Zaman, Lüksün En ?yi Hali... Bottega Veneta’n?n Daniel Lee’nin kreatif direktörlü?ündeki ilk kampanya çekimi. Markan?n DNA ve miras?n?n, günümüz moda dünyas?nda temsil ettikleri üzerine bir inceleme niteli?i ta??yan çekimler, paradoksal ve zamans?z tasar?mlar, markan?n varolan alg?lar? siliyor, yepyeni bir  kimlik yarat?yor.

Ünlü foto?rafç? Tyrone LeBon’un imzas?n? ta??yan kampanya foto?raflar?, bir filmden çekilmi? sahneler gibi geni? bir anlat?ma sahip. ?talyan neorealist sinemas?ndan ve bu filmlerdeki ya?am tarz?ndan esinlenilen foto?raflar?n her biri  Daniel Lee için markan?n vizyonununu temsil eden farkl? karakterleri simgeliyor.

Kampanyan?n cast’?, çok farkl? ya? ve deneyimi olan kad?n ve erkeklerden olu?uyor ve global ?talyan ruhunu yans?t?yor. Foto?raflarda markan?n “ham maddesi” deri ve insan derisi aras?ndaki özel ba? öne ç?k?yor, ç?plak bir s?rt ve interrecciato bir çanta, deri bir trençkota sar?lm?? bir kad?n .

Ischia adas?nda özel bir malikanede birkaç güne yay?lan çekimlerde dinamik, özgür  ve özgün görüntüler öne ç?k?yor. Moda en yal?n haliyle sergilenirken Bottega Veneta’n?n triko, intrecciato örgüsü ve deri ceket gibi zamans?z ve vazgeçilmez tasar?mlar? samimiyet ve gerçeklik duygusu ile varoluyor.

Bottega Veneta ?lkbahar 2019 Koleksiyonu, Bottega Veneta Butik ?stinye Park, Bottega Veneta Zorlu Center shop in shop’?nda, BEYMEN’lerde ve www.beymen.com adresinde sat??a sunuluyor.