evli kalan Carter ve Burton’?n bo?anmas?na kadar sürdü.

Elbette ki; “Bo?anmada” kimin Depp’i alaca?? sorulmu?tu. Kazanan Tim Burton oldu.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Corpse Bride (2005)
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Alice in Wonderland (2010)
Dark Shadows (2012)
The Lone Ranger (2013)
Alice Through the Looking Glass (2016)

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio

Bu listedeki di?er ki?ilere göre, DiCaprio ve Winslet birlikte birden çok film yapm?? gibi görünüyor, çünkü ikisi de en ünlü a?k hikayesinin ba? kahramanlar?. Hepimiz Titanik filmindeki uyumlar?n? biliyoruz, ancak iki oyuncu bir daha 11 y?l sonra yan yana gelebilidi.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

Titanic (1997)
Revolutionary Road (2008)

Meg Ryan ve Tom Hanks

Hanks ve Ryan, 90’l? y?llar?n en unutulmaz çiftlerinden de?il mi? Y?lalrd?r magazin bas?n? tam tersini söylese de, aralar?nda hiç bir zaman gerçek bir ili?ki ya?anmad?.

Birlikte rol ald?klar? filmler;

Joe Versus the Volcano (1990)
Sleepless in Seattle (1993)
You’ve Got Mail (1998)

Total
1
Shares